สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองการปกครอง

ความหมายการเมืองการปกครอง
รัฐ (State)
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม
รัฐธรรมนูญ (Constitution)
กฎหมาย (Law)
อำนาจอธิปไตย
รัฐสภา พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
ประชาชนกับบทบาททางการเมือง
ลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การเมืองการปกครองไทย
ระบบเศรษฐกิจและระบบการปกครอง
ธรรมาภิบาล
บรรณานุกรม

อำนาจอธิปไตย

ลักษณะทั่วๆ ไปของสภาสูง

1. มีขนาดเล็กกว่าสภาล่าง (สมาชิกน้อยกว่า)
2. สมาชิกของสภามักจะเป็นผู้มีคุณวุฒิและวัยวุฒิสูง
3. การเข้าเป็นสมาชิกมีหลายวิธี เช่น เป็นโดยตำแหน่ง (อังกฤษ) เป็นโดยสืบตระกูล(อังกฤษ) เป็นโดยการแต่งตั้ง หรือโดยการเลือกตั้ง (สหรัฐ)
4. วาระของการเป็นสมาชิกจะนานกว่าสภาล่าง และบางประเทศให้สมาชิกของสภานี้ ดำรงตำแหน่งตลอดชีวิต
5. สภาสูงจะมีอำนาจน้อยกว่าสภาล่าง เช่นไม่มีอำนาจในการเสนอร่างกฎหมายใดๆยกเว้นบางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ซึ่งสภาสูงมีอำนาจทัดเทียมสภาล่าง

ประวัติแนวความคิดของอำนาจอธิปไตย
ความหมายของอำนาจอธิปไตย
ลักษณะของอำนาจอธิปไตย
ประเภทของอำนาจอธิปไตย
การแสดงออกซึ่งอำนาจอธิปไตยของประชาชน
วิวัฒนาการของแนวคิดเกี่ยวกับอำนาจอธิปไตย
ลักษณะสำคัญของอำนาจอธิปไตย
ทฤษฎีที่ค้านลักษณะอำนาจอธิปไตย
ประเภทของอำนาจอธิปไตย
การแสดงออกซึ่งอำนาจอธิปไตยของปวงชน
สถาบันที่ใช้อำนาจอธิปไตย
สถาบันของอำนาจนิติบัญญัติ (Legislature)
อำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติหรือรัฐสภา
โครงร่างของสภานิติบัญญัติ (Structure)
ลักษณะทั่วๆ ไปของสภาสูง
อำนาจหน้าที่ของสภาสูง
ลักษณะทั่วๆ ไปของสภาล่าง
สถาบันของอำนาจบริหาร (Executive)
ข้อดีของรัฐบาลแบบคณะรัฐมนตรี
อำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหาร (Functions)
สถาบันของอำนาจตุลาการ ( Judicial )

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย