สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองการปกครอง

ความหมายการเมืองการปกครอง
รัฐ (State)
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม
รัฐธรรมนูญ (Constitution)
กฎหมาย (Law)
อำนาจอธิปไตย
รัฐสภา พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
ประชาชนกับบทบาททางการเมือง
ลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การเมืองการปกครองไทย
ระบบเศรษฐกิจและระบบการปกครอง
ธรรมาภิบาล
บรรณานุกรม

ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม

พระราชบัญญัติและประมวลกฎหมาย

พระราชบัญญัติ เป็นกฎหมายที่มีความสำคัญ รองลงมาจากรัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมายที่ออกโดยผ่านกระบวนการนิติบัญญัติ ได้รับการเห็นชอบจากรัฐสภาแล้ว จึงประกาศใช้ ผู้ตราหรือผู้ลงนามในกฎหมายก่อนประกาศใช้ คือ พระมหากษัตริย์ การออกกฎหมายโดยทั่วไปโดยวิธีปกติธรรมดา จะออกในรูปพระราชบัญญัติเสมอ แต่ถ้าหากกฎหมายฉบับใด มีลักษณะครอบคลุม เกี่ยวพันกันหลายเรื่อง ก็อาจออกในรูปประมวลกฎหมาย เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา คำว่า ประมวลกฎหมาย หมายถึง กฎหมายที่รวบรวมเรื่องที่คล้ายคลึงกัน หรือเกี่ยวข้องกันมาบัญญัติไว้รวมกัน เป็นเรื่อง เป็นหมวดหมู่ อย่างเป็นระบบ เพื่อความสะดวกในการศึกษา และการใช้ ประมวลกฎหมายเหล่านี้เมื่อร่างเสร็จแล้วจะต้อง มีพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายฉบับนั้นอีกทีหนึ่ง

ความสำคัญระหว่างรัฐกับสังคม
กลไกในความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม
รัฐธรรมนูญ
กฎหมาย
ความหมายของกฎหมาย
ลักษณะของกฎหมาย
กฎหมายตามแบบพิธี
การจัดลำดับความสำคัญของกฎหมาย
พระราชบัญญัติและประมวลกฎหมาย
พระราชกำหนด
พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง
เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติจังหวัด ข้อบังคับสุขาภิบาล
ที่มาของกฎหมาย
ประเภทของกฎหมาย
กฎหมายภายในประเทศ (National Law)
กฎหมายระหว่างประเทศ (International Law)
วัฒนธรรมหรือประเพณี
ผลของการมีความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย