สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองการปกครอง

ความหมายการเมืองการปกครอง
รัฐ (State)
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม
รัฐธรรมนูญ (Constitution)
กฎหมาย (Law)
อำนาจอธิปไตย
รัฐสภา พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
ประชาชนกับบทบาททางการเมือง
ลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การเมืองการปกครองไทย
ระบบเศรษฐกิจและระบบการปกครอง
ธรรมาภิบาล
บรรณานุกรม

รัฐธรรมนูญ (Constitution)

ความเป็นมาของรัฐธรรมนูญไทย

ความคิดริเริ่มที่จะให้ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญหรือคอนสติติ่วชั่น หรือร่างราชประเพณีใหม่ ใช้ในการปกครองประเทศได้ปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 5 และพัฒนามาเป็นลำดับดังต่อไปนี้

1.สมัยรัชกาลที่ 5 มีการร่างรัฐธรรมนูญ(ร่างราชประเพณีใหม่) โดยสมเด็จกรมพระยา เทววงศ์วโรปการ เป็นผู้ร่าง แต่ไม่ได้ประกาศใช้

2.สมัยรัชกาลที่ 6 มีการประกาศรัฐธรรมนูญลักษณะการปกครองคณะนคราภิบาล พุทธศักราช 2461 ใช้เป็นแนวทางการปกครองในดุสิตธานี ซึ่งเป็นเมืองจำลองรูปแบบการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

3.สมัยรัชกาลที่ 7 มีการร่างรัฐธรรมนูญขึ้น 2 ฉบับเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารประเทศแต่ไม่ได้ประการใช้ ดังนี้

3.1.ร่างรัฐธรรมนูญฉบับพระยากัลยาณไมตรี (เจ. ไอ. เวสเตนการ์ด) พ.ศ.2496
3.2.ร่างรัฐธรรมนูญฉบับของนายเรมอนด์ บี. สตีเวนส์ และพระยาศรีวาจา (นายเทียนเลี้ยง ฮุนตระกูล) พ.ศ.2474 โดยร่างเป็นภาษาอังกฤษใช้ชื่อว่า “An Outline of Changes in the Form Government)

ความหมายของรัฐธรรมนูญ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ประเภทของรัฐธรรมนูญ (Classification of Constitution)
วิธีการได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญ
ความสำคัญของรัฐธรรมนูญ
ที่มาของรัฐธรรมนูญ
ประโยชน์และความจำเป็นของการมีรัฐธรรมนูญ
ลักษณะของรัฐธรรมนูญที่ดี
ความเป็นมาของรัฐธรรมนูญไทย
รัฐธรรมนูญไทย(ฉบับแรก-ฉบับปัจจุบัน)
ประวัติรัฐธรรมนูญไทย
ฉบับที่ 2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475
ฉบับที่ 3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489
ฉบับที่ 4 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2490
ฉบับที่ 5 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492
ฉบับที่ 6 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช 2495
ฉบับที่ 7 ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2502
ฉบับที่ 8 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511
ฉบับที่ 9 ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2515
ฉบับที่ 10 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517
ฉบับที่ 11 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2519
ฉบับที่ 12 ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2520
ฉบับที่ 13 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521
ฉบับที่ 14 ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2534
ฉบับที่ 15 รัฐธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534
ฉบับที่ 16 รัฐธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
สรุปและวิเคราะห์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย