สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองการปกครอง

ความหมายการเมืองการปกครอง
รัฐ (State)
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม
รัฐธรรมนูญ (Constitution)
กฎหมาย (Law)
อำนาจอธิปไตย
รัฐสภา พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
ประชาชนกับบทบาททางการเมือง
ลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การเมืองการปกครองไทย
ระบบเศรษฐกิจและระบบการปกครอง
ธรรมาภิบาล
บรรณานุกรม

รัฐธรรมนูญ (Constitution)

ฉบับที่ 14 ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2534

ประกาศใช้ ณ วันที่ 1 มีนาคม พุทธศักราช 2534 มีทั้งหมด 33 มาตรา มีสาระสำคัญดังนี้

1.ให้มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีหน้าที่จัดทำรัฐธรรมนูญ และพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในการจัดทำรัฐธรรมนูญให้คำนึงถึงการเลือกตั้งทั่วไปที่จะมีขึ้นภายในพุทธศักราช 2534

2.สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย สมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า 200 คน แต่ไม่เกิน 300 คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดตามที่ประธานสภารักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาตินำความกราบบังคมทูล

3.สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวนไม่น้อยกว่า 20 คน มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานสภาฯ ให้สมาชิกสภาฯ พ้นจากสมาชิกภาพถ้าผู้นั้นกระทำความเสื่อมเสียแก่เกียรติศักดิ์หรือมีพฤติการณ์ขัดขวางต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภานิติบัญญัติ แต่จะพ้นจากสมาชิกภาพได้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกทั้งหมดในวันลงคะแนน

4.ถ้าพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญไม่ได้คะแนนเสียงเห็นชอบในวาระที่สาม ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติจัดร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และถ้าจัดทำรัฐธรรมนูญไม่เสร็จ ไม่อาจจัดให้มีการเลือกตั้งได้ภายใน พ.ศ. 2534 ให้ขยายกำหนดเวลาการจัดใหม่มีการเลือกตั้งออกไป 120 วัน นับแต่วันสิ้นพุทธศักราช 2534 และถ้ายังไม่ได้คะแนนเสียงเห็นชอบในรัฐธรรมนูญฉบับร่างนั้น ๆ ให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติทั้งหมดพ้นตำแหน่ง และให้สภารักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติประชุมร่วมกับคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณารัฐธรรมนูญที่ร่างไว้ หรือ รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทยที่ได้เคยประกาศใช้บังคับมาแล้ว ฉบับใดฉบับหนึ่งมาปรับปรุงให้เสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติลงคะแนนเสียงไม่เห็นชอบ

5.ร่างพระราชบัญญัติจะเสนอได้ก็แต่โดยคณะรัฐมนตรี

6.ให้มีสภารักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ประกอบด้วยบุคคลตามประกาศของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 และฉบับที่ 5 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 ให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ เป็นประธานสภารักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ และให้เลขาธิการคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติเป็นเลขาธิการสภารักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ

7.สภารักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่ร่วมกับคณะรัฐมนตรีในการกำหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน และในการประชุมร่วมกันระหว่างสภารักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี ให้ประธานสภารักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติเป็นประธานในที่ประชุม

8.ประธานสภารักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ เป็นผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีและให้นายกรัฐมนตรีเสนอชื่อผู้ที่จะเป็นรัฐมนตรี

9.นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ต้องไม่เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และไม่ดำรงตำแหน่งในกิจการเอกชนที่ดำเนินธุรกิจเพื่อค้ากำไร

10.นายกรัฐมนตรีเสนอเพื่อให้ทรงตราพระราชกำหนดได้ แต่ต้องด้วยความเห็นชอบของสภารักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ เมื่อได้ประกาศให้พระราชกำหนดแล้ว ต้องเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติทันทีเพื่อมีผลเป็นพระราชบัญญัติ ถ้าไม่อนุมัติให้พระราชกำหนดตกไป แล้วให้ประกาศผลในราชกิจจานุเบกษา

11.มาตรา 27 ให้อำนาจแก่ประธานสภารักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ หรือ นายกรัฐมนตรี กรณีที่จำเป็นต้องป้องกัน ระงับ หรือปราบปรามการกระทำที่เป็นการบ่อนทำลายความสงบเรียบร้อย หรือความมั่นคงของชาติ คำสั่งและการกระทำถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ชอบด้วยกฎหมาย

12.กรณีมีปัญหาที่การกระทำหรือการปฏิบัติใดขัดแย้งต่อธรรมนูญการปกครองนี้ ให้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นวินิจฉัยชี้ขาด

13. มาตรา 32 ระบุว่า กระทำ ประกาศ คำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ หรือของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 เป็นการกระทำ ประกาศ หรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

14.ก่อนตั้งคณะรัฐมนตรี ประธานสภารักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี และสภารักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ปฏิบัติหน้ามี่คณะรัฐมนตรี

เมื่อศึกษาธรรมนูญการปกครองฉบบที่ 14 จะเห็นได้ว่ามีหน่วยงานสำคัญอยู่ 3 หน่วยงานเท่านั้น คือ

1.สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติและวินิจฉัยชี้ขาดกรณีที่มีปัญหาการใช้ธรรมนูญการปกครอง

2.สภารักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ทำหน้าที่เลือกสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญในกรณีที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติกระทำไม่สำเร็จ

3.คณะรัฐมนตรี มีหน้าที่บริหารการแผ่นดิน และช่วยสภารักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติร่างรัฐธรรมนูญ ถ้าสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำไม่สำเร็จ ส่วนอำนาจของตุลาการในบทบัญญัติแห่งธรรมนูญนี้เป็นเช่นเดียวกับทีระบุในรัฐธรรมนูญฉบับอื่น อำนาจของสภารักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ในมาตรา 27 เหมือนกับมาตรา 17 ของธรรมนูญการปกครอง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ 2515

เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดทำร่างรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จ ได้รับการพิจารณาในสภาครบวาระสาม จึงได้ทูลเกล้าฯ ให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 15

ความหมายของรัฐธรรมนูญ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ประเภทของรัฐธรรมนูญ (Classification of Constitution)
วิธีการได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญ
ความสำคัญของรัฐธรรมนูญ
ที่มาของรัฐธรรมนูญ
ประโยชน์และความจำเป็นของการมีรัฐธรรมนูญ
ลักษณะของรัฐธรรมนูญที่ดี
ความเป็นมาของรัฐธรรมนูญไทย
รัฐธรรมนูญไทย(ฉบับแรก-ฉบับปัจจุบัน)
ประวัติรัฐธรรมนูญไทย
ฉบับที่ 2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475
ฉบับที่ 3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489
ฉบับที่ 4 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2490
ฉบับที่ 5 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492
ฉบับที่ 6 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช 2495
ฉบับที่ 7 ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2502
ฉบับที่ 8 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511
ฉบับที่ 9 ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2515
ฉบับที่ 10 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517
ฉบับที่ 11 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2519
ฉบับที่ 12 ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2520
ฉบับที่ 13 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521
ฉบับที่ 14 ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2534
ฉบับที่ 15 รัฐธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534
ฉบับที่ 16 รัฐธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
สรุปและวิเคราะห์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย