Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองการปกครอง

ความหมายการเมืองการปกครอง
รัฐ (State)
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม
รัฐธรรมนูญ (Constitution)
กฎหมาย (Law)
อำนาจอธิปไตย
รัฐสภา พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
ประชาชนกับบทบาททางการเมือง
ลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การเมืองการปกครองไทย
ระบบเศรษฐกิจและระบบการปกครอง
ธรรมาภิบาล
บรรณานุกรม

 

กฎหมาย (Law)

หลักเกณฑ์บางประการของการใช้กฎหมาย

กฎหมายต่าง ๆ ที่หน่วยอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติได้บัญญัติเพื่อมาใช้บังคับในรัฐและประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้วนั้น ย่อมมีหลักเกณฑ์ในการกำหนดใช้ไว้ เพื่อจะให้กฎหมายนั้นได้อำนวยให้เกิดประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนและเพื่อบรรลุเป้าหมายของรัฐ และหลักเกณฑ์การใช้นั้น เช่น

1.กฎหมายนั้นจะต้องบังคับใช้กับทุกคนทุกหน่วยงานทุกองค์การหรือสถาบันอย่างเท่าเทียมกัน
2.การใช้กฎหมายนั้นจะต้องใช้บทบัญญัติกับผู้ที่ทำความผิดหรือฝ่าฝืน ในกรณีความผิดเดียวกันด้วยบทบัญญัติเดียวกัน
3. ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายย่อมมีความผิดและได้รับโทษตามสภาพแห่งความผิดนั้น
4. การใช้กฎหมายจะต้องให้ความยุติธรรมกับทุกคนทุกฝ่าย
5. กฎหมายใช้ในการป้องกันสิทธิเสรีภาพและผลประโยชน์แก่ประชาชน
6.กฎหมายใช้ในการควบคุมความประพฤติของประชาชน เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเกิดความสงบสุขแก่ประชาชน
7. กฎหมายใช้ในการบริหารประเทศของรัฐบาล

ความหมายของกฎหมาย
ความสำคัญของกฎหมาย
หลักเกณฑ์บางประการของการใช้กฎหมาย
ที่มาของกฎหมาย
ประเภทของกฎหมาย

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com