สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองการปกครอง

ความหมายการเมืองการปกครอง
รัฐ (State)
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม
รัฐธรรมนูญ (Constitution)
กฎหมาย (Law)
อำนาจอธิปไตย
รัฐสภา พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
ประชาชนกับบทบาททางการเมือง
ลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การเมืองการปกครองไทย
ระบบเศรษฐกิจและระบบการปกครอง
ธรรมาภิบาล
บรรณานุกรม

รัฐธรรมนูญ (Constitution)

ฉบับที่ 6 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช 2495

คือการนำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับลงวันที่ 10 ธันวาคม 2475 พร้อมทั้งรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมว่าด้วยนามประเทศ พ.ศ. 2482 และรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมว่าด้วยบทเฉพาะกาล พ.ศ.2483 นำมาปรับปรุงเสียใหม่ ประกาศใช้ในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2495 มีทั้งหมด 123 มาตรา มี 9 หมวด หมวด 1 พระมหากษัตริย์ หมวด 2 สิทธิและหน้าที่ของชนชาวไทย หมวด 3 แนวนโยบายแห่งรัฐ หมวด 4 สภาผู้แทนราษฎร หมวด 5 คณะรัฐมนตรี หมวด 6 ศาล หมวด 7 ตุลาการรัฐธรรมนูญ หมวด 8 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ หมวด 9 บทสุดท้ายและบทเฉพาะกาล มีสาระสำคัญดังนี้

1.องคมนตรี ยังคงมีจำนวนเท่ากับรัฐธรรมนูญฉบับที่ 5 พ.ศ. 2492 ในกรณีที่ไม่มีคณะองคมนตรี ให้คณะรัฐมนตรีทำหน้าที่แทนประธานองคมนตรี

2.สภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งราษฎรเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่ในตำแหน่งคราวละ 5 ปี

3.ข้อกำหนดเกี่ยวกับตุลาการรัฐธรรมนูญยังคงไว้เช่นเดิม

4.บทเฉพาะกาลระบุว่าวาระเริ่มแรกภายในระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่รัฐธรรมนูญใช้บังคับ ให้สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิก 2 ประเภท มีจำนวนเท่ากัน ตามมาตรา 115

สมาชิกประเภทที่ 1 ได้แก่ ผู้ซึ่งราษฎรเลือกตั้ง
สมาชิกประเภทที่ 2 ได้แก่ ผู้ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และในระหว่างยังไม่มีสมาชิกประเภทที่ 1 ให้สมาชิกประเภทที่ 2 ทำหน้าที่ไปก่อน

เมื่อประกาศใช้รัฐธรรมนูญแล้ว 5 ปี ให้มีการเลือกตั้งในจังหวัดที่ราษฎรมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ได้รับการศึกษาจบชั้นประโยคประถมศึกษาเป็นจำนวนเกินกว่าครึ่งหนึ่ง แล้วให้สมาชิกประเภทที่ 2 ออกจากตำแหน่งมีจำนวนเท่ากับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีการเลือกตั้งในจังหวัดนั้น ให้มีการประกาศจำนวนผู้มีเสียงเลือกตั้งซึ่งจบประโยคประถมศึกษา ในวันที่ 1 มกราคมของทุกๆ ปี เมื่อยกเลิกสมาชิกประเภทที่ 2 รัฐมนตรีข้าราชการการเมืองอื่นต้องไม่เป็นข้าราชการประจำ

รัฐธรรมนูญฉบับที่ 6 เปิดโอกาสให้คณะรัฐมนตรีคุมเสียงสมาชิกในสภาผู้แทนราษฎรโดยการแต่งตั้งสมาชิกประเภทที่ 2 มีจำนวนเท่ากับจำนวนของสมาชิกประเภทที่ 1 ซึ่งราษฎรเลือกตั้งและยังกำหนดวิธีลดจำนวนสมาชิกประเภทที่ 2 เป็น 2 ระยะ คือ 5 ปี ลดครึ่งหนึ่ง เมื่อครบ 10 ปี สมาชิกประเภทที่ 2 จะหมดวาระทั้งหมด คงมีแต่สมาชิกประเภทที่ 1 คงอยู่ในรัฐสภาเท่านั้น ต่อมาวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2500 คณะนายทหารนำโดย จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ได้กระทำการรัฐประหารและมีคำสั่งยุบสภาผู้แทนราษฎร ส่วนการประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับที่ 6 กระทำภายหลังการปฏิวัติเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ 2501 แล้วจึงประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่

ความหมายของรัฐธรรมนูญ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ประเภทของรัฐธรรมนูญ (Classification of Constitution)
วิธีการได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญ
ความสำคัญของรัฐธรรมนูญ
ที่มาของรัฐธรรมนูญ
ประโยชน์และความจำเป็นของการมีรัฐธรรมนูญ
ลักษณะของรัฐธรรมนูญที่ดี
ความเป็นมาของรัฐธรรมนูญไทย
รัฐธรรมนูญไทย(ฉบับแรก-ฉบับปัจจุบัน)
ประวัติรัฐธรรมนูญไทย
ฉบับที่ 2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475
ฉบับที่ 3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489
ฉบับที่ 4 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2490
ฉบับที่ 5 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492
ฉบับที่ 6 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช 2495
ฉบับที่ 7 ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2502
ฉบับที่ 8 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511
ฉบับที่ 9 ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2515
ฉบับที่ 10 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517
ฉบับที่ 11 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2519
ฉบับที่ 12 ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2520
ฉบับที่ 13 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521
ฉบับที่ 14 ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2534
ฉบับที่ 15 รัฐธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534
ฉบับที่ 16 รัฐธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
สรุปและวิเคราะห์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย