สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองการปกครอง

ความหมายการเมืองการปกครอง
รัฐ (State)
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม
รัฐธรรมนูญ (Constitution)
กฎหมาย (Law)
อำนาจอธิปไตย
รัฐสภา พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
ประชาชนกับบทบาททางการเมือง
ลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การเมืองการปกครองไทย
ระบบเศรษฐกิจและระบบการปกครอง
ธรรมาภิบาล
บรรณานุกรม

อำนาจอธิปไตย

โครงร่างของสภานิติบัญญัติ (Structure)

สภานิติบัญญัติควรประกอบด้วยสมาชิกพอสมควร ที่จะเป็นตัวแทนของราษฎรทั้งประเทศ ไม่ควรจะมีมากเกินไปจนไม่สามารถกระทำกิจกรรมหน้าที่ต่างๆ ได้ วาระของสมาชิกก็เช่นกัน ควรอยู่ในตำแหน่งนานพอควรในการปฏิบัติงานให้สำเร็จ แต่ไม่ควรนานมากจนสมาชิก ห่างเหินกับราษฎร

ในเรื่องของระบบ (System) ของสภานิติบัญญัติหรือรัฐสภานั้น ปัจจุบันมี 2 ระบบ คือ ระบบสภาเดียว ( Unicameral System ) และระบบ 2 สภา ( Bicameral System ) ถ้าเป็นระบบ 2 สภาก็จะมีสภาสูง ( Upper House) กับสภาล่าง ( Lower House) ถ้าเป็นระบบสภาเดียว ก็จะมีแต่สภาล่างเท่านั้น สมัยก่อนรัฐสภามักใช้ ระบบสภาเดียว แต่ต่อมาจนถึงปัจจุบัน รัฐต่างๆ ส่วนมากนิยมระบบ 2 สภา จนนับได้ว่าระบบ 2 สภาเป็นหลักทั่วไป เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เป็นต้น

ประวัติแนวความคิดของอำนาจอธิปไตย
ความหมายของอำนาจอธิปไตย
ลักษณะของอำนาจอธิปไตย
ประเภทของอำนาจอธิปไตย
การแสดงออกซึ่งอำนาจอธิปไตยของประชาชน
วิวัฒนาการของแนวคิดเกี่ยวกับอำนาจอธิปไตย
ลักษณะสำคัญของอำนาจอธิปไตย
ทฤษฎีที่ค้านลักษณะอำนาจอธิปไตย
ประเภทของอำนาจอธิปไตย
การแสดงออกซึ่งอำนาจอธิปไตยของปวงชน
สถาบันที่ใช้อำนาจอธิปไตย
สถาบันของอำนาจนิติบัญญัติ (Legislature)
อำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติหรือรัฐสภา
โครงร่างของสภานิติบัญญัติ (Structure)
ลักษณะทั่วๆ ไปของสภาสูง
อำนาจหน้าที่ของสภาสูง
ลักษณะทั่วๆ ไปของสภาล่าง
สถาบันของอำนาจบริหาร (Executive)
ข้อดีของรัฐบาลแบบคณะรัฐมนตรี
อำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหาร (Functions)
สถาบันของอำนาจตุลาการ ( Judicial )

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย