สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองการปกครอง

ความหมายการเมืองการปกครอง
รัฐ (State)
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม
รัฐธรรมนูญ (Constitution)
กฎหมาย (Law)
อำนาจอธิปไตย
รัฐสภา พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
ประชาชนกับบทบาททางการเมือง
ลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การเมืองการปกครองไทย
ระบบเศรษฐกิจและระบบการปกครอง
ธรรมาภิบาล
บรรณานุกรม

ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม

กลไกในความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม

กลไกในความหมายทางการปกครอง ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ให้ความหมายไว้ว่า หมายถึงระบบที่จะให้งานสำเร็จตามประสงค์ ดังนั้นกลไกในความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคมจึงหมายถึงระบบต่างๆ หรือสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ ระหว่างรัฐกับสังคม ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ระบบความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม เป็นไปอย่างถูกต้องได้ผลตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ คือความสุขสงบ มั่นคง และเจริญรุ่งเรื่องของรัฐและสังคม กลไกดังกล่าวมีทั้งที่เป็นกฎหมายและสิ่งประกอบอื่นๆแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของกฎหมาย ด้งนั้นในบทนี้จึงจะได้กล่าวถึงเรื่องกฎหมายอย่างค่อนข้างละเอียดกว่าสิ่งอื่นๆ

ความสำคัญระหว่างรัฐกับสังคม
กลไกในความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม
รัฐธรรมนูญ
กฎหมาย
ความหมายของกฎหมาย
ลักษณะของกฎหมาย
กฎหมายตามแบบพิธี
การจัดลำดับความสำคัญของกฎหมาย
พระราชบัญญัติและประมวลกฎหมาย
พระราชกำหนด
พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง
เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติจังหวัด ข้อบังคับสุขาภิบาล
ที่มาของกฎหมาย
ประเภทของกฎหมาย
กฎหมายภายในประเทศ (National Law)
กฎหมายระหว่างประเทศ (International Law)
วัฒนธรรมหรือประเพณี
ผลของการมีความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย