สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองการปกครอง

ความหมายการเมืองการปกครอง
รัฐ (State)
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม
รัฐธรรมนูญ (Constitution)
กฎหมาย (Law)
อำนาจอธิปไตย
รัฐสภา พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
ประชาชนกับบทบาททางการเมือง
ลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การเมืองการปกครองไทย
ระบบเศรษฐกิจและระบบการปกครอง
ธรรมาภิบาล
บรรณานุกรม

อำนาจอธิปไตย

อำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติหรือรัฐสภา

รัฐสภาเป็นผู้กำหนดนโยบายของประเทศ เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาล เป็นองค์กรที่ประชาชนเข้าไปทำหน้าที่โดยตรง อำนาจหน้าที่ย่อมแตกต่างกันอยู่บ้างในแต่ละประเทศ แต่โดยทั่วไป จะมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ

1. การแก้ไขรัฐธรรมนูญ
2. การเลือกตั้งผู้บริหารประเทศ
3. การบัญญัติกฎหมาย
4. การควบคุมการดำเนินงานของฝ่ายบริหารประเทศ
5. การควบคุมกิจการที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ
วิธีการต่างๆ ที่จะใช้เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ ทั้ง 5 อย่างนี้ ย่อมแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

ประวัติแนวความคิดของอำนาจอธิปไตย
ความหมายของอำนาจอธิปไตย
ลักษณะของอำนาจอธิปไตย
ประเภทของอำนาจอธิปไตย
การแสดงออกซึ่งอำนาจอธิปไตยของประชาชน
วิวัฒนาการของแนวคิดเกี่ยวกับอำนาจอธิปไตย
ลักษณะสำคัญของอำนาจอธิปไตย
ทฤษฎีที่ค้านลักษณะอำนาจอธิปไตย
ประเภทของอำนาจอธิปไตย
การแสดงออกซึ่งอำนาจอธิปไตยของปวงชน
สถาบันที่ใช้อำนาจอธิปไตย
สถาบันของอำนาจนิติบัญญัติ (Legislature)
อำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติหรือรัฐสภา
โครงร่างของสภานิติบัญญัติ (Structure)
ลักษณะทั่วๆ ไปของสภาสูง
อำนาจหน้าที่ของสภาสูง
ลักษณะทั่วๆ ไปของสภาล่าง
สถาบันของอำนาจบริหาร (Executive)
ข้อดีของรัฐบาลแบบคณะรัฐมนตรี
อำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหาร (Functions)
สถาบันของอำนาจตุลาการ ( Judicial )

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย