สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองการปกครอง

ความหมายการเมืองการปกครอง
รัฐ (State)
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม
รัฐธรรมนูญ (Constitution)
กฎหมาย (Law)
อำนาจอธิปไตย
รัฐสภา พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
ประชาชนกับบทบาททางการเมือง
ลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การเมืองการปกครองไทย
ระบบเศรษฐกิจและระบบการปกครอง
ธรรมาภิบาล
บรรณานุกรม

ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม

ลักษณะของกฎหมาย

กฎหมาย มี 2 ลักษณะ คือ ในลักษณะที่เป็นกฎหมายตามเนื้อความ กับกฎหมายตามแบบพิธี

กฎหมายตามเนื้อความ จะมีลักษณะและองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้

1. กฎหมายต้องเป็นคำสั่งหรือข้อบังคับของรัฐ คือ

1.1 บังคับให้กระทำหรืองดเว้นการกระทำ
1.2 ข้อบังคับกำหนดความประพฤติของมนุษย์ ไม่ได้กำหนดเข้าไปถึงจิตใจแต่ก็นำจิตใจมาพิจารณาด้วย เมื่อมีพฤติกรรมที่ถือว่าผิดเกิดขึ้น
1.3 เป็นของรัฐ คือรัฐเป็นผู้กำหนด ไม่ใช่บุคคล

2. ตราขึ้นโดยองค์การที่มีอำนาจในเรื่องนี้ คือมีอำนาจออกกฎหมาย เช่น รัฏฐาธิปัตย์ (หมายถึงผู้มีอำนาจในการปกครองบ้านเมือง) หรือออกโดยองค์การที่มีอำนาจนิติบัญญัติ (รัฐสภา)

3. เป็นข้อบังคับที่ใช้ได้ทั่วไป ในเขตแดนของรัฐ บังคับใช้แก่บุคคลทุกคนโดยเสมอภาค มิใช่ใช้บังคับแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือคนกลุ่มใด กลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ

4. ต้องมีสภาพบังคับ ผู้ใดฝ่าฝืนจะได้รับโทษ

5. ใช้บังคับไดตลอดไปจนกว่าจะมีการยกเลิก ซึ่งการยกเลิกกฎหมายนั้น อาจกระทำได้โดยตรง คือ ออกกฎหมายยกเลิก หรือการยกเลิกโดยปริยาย คือออกกฎหมายใหม่ในเรื่องเดียวกันออกมา กฎหมายเก่าก็จะถูกยกเลิกไป หรือลบล้างไปโดยกฎหมายใหม่ แต่ถ้าตราบใดไม่มีการยกเลิก กฎหมายนั้นก็จะมีผลใช้บังคับได้ตลอดไป ในบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่ากฎหมายในเรื่องนั้นๆ ไม่ได้ถูกนำมาปฏิบัติ หรือใช้บังคับ ทำให้เข้าใจว่าไม่มีกฎหมายในเรื่องนั้นๆ อยู่ แต่อันที่จริงแล้ว ถ้าไม่มีการยกเลิกตามวิธีการที่กล่าวมาแล้ว กฎหมายในเรื่องนั้นๆ ก็ยังคงมีอยู่ ดังสุภาษิตกฎหมายที่ว่า กฎหมายนอนหลับบางคราว แต่ไม่เคยตาย (The laws sometimes sleep never die)

ความสำคัญระหว่างรัฐกับสังคม
กลไกในความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม
รัฐธรรมนูญ
กฎหมาย
ความหมายของกฎหมาย
ลักษณะของกฎหมาย
กฎหมายตามแบบพิธี
การจัดลำดับความสำคัญของกฎหมาย
พระราชบัญญัติและประมวลกฎหมาย
พระราชกำหนด
พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง
เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติจังหวัด ข้อบังคับสุขาภิบาล
ที่มาของกฎหมาย
ประเภทของกฎหมาย
กฎหมายภายในประเทศ (National Law)
กฎหมายระหว่างประเทศ (International Law)
วัฒนธรรมหรือประเพณี
ผลของการมีความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การจัดระเบียบทางสังคม
การจัดระเบียบสังคมเป็นกระบวนการที่สมาชิกได้พัฒนาการกระทำระหว่างกันทางสังคมอย่างมีระเบียบ โดยสมาชิกส่วนรวมของสังคมได้ยอมรับเป็นแนวความประพฤติร่วมกัน

» การควบคุมทางสังคม
วิธีการและกระบวนการทั้งหมด ซึ่งกลุ่มหรือสังคมใช้ในการให้สมาชิกของสังคมปฏิบัติตามที่สังคมคาดหวัง

» ค่านิยมทางเพศ (Sexual Value)
หลักการพื้นฐานที่บุคคลยึดเป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อดำเนินชีวิตซึ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยค่านิยมทางเพศของบุคคลเกิดจากการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ในสถาบันครอบครัว ระบบการศึกษา ประสบการณ์

» ลัทธิของค้านท์
ลัทธิที่ยึดมั่นในคุณธรรมหรือเหตุผลอย่างเคร่งครัด หรือ Moral Purism แปลว่า บริสุทธิ์นิยมทางศีลธรรม หรือบางทีก็เรียกว่า หน้าที่นิยม เพราะเน้นที่หน้าที่เป็นหลัก

» ประชุมพงศาวดาร
การศึกษาหาความรู้พงศาวดาร และตำนานเก่าย่อมถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งใน การศึกษาทั่วทุกประเทศ

» อปริหานิยธรรม 7
ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม 7 ประการ ผู้ปฏิบัติ ธรรมนี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญทั้งฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายสงฆ์

» จริยธรรม
จริยธรรมไม่แยกเด็ดขาดจากศีลธรรม แต่มีความหมายกว้างกว่าศีลธรรม