สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองการปกครอง

ความหมายการเมืองการปกครอง
รัฐ (State)
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม
รัฐธรรมนูญ (Constitution)
กฎหมาย (Law)
อำนาจอธิปไตย
รัฐสภา พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
ประชาชนกับบทบาททางการเมือง
ลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การเมืองการปกครองไทย
ระบบเศรษฐกิจและระบบการปกครอง
ธรรมาภิบาล
บรรณานุกรม

อำนาจอธิปไตย

สถาบันของอำนาจนิติบัญญัติ (Legislature)

อำนาจนิติบัญญัติคืออำนาจในการออกกฎหมายเพื่อนำมาใช้ ปกครองประเทศองค์กรที่มีหน้าที่ในเรื่องนี้ ก็คือ สภานิติบัญญัติ หรือเรียกว่า รัฐสภา

พัฒนาการของสภานิติบัญญัติ (Development)

นักรัฐศาสตร์ยังมีความคิดเห็นแตกต่างกัน ในเรื่องที่ว่าสภานิติบัญญัติ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนราษฎรของรัฐนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร ส่วนมากจะเชื่อกันว่า มีวิวัฒนาการมาจากTeutonic Assemblies ซึ่งเป็นสภาที่ประกอบด้วยหัวหน้าเผ่าต่างๆ ของชาวติวตันมาประชุมกัน เพื่อพิจารณาทำความตกลงกัน ในปัญหาที่สำคัญต่างๆ

ในอังกฤษมีสภาที่ประกอบด้วยบุคคลสำคัญของประเทศเรียกว่า Council of the Wise Man ต่อมากลายเป็น The Great Council of the Kingdom มีหน้าที่ถวายความยินยอมต่อกษัตริย์ เมื่อต้องการจะเก็บภาษีอากรจากราษฎร ถือว่าเป็นสภาผู้แทนของประเทศสภาแรกในอังกฤษ ต่อมาใน ค.ศ.1265 พวกที่มีทรัพย์สมบัติที่จะให้ความช่วยเหลือแก่กษัตริย์ ได้รวมกันขึ้นมาเป็นสภา เรียกว่า Parliament (พาเลียเมนท์) ประกอบด้วย บารอน พระ อัศวิน และพ่อค้า Parliament กลายเป็นสิ่งหนึ่งของการปกครองของอังกฤษ ในตอนแรก Parliament เป็นสภาเดียว ต่อมาแยกเป็น 2 สภา คือ พวกขุนนางและพระมีผลประโยชน์คล้ายคลึงกัน รวมกันเป็นสภาหนึ่งเรียกว่า สภาขุนนาง (House of Lords) พวกทหาร ขุนนางชั้นต่ำ และพวกประชาชน ได้รวมตัวกันเป็นอีกสภาหนึ่งเรียกว่า สภาสามัญ( House of Commons ) สภาขุนนางมีจุดประสงค์ที่จะเป็นตัวแทนของชนชั้น ( Classes )ส่วนสภาสามัญ เป็นตัวแทนของท้องถิ่น (Localities)

ประเทศในทวีปยุโรป เช่น สเปน เยอรมนี ฝรั่งเศส ก็มีสภาซึ่งมีผู้เข้าประชุม เป็นตัวแทนของชนชั้นต่างๆ ทำหน้าที่รักษาประโยชน์ของชนชั้นตน ความคิดที่จะให้มีสภาผู้แทนของปวงชน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมของชาติ เพิ่งเกิดขึ้นในศตวรรษที่19 ในยุโรปเดิมสภาจะมีหน้าที่เพียงถวายฎีกา หรือคำร้องต่อกษัตริย์ ในเรื่องที่ราษฎรได้รับความเดือดร้อน ต่อมากษัตริย์ จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินมากในการปกครอง การสงคราม จำเป็นต้องเก็บภาษีอากรจากราษฎรเพิ่มขึ้น สภาจึงขอให้กษัตริย์ออกกฎหมาย ในเรื่องที่ราษฎรต้องการเป็นการแลกเปลี่ยนกับภาษีที่เก็บไป และต่อมาสภาก็เริ่มมีอำนาจ ในการออกกฎหมายขึ้นในปัจจุบันสภานิติบัญญัติ เป็นสภาที่ประกอบด้วยผู้แทนราษฎรของประเทศ และมีอำนาจออกกฎหมายได้

ประวัติแนวความคิดของอำนาจอธิปไตย
ความหมายของอำนาจอธิปไตย
ลักษณะของอำนาจอธิปไตย
ประเภทของอำนาจอธิปไตย
การแสดงออกซึ่งอำนาจอธิปไตยของประชาชน
วิวัฒนาการของแนวคิดเกี่ยวกับอำนาจอธิปไตย
ลักษณะสำคัญของอำนาจอธิปไตย
ทฤษฎีที่ค้านลักษณะอำนาจอธิปไตย
ประเภทของอำนาจอธิปไตย
การแสดงออกซึ่งอำนาจอธิปไตยของปวงชน
สถาบันที่ใช้อำนาจอธิปไตย
สถาบันของอำนาจนิติบัญญัติ (Legislature)
อำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติหรือรัฐสภา
โครงร่างของสภานิติบัญญัติ (Structure)
ลักษณะทั่วๆ ไปของสภาสูง
อำนาจหน้าที่ของสภาสูง
ลักษณะทั่วๆ ไปของสภาล่าง
สถาบันของอำนาจบริหาร (Executive)
ข้อดีของรัฐบาลแบบคณะรัฐมนตรี
อำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหาร (Functions)
สถาบันของอำนาจตุลาการ ( Judicial )

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การจัดระเบียบทางสังคม
การจัดระเบียบสังคมเป็นกระบวนการที่สมาชิกได้พัฒนาการกระทำระหว่างกันทางสังคมอย่างมีระเบียบ โดยสมาชิกส่วนรวมของสังคมได้ยอมรับเป็นแนวความประพฤติร่วมกัน

» การควบคุมทางสังคม
วิธีการและกระบวนการทั้งหมด ซึ่งกลุ่มหรือสังคมใช้ในการให้สมาชิกของสังคมปฏิบัติตามที่สังคมคาดหวัง

» ค่านิยมทางเพศ (Sexual Value)
หลักการพื้นฐานที่บุคคลยึดเป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อดำเนินชีวิตซึ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยค่านิยมทางเพศของบุคคลเกิดจากการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ในสถาบันครอบครัว ระบบการศึกษา ประสบการณ์

» ลัทธิของค้านท์
ลัทธิที่ยึดมั่นในคุณธรรมหรือเหตุผลอย่างเคร่งครัด หรือ Moral Purism แปลว่า บริสุทธิ์นิยมทางศีลธรรม หรือบางทีก็เรียกว่า หน้าที่นิยม เพราะเน้นที่หน้าที่เป็นหลัก

» ประชุมพงศาวดาร
การศึกษาหาความรู้พงศาวดาร และตำนานเก่าย่อมถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งใน การศึกษาทั่วทุกประเทศ

» อปริหานิยธรรม 7
ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม 7 ประการ ผู้ปฏิบัติ ธรรมนี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญทั้งฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายสงฆ์

» จริยธรรม
จริยธรรมไม่แยกเด็ดขาดจากศีลธรรม แต่มีความหมายกว้างกว่าศีลธรรม