สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองการปกครอง

ความหมายการเมืองการปกครอง
รัฐ (State)
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม
รัฐธรรมนูญ (Constitution)
กฎหมาย (Law)
อำนาจอธิปไตย
รัฐสภา พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
ประชาชนกับบทบาททางการเมือง
ลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การเมืองการปกครองไทย
ระบบเศรษฐกิจและระบบการปกครอง
ธรรมาภิบาล
บรรณานุกรม

รัฐธรรมนูญ (Constitution)

ฉบับที่ 11 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2519

ประกาศใช้เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2519 มีทั้งหมด 29 มาตรา มีสาระสำคัญดังนี้

1. กำหนดให้มีสภาเดียว คือ สภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน มีสมาชิกจำนวน 300-400 คน แต่งตั้งโดยพระมหากษัตริย์ ทำหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ
2. ให้มีสภาที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วยบุคคลในคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
3. ห้ามรัฐมนตรีเป็นข้าราชการประจำหรือสมาชิกรัฐสภา
4. กำหนดขั้นตอนการปกครองระบอบประชาธิปไตยไว้ 3 ระยะ ระยะละ 4 ปี คือ

ระยะที่ 1 สมาชิกสภามาจากการแต่งตั้ง
ระยะที่ 2 มี 2 สภา สมาชิกมาจากการแต่งตั้งและเลือกตั้ง มีอำนาจในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินเท่าเทียมกัน
ระยะที่ 3 ลดอำนาจของวุฒิสภาตามความเหมาะสม
ระยะที่ 4 ยกเลิกวุฒิสภา

5. ตามความในมาตรา 21 นายกรัฐมนตรีมีอำนาจเด็ดขาดในการสั่งการเพื่อระงับการกระทำใด ๆ ที่เป็นการบ่อนทำลายความมั่นคงของชาติ

วัตถุประสงค์ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ กำหนดไว้อย่างแน่ชัดว่า เพื่อปรับปรุงโครงการสร้างและอำนาจหน้าที่ของรัฐสภา และไม่มีบทบัญญัติใดในรัฐธรรมนูญให้อำนาจแก่สภาปฎิรูปการปกครองแผ่นดิน ในกรณีที่จะเปลี่ยนคณะรัฐมนตรี เช่น การลงมติไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรี ถ้าเป็นเช่นนั้นจะทำให้คณะรัฐมนตรีจะอยู่ในตำแหน่งได้ถึง12ปีและสาเหตุนี้จึงทำให้รัฐธรรมนูญฉบับที่ 11 อยู่ได้ไม่นาน ต้องถูกยกเลิกในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2520 โดยคณะปฏิวัติ ซึ่งก็คือคณะปฏิรูปการปกครองแต่เปลี่ยนชื่อใหม่นั่นเองคณะปฏิวัติได้จัดตั้งคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวขึ้นให้เป็นหลักในการปกครองประเทศ

ความหมายของรัฐธรรมนูญ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ประเภทของรัฐธรรมนูญ (Classification of Constitution)
วิธีการได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญ
ความสำคัญของรัฐธรรมนูญ
ที่มาของรัฐธรรมนูญ
ประโยชน์และความจำเป็นของการมีรัฐธรรมนูญ
ลักษณะของรัฐธรรมนูญที่ดี
ความเป็นมาของรัฐธรรมนูญไทย
รัฐธรรมนูญไทย(ฉบับแรก-ฉบับปัจจุบัน)
ประวัติรัฐธรรมนูญไทย
ฉบับที่ 2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475
ฉบับที่ 3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489
ฉบับที่ 4 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2490
ฉบับที่ 5 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492
ฉบับที่ 6 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช 2495
ฉบับที่ 7 ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2502
ฉบับที่ 8 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511
ฉบับที่ 9 ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2515
ฉบับที่ 10 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517
ฉบับที่ 11 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2519
ฉบับที่ 12 ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2520
ฉบับที่ 13 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521
ฉบับที่ 14 ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2534
ฉบับที่ 15 รัฐธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534
ฉบับที่ 16 รัฐธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
สรุปและวิเคราะห์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย