สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองการปกครอง

ความหมายการเมืองการปกครอง
รัฐ (State)
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม
รัฐธรรมนูญ (Constitution)
กฎหมาย (Law)
อำนาจอธิปไตย
รัฐสภา พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
ประชาชนกับบทบาททางการเมือง
ลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การเมืองการปกครองไทย
ระบบเศรษฐกิจและระบบการปกครอง
ธรรมาภิบาล
บรรณานุกรม

อำนาจอธิปไตย

ประวัติแนวความคิดของอำนาจอธิปไตย

อำนาจอธิปไตยเป็นเครื่องแสดงถึงความมีอำนาจสูงสุดทั้งภายในรัฐ (Internal) และเป็นการแสดงภายนอกรัฐ (External) กล่าวคือ ถ้าสมาคมหรือสังคมใดมีอำนาจอธิปไตยสมาคมนั้นหรือสังคมนั้นก็จะมีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการสังคมของตนเองและปราศจากการแทรกแซงจากสังคมอื่นหรือรัฐอื่น “คำว่าอำนาจอธิปไตยนี้ เริ่มใช้เป็นครั้งแรกใน ค.ศ. 1516 โดยนักรัฐศาสตร์ชื่อ จัง โบแดง (Jean Bodin) ชาวฝรั่งเศสว่า สาเหตุที่ได้นำคำนี้มาใช้นั้นก็เพราะว่า ในสมัยนั้นกษัตริย์ผู้ครองฝรั่งเศสพยายามที่จะเพิ่มอำนาจของพระองค์และลดอำนาจของฝ่ายศาสนจักรให้น้อยลง ซึ่งโบแดงเองเป็นฝ่ายสนับสนุนองค์กษัตริย์จึงได้คิดหลักปรัชญาเกี่ยวกับอำนาจอธิปไตยขึ้น โดยเขียนไว้ในหนังสือ Six Books Concerning The State ตามทฤษฎีที่เขาเขียนไว้นั้นถือว่า อำนาจอธิปไตยเป็นอำนาจของรัฐ และผู้ที่ใช้ควรเป็นกษัตริย์ผู้ที่มีอำนาจอธิปไตยแล้วจะเป็นผู้สูงสุดในแผ่นดิน และโบแดงยังกล่าวว่า อำนาจอธิปไตยนี้อาจจะอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์บางประการ คือ กฎเกณฑ์ของพระเจ้าและกฎเกณฑ์แห่งชาติ”

Thomas Hobbes (1588-1676) นักปราชญ์ชาวอังกฤษ ซึ่งเป็นผู้หนึ่งที่สนับสนุนกษัตริย์ราชวงศ์ สจ๊อตแห่งอังกฤษ ต่อสู้กับรัฐสภาได้เขียนอธิบายถึง อำนาจอธิปไตยไว้อย่างกว้างขวางในหนังสือชื่อ Leviathan ในหนังสือนี้ฮอบส์ได้อธิบายว่า มนุษย์แต่ละคนได้ทำสัญญาระหว่างกัน สละอำนาจและสิทธิที่แต่ละคนมีอยู่โดยธรรมชาติให้แก่องค์อธิปัตย์ ให้องค์อธิปัตย์มีอำนาจเด็ดขาดในการปกครองเพียงผู้เดียวประชาชนทุกคนยอมอยู่ภายใต้อำนาจนั้น โดยที่ประชาชนไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ต่อองค์อธิปัตย์ อำนาจองค์อธิปัตย์เป็นอำนาจที่เด็ดขาดและสูงสุด ฮอบส์ให้เหตุผลว่า สัญญาสังคมที่ประชาชนทำต่อกันนั้น เป็นสัญญาระหว่างประชาชนต่อประชาชนไม่ใช่สัญญาระหว่างประชาชนกับองค์อธิปัตย์ องค์อธิปัตย์จึงไม่เป็นคู่สัญญากับประชาชน เพียงแต่เกิดขึ้นจากสัญญา ดังนั้นองค์อธิปัตย์จึงไม่มีทางที่จะทำผิดสัญญาได้ ประชาชนเป็นผู้ก่อตั้งและมอบอำนาจ ให้องค์อธิปัตย์ เพราะเห็นความจำเป็นและมีประโยชน์ ฉะนั้นประชาชนจะบ่นว่าการกระทำใด ๆ ขององค์อธิปัตย์ไม่ได้ (ฉัตรทิพย์ นาถสุภา 2526 : 9) จะเห็นว่าตามทัศนะของฮอบส์ อำนาจอธิปไตยเป็นขององค์อธิปัตย์ ซึ่งหมายถึงกษัตริย์เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดและเด็ดขาดเหนือประชาชนในรัฐ ประชาชนจึงไม่มีสิทธิที่จะต่อต้านหรือถอดถอนกษัตริย์ได้ และไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องใด ๆ ต่อกษัตริย์ได้อีกด้วย

John Locke (1632-1707) จอห์น ล็อค เป็นนักปราชญ์ชาวอังกฤษได้ให้ทัศนะว่า มนุษย์เป็นผู้ก่อตั้งรัฐเพื่อรักษาสิทธิธรรมชาติของตนอันได้แก่ สิทธิในการเป็นอยู่อย่างอิสระเสรีภาพ อยู่อย่างสุขสบายและมีสิทธิในทรัพย์สิน ล็อคไม่เห็นด้วยกัยการที่ประชาชนมอบอำนาจอธิปไตยให้แก่องค์อธิปัตย์แต่เพียงผู้เดียวมีอำนาจสูงสุดและเด็ดขาดในรัฐ แต่ล็อคสนับสนุนระบบรัฐสภา กล่าวคือ อำนาจอธิปไตยนั้นเป็นของปวงชน แต่ปวงชนไม่สามารถจะใช้อำนาจได้โดยตรง จึงมอบอำนาจนั้นให้บุคคลคณะหนึ่งซึ่งเรียกว่า รัฐบาล นั้นเป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตยแทนตน โดยรัฐบาลนั้นจะต้องดำเนินการบริหารรัฐไปตามเจตจำนงของประชาชนส่วนใหญ่ ซึ่งหวังประโยชน์สุขของคนส่วนรวมเป็นสำคัญ

ฉะนั้นอำนาจอธิปไตยที่รัฐบาลใช้นั้นจะต้องมีขอบเขตจำกัด จะใช้อย่างฟุ่มเฟือยไม่ได้ ถ้าหากรัฐบาลทำงานอย่างอื่นนอกเหนือจากเจตนารมณ์ของประชาชนแล้ว ประชาชนสามารถเรียกอำนาจสิทธิตามธรรมชาตินั้นคืนได้และมอบให้คณะบุคคลอื่นดำเนินการบริหารรัฐอีกต่อไป ตามทัศนะนี้จะเห็นได้ว่าล็อคไม่สนับสนุนให้อำนาจอธิปไตยเป็นของกษัตริย์แต่เพียงผู้เดียว อำนาจอธิปไตยควรเป็นของปวงชน
ส่วนทัศนะของ จัง จาก รุสโซ นักปราชญ์ชาวฝรั่งเศสว่า อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนทุกคนและเป็นอำนาจที่เกิดจากการที่บุคคลในสังคมได้กระทำสัญญาต่อกัน สละเจตจำนง (Will) ที่แต่ละคนมีอยู่ให้กับสังคมส่วนรวมและเจตจำนงที่แต่ละคนได้สละให้นั้นคือเจตจำนงทั่วไป (General Will) ซึ่งเป็นเจตจำนงสูงสุดเหนือเจตจำนงของบุคคล เจตจำนงทั่วไปตามทัศนะของรุสโซก็คือ อำนาจอธิปไตย ฉะนั้นอำนาจอธิปไตยจึงไม่ใช่ของกษัตริย์หรือของรัฐบาลแต่จะเป็นอำนาจของประชาชนทุกคน ประชาชนเป็นผู้ทรงอำนาจอธิปไตย รัฐบาลจะต้องปฏิบัติตามความต้องการหรือตามเจตจำนงทั่วไป (General Will) ของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยเท่านั้น

ประวัติแนวความคิดของอำนาจอธิปไตย
ความหมายของอำนาจอธิปไตย
ลักษณะของอำนาจอธิปไตย
ประเภทของอำนาจอธิปไตย
การแสดงออกซึ่งอำนาจอธิปไตยของประชาชน
วิวัฒนาการของแนวคิดเกี่ยวกับอำนาจอธิปไตย
ลักษณะสำคัญของอำนาจอธิปไตย
ทฤษฎีที่ค้านลักษณะอำนาจอธิปไตย
ประเภทของอำนาจอธิปไตย
การแสดงออกซึ่งอำนาจอธิปไตยของปวงชน
สถาบันที่ใช้อำนาจอธิปไตย
สถาบันของอำนาจนิติบัญญัติ (Legislature)
อำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติหรือรัฐสภา
โครงร่างของสภานิติบัญญัติ (Structure)
ลักษณะทั่วๆ ไปของสภาสูง
อำนาจหน้าที่ของสภาสูง
ลักษณะทั่วๆ ไปของสภาล่าง
สถาบันของอำนาจบริหาร (Executive)
ข้อดีของรัฐบาลแบบคณะรัฐมนตรี
อำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหาร (Functions)
สถาบันของอำนาจตุลาการ ( Judicial )

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย