สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองการปกครอง

ความหมายการเมืองการปกครอง
รัฐ (State)
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม
รัฐธรรมนูญ (Constitution)
กฎหมาย (Law)
อำนาจอธิปไตย
รัฐสภา พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
ประชาชนกับบทบาททางการเมือง
ลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การเมืองการปกครองไทย
ระบบเศรษฐกิจและระบบการปกครอง
ธรรมาภิบาล
บรรณานุกรม

รัฐธรรมนูญ (Constitution)

ฉบับที่ 13 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521

ประกาศใช้วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2521 มีทั้งหมด 206 มาตรา มีสาระสำคัญดังนี้

1.รัฐสภาประกอบด้วยวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภาเป็นประธาน รัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นรองประธานรัฐสภา

2.วุฒิสมาชิกมาจากพระกษัตริย์ทรงแต่งตั้งมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดของสภาผู้แทนราษฎร มีวาระคราวละ 6 ปี เมื่อครบ 2 ปี ให้สมาชิกออกจากตำแหน่งเป็นจำนน 1 ใน 3 โดยวิธีจับสลาก และทำดังนี้จนครบ 6 ปี

3.สภาผู้แทนราษฎร จำนวนสมาชิกให้คำนวณเกณฑ์จำนวนราษฎรหนึ่งแสนห้าหมื่นคนต่อสมาชิกผู้แทนราษฎรหนึ่งคน

4.คณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี 1 คน และรัฐมนตรีอีกไม่เกิน 44 คน รัฐมนตรีเป็นข้าราชการประจำไม่ได้

5.คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภา โดยไม่มีการลงมติไว้วางใจ

รัฐธรรมนูญฉบับที่ 13 ไม่เป็นที่พอใจของนักการเมืองและประชาชน เรียกกันว่าระบบประชาธิปไตยครึ่งใบ คือให้นายกรัฐมนตรีไม่จำเป็นต้องมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และให้เป็นประธานวุฒิสภาเป็นประธานรัฐสภา เป็นต้น คนทั้งหลายจึงเรียกร้องให้นำรัฐธรรมนูญฉบับที่ 10 พ.ศ. 2517 มาใช้ ซึ่งถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์ที่สุด ต่อมาก็มีการรณรงค์เรียกร้องให้มีการแก้ไขธรรมนูญ คณะกรรมการธิการวิสามัญของสภาของสภา ผู้แทนราษฎร ซึ่งได้ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2523 ได้ทำหน้าที่ศึกษาข้อแก้ไขรัฐธรรมนูญ ได้ขอแก้ไขถึง 29 มาตรา และมีข้อเสนอของคณะทำงานรณรงค์เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย (ค.ร.ป.) คณะนี้ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2523 รัฐธรรมนูญฉบับที่ 13 ได้มีการแก้ไขเสร็จประกาศใช้เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2528

ข้อความที่แก้ไขคือมาตราที่ 90 เป็นเรื่องจำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎรแต่ละจังหวัด ให้มีผู้แทนราษฎร 1 คนต่อราษฎร 150,000 คน จังหวัดใดมีผู้แทนราษฎรเกิน 3 คน ให้แบ่งเขตออกเป็นเขตเลือกตั้ง จัดแต่ละเขตเลือกตั้งมีผู้แทนราษฎรเขตละ 3 คน รัฐธรรมนูญฉบับที่ 13 ได้ ใช้ตลอดมาจนถึงคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) นำโดย พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ ยึดอำนาจการปกครองเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 แล้วให้ประกาศธรรมนูญ การปกครองราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2534

ความหมายของรัฐธรรมนูญ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ประเภทของรัฐธรรมนูญ (Classification of Constitution)
วิธีการได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญ
ความสำคัญของรัฐธรรมนูญ
ที่มาของรัฐธรรมนูญ
ประโยชน์และความจำเป็นของการมีรัฐธรรมนูญ
ลักษณะของรัฐธรรมนูญที่ดี
ความเป็นมาของรัฐธรรมนูญไทย
รัฐธรรมนูญไทย(ฉบับแรก-ฉบับปัจจุบัน)
ประวัติรัฐธรรมนูญไทย
ฉบับที่ 2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475
ฉบับที่ 3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489
ฉบับที่ 4 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2490
ฉบับที่ 5 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492
ฉบับที่ 6 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช 2495
ฉบับที่ 7 ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2502
ฉบับที่ 8 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511
ฉบับที่ 9 ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2515
ฉบับที่ 10 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517
ฉบับที่ 11 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2519
ฉบับที่ 12 ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2520
ฉบับที่ 13 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521
ฉบับที่ 14 ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2534
ฉบับที่ 15 รัฐธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534
ฉบับที่ 16 รัฐธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
สรุปและวิเคราะห์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย