สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองการปกครอง

ความหมายการเมืองการปกครอง
รัฐ (State)
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม
รัฐธรรมนูญ (Constitution)
กฎหมาย (Law)
อำนาจอธิปไตย
รัฐสภา พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
ประชาชนกับบทบาททางการเมือง
ลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การเมืองการปกครองไทย
ระบบเศรษฐกิจและระบบการปกครอง
ธรรมาภิบาล
บรรณานุกรม

ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม

ลักษณะของกฎหมาย

กฎหมาย มี 2 ลักษณะ คือ ในลักษณะที่เป็นกฎหมายตามเนื้อความ กับกฎหมายตามแบบพิธี

กฎหมายตามเนื้อความ จะมีลักษณะและองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้

1. กฎหมายต้องเป็นคำสั่งหรือข้อบังคับของรัฐ คือ

1.1 บังคับให้กระทำหรืองดเว้นการกระทำ
1.2 ข้อบังคับกำหนดความประพฤติของมนุษย์ ไม่ได้กำหนดเข้าไปถึงจิตใจแต่ก็นำจิตใจมาพิจารณาด้วย เมื่อมีพฤติกรรมที่ถือว่าผิดเกิดขึ้น
1.3 เป็นของรัฐ คือรัฐเป็นผู้กำหนด ไม่ใช่บุคคล

2. ตราขึ้นโดยองค์การที่มีอำนาจในเรื่องนี้ คือมีอำนาจออกกฎหมาย เช่น รัฏฐาธิปัตย์ (หมายถึงผู้มีอำนาจในการปกครองบ้านเมือง) หรือออกโดยองค์การที่มีอำนาจนิติบัญญัติ (รัฐสภา)

3. เป็นข้อบังคับที่ใช้ได้ทั่วไป ในเขตแดนของรัฐ บังคับใช้แก่บุคคลทุกคนโดยเสมอภาค มิใช่ใช้บังคับแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือคนกลุ่มใด กลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ

4. ต้องมีสภาพบังคับ ผู้ใดฝ่าฝืนจะได้รับโทษ

5. ใช้บังคับไดตลอดไปจนกว่าจะมีการยกเลิก ซึ่งการยกเลิกกฎหมายนั้น อาจกระทำได้โดยตรง คือ ออกกฎหมายยกเลิก หรือการยกเลิกโดยปริยาย คือออกกฎหมายใหม่ในเรื่องเดียวกันออกมา กฎหมายเก่าก็จะถูกยกเลิกไป หรือลบล้างไปโดยกฎหมายใหม่ แต่ถ้าตราบใดไม่มีการยกเลิก กฎหมายนั้นก็จะมีผลใช้บังคับได้ตลอดไป ในบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่ากฎหมายในเรื่องนั้นๆ ไม่ได้ถูกนำมาปฏิบัติ หรือใช้บังคับ ทำให้เข้าใจว่าไม่มีกฎหมายในเรื่องนั้นๆ อยู่ แต่อันที่จริงแล้ว ถ้าไม่มีการยกเลิกตามวิธีการที่กล่าวมาแล้ว กฎหมายในเรื่องนั้นๆ ก็ยังคงมีอยู่ ดังสุภาษิตกฎหมายที่ว่า กฎหมายนอนหลับบางคราว แต่ไม่เคยตาย (The laws sometimes sleep never die)

ความสำคัญระหว่างรัฐกับสังคม
กลไกในความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม
รัฐธรรมนูญ
กฎหมาย
ความหมายของกฎหมาย
ลักษณะของกฎหมาย
กฎหมายตามแบบพิธี
การจัดลำดับความสำคัญของกฎหมาย
พระราชบัญญัติและประมวลกฎหมาย
พระราชกำหนด
พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง
เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติจังหวัด ข้อบังคับสุขาภิบาล
ที่มาของกฎหมาย
ประเภทของกฎหมาย
กฎหมายภายในประเทศ (National Law)
กฎหมายระหว่างประเทศ (International Law)
วัฒนธรรมหรือประเพณี
ผลของการมีความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย