สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองการปกครอง

ความหมายการเมืองการปกครอง
รัฐ (State)
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม
รัฐธรรมนูญ (Constitution)
กฎหมาย (Law)
อำนาจอธิปไตย
รัฐสภา พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
ประชาชนกับบทบาททางการเมือง
ลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การเมืองการปกครองไทย
ระบบเศรษฐกิจและระบบการปกครอง
ธรรมาภิบาล
บรรณานุกรม

 

กฎหมาย (Law)

       กฎหมายเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญในสังคมมนุษย์ เพราะกฎหมายเป็นเครื่องมือในการควบคุมความประพฤติการปฏิบัติของมนุษย์ในสังคมให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย อันจะนำไปสู่ความสงบสุขและความยุติธรรม และกฎหมายยังต้องเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตายโดยเข้ามากำหนดสิทธิหน้าที่ของมนุษย์ให้เกิดให้มีขึ้นและยังเป็นเครื่องมือในการคุ้มครองป้องกันสิทธิเสรีภาพ และผลประโยชน์ของประชาชนอีกด้วย นอกจากนั้นกฎหมายยังเป็นเครื่องมือของรัฐบาลทุกประเทศในการใช้บริหารประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและนโยบายของรัฐ แต่ในบทนี้มุ่งที่จะให้ผู้ศึกษาได้ศึกษาเฉพาะ พื้นฐานด้านกฎหมายจึงได้กล่าวถึงเฉพาะความหมายของกฎหมาย ความสำคัญของกฎหมาย หลักเกณฑ์และประเภทของกฎหมาย เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายในระดับสูงขึ้นไป

ความหมายของกฎหมาย
ความสำคัญของกฎหมาย
หลักเกณฑ์บางประการของการใช้กฎหมาย
ที่มาของกฎหมาย
ประเภทของกฎหมาย

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย