สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองการปกครอง

ความหมายการเมืองการปกครอง
รัฐ (State)
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม
รัฐธรรมนูญ (Constitution)
กฎหมาย (Law)
อำนาจอธิปไตย
รัฐสภา พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
ประชาชนกับบทบาททางการเมือง
ลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การเมืองการปกครองไทย
ระบบเศรษฐกิจและระบบการปกครอง
ธรรมาภิบาล
บรรณานุกรม

รัฐธรรมนูญ (Constitution)

ฉบับที่ 9 ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2515

ประกาศใช้วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2515 มี 23 มาตรา มีข้อความในความคำถึงการยกเลิกรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2511 ว่า “เพื่อจะแก้ไขสถานการณ์ที่เป็นอันตรายต่อประเทศชาติ สถานบันพระมหากษัตริย์และประชาชน จึงเป็นแนวเดียวกับรัฐธรรมนูญฉบับที่ 7 พุทธศักราช 2502 ดังมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

1.สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 299 คน ทั้งนี้กำหนดให้สมาชิกมีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์

2.มีมาตรา 17 เช่นเดียวกับธรรมนูญการปกครอง พ.ศ. 2502

3. คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอรร่างรัฐธรรมนูญต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ถ้าได้รับความเห็นชอบในวาระที่สามแล้ว ให้นำร่างรัฐธรรมนูญเสนอให้ทรงลงพระปรมาภิไธย ประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญ

ต่อมาในวันที่ 14 ตุลาคม 2516 ได้เกิดการปฏิวัติโดยนักศึกษาและประชาชน โดยมีสาเหตุมาจากการเรียกร้องให้มีรัฐธรรมนูญภายหลังจากที่รัฐบาลลาออก รัฐบาลชุดใหม่ซึ่งมีนายสัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรี ก็ยังคงใช้ธรรมนูญ พ.ศ. 2515 ต่อมาจนกระทั่งมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เมื่อ พ.ศ. 2517

ความหมายของรัฐธรรมนูญ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ประเภทของรัฐธรรมนูญ (Classification of Constitution)
วิธีการได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญ
ความสำคัญของรัฐธรรมนูญ
ที่มาของรัฐธรรมนูญ
ประโยชน์และความจำเป็นของการมีรัฐธรรมนูญ
ลักษณะของรัฐธรรมนูญที่ดี
ความเป็นมาของรัฐธรรมนูญไทย
รัฐธรรมนูญไทย(ฉบับแรก-ฉบับปัจจุบัน)
ประวัติรัฐธรรมนูญไทย
ฉบับที่ 2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475
ฉบับที่ 3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489
ฉบับที่ 4 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2490
ฉบับที่ 5 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492
ฉบับที่ 6 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช 2495
ฉบับที่ 7 ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2502
ฉบับที่ 8 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511
ฉบับที่ 9 ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2515
ฉบับที่ 10 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517
ฉบับที่ 11 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2519
ฉบับที่ 12 ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2520
ฉบับที่ 13 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521
ฉบับที่ 14 ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2534
ฉบับที่ 15 รัฐธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534
ฉบับที่ 16 รัฐธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
สรุปและวิเคราะห์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย