สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองการปกครอง

ความหมายการเมืองการปกครอง
รัฐ (State)
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม
รัฐธรรมนูญ (Constitution)
กฎหมาย (Law)
อำนาจอธิปไตย
รัฐสภา พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
ประชาชนกับบทบาททางการเมือง
ลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การเมืองการปกครองไทย
ระบบเศรษฐกิจและระบบการปกครอง
ธรรมาภิบาล
บรรณานุกรม

รัฐธรรมนูญ (Constitution)

ฉบับที่ 8 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511

ประกาศใช้เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2511 มีทั้งหมด 183 มาตรา 11 หมวด มีสาระคล้ายรัฐธรรมนูญฉบับที่ 5 ในปี พ.ศ. 2492 แต่มีข้อความแตกต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับอื่น คือ

1.กำหนดให้รัฐสภา มีวุฒิสภาและสภาผู้แทน สมาชิกวุฒิสภาให้มีจำนวน 3 ใน 4 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดของสภาผู้แทน วุฒิสภามีสิทธิร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภาได้ วุฒิสภามีอำนาจควบคุมราชการแผ่นดินได้ โดยมีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติเปิดอภิปรายทั่วไป และมีสิทธิลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายตัวหรือคณะ

2.รัฐมนตรีจะเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผู้แทนในขณะเดียวกันไม่ได้

3.คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดิน ต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภา โดยไม่มีการลงมติความไว้วางใจ

4.ใน 15 วันนับแต่ใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ พระมหากษัตริย์จะทรงแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 120 คน เมื่อเลือกตั้งผู้แทนราษฎรแล้วให้เพิ่มหรือลดวุฒิสมาชิกให้ได้ 3 ใน 4 ของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทน

รัฐธรรมนูญฉบับที่ 8 ใช้หลักแยกใช้อำนาจนิติบัญญัติและอำนาจบริหารออกจากกันคือ รัฐมนตรีเป็นสมาชิกรัฐสภาในขณะเดียวกันไม่ได้ และไม่ห้ามข้าราชการประจำดำรงตำแหน่งทางการเมือง รัฐธรรมนูญฉบับที่ 8 ยกเลิกไปเมื่อ จอมพล ถนอม กิตติขจร ทำการปฏิวัติยึดอำนาจการปกครองในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2514

ความหมายของรัฐธรรมนูญ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ประเภทของรัฐธรรมนูญ (Classification of Constitution)
วิธีการได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญ
ความสำคัญของรัฐธรรมนูญ
ที่มาของรัฐธรรมนูญ
ประโยชน์และความจำเป็นของการมีรัฐธรรมนูญ
ลักษณะของรัฐธรรมนูญที่ดี
ความเป็นมาของรัฐธรรมนูญไทย
รัฐธรรมนูญไทย(ฉบับแรก-ฉบับปัจจุบัน)
ประวัติรัฐธรรมนูญไทย
ฉบับที่ 2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475
ฉบับที่ 3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489
ฉบับที่ 4 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2490
ฉบับที่ 5 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492
ฉบับที่ 6 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช 2495
ฉบับที่ 7 ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2502
ฉบับที่ 8 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511
ฉบับที่ 9 ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2515
ฉบับที่ 10 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517
ฉบับที่ 11 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2519
ฉบับที่ 12 ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2520
ฉบับที่ 13 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521
ฉบับที่ 14 ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2534
ฉบับที่ 15 รัฐธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534
ฉบับที่ 16 รัฐธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
สรุปและวิเคราะห์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย