สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองการปกครอง

ความหมายการเมืองการปกครอง
รัฐ (State)
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม
รัฐธรรมนูญ (Constitution)
กฎหมาย (Law)
อำนาจอธิปไตย
รัฐสภา พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
ประชาชนกับบทบาททางการเมือง
ลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การเมืองการปกครองไทย
ระบบเศรษฐกิจและระบบการปกครอง
ธรรมาภิบาล
บรรณานุกรม

อำนาจอธิปไตย

ข้อดีของรัฐบาลแบบคณะรัฐมนตรี

1.รัฐบาลแบบนี้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับรัฐที่ประสงค์จะรักษาสถาบันกษัตริย์ไว้เพราะรัฐที่มีกษัตริย์เป็นประมุขจะต้องมีรัฐบาลแบบคณะรัฐมนตรีเท่านั้น

2.รัฐบาลถูกควบคุมโดยรัฐสภา ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชน

3. เป็นการยอมรับว่าประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย เพราะคณะรัฐมนตรี ต้องรับผิดชอบโดยตรงต่อสภาผู้แทนราษฎร ถ้าคณะรัฐมนตรีไม่ดี ผู้แทนราษฎรก็มีสิทธิที่จะขับไล่ออก โดยการลงมติไม่ไว้วางใจ

4. คณะรัฐมนตรีมีสิทธิเสนอกฎหมายเองได้ ย่อมทำให้ได้กฎหมายที่ดีตรงกับความต้องการของประชาชน
5. ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือ ตลอดจนการประสานงานระหว่าง อำนาจนิติบัญญัติกับอำนาจบริหารได้เป็นอย่างดี

ข้อเสียของรัฐบาลแบบคณะรัฐมนตรี

1. ฝ่ายบริหารทำงานไม่เต็มที่ ต้องคอยเอาใจฝ่ายนิติบัญญัติ ยิ่งเป็นรัฐบาลผสมหลายพรรคยิ่งยุ่งยากมาก

2. รัฐบาลแบบคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าของกลุ่มบุคคลที่มีความสำคัญเท่ากัน การกำหนดนโยบายจึงต้องเป็น มติของคณะรัฐมนตรีมากกว่าการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียว อีกทั้งนายกรัฐมนตรีจำต้องรักษาเสียงสนับสนุน ของรัฐมนตรีต่างๆเอาไว้ ยิ่งถ้าเป็นรัฐบาลผสม นายกรัฐมนตรีต้องคอยเอาใจพรรคการเมืองต่างๆที่เข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลผสม ทำให้ขาดความเป็นอิสระในการบริหารงานมากขึ้น

3. ในประเทศที่มีพรรคการเมืองแบบหลายพรรค และไม่มีพรรคใดมีเสียงข้างมากในรัฐสภา รัฐบาลที่เกิดขึ้นจึงต้องเป็นรัฐบาลผสม ซึ่งมีปัญหาในการทำงานดังกล่าวในข้อ 2 และเป็นสาเหตุทำให้ต้องเปลี่ยนรัฐบาลบ่อยๆ ได้

4. รัฐบาลแบบคณะรัฐมนตรีในประเทศที่มีพรรคการเมือง 2 พรรคนั้น พรรคที่มีเสียงข้างมากอาจจะมีอำนาจมากเกินไป และอาจใช้อำนาจปกครองไปในทางที่ เป็นประโยชน์แก่พรรคแทนที่จะเป็นประโยชน์แก่ประเทศโดยส่วนรวม

ข้อดีของรัฐบาลแบบประธานาธิบดี

1. ฝ่ายบริหารได้รับมอบหมายอำนาจ และความรับผิดชอบ ในกิจการบริหารทั้งหมดนับเป็นข้อดีอย่างยิ่งในยามสงคราม และภาวะฉุกเฉิน

2. ฝ่ายบริหารทำงานได้เต็มที่ สามารถอยู่ในตำแหน่งได้จนครบวาระ ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ ฝ่ายนิติบัญญัติไม่อาจเข้าไปก้าวก่าย หรือดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งให้ฝ่ายบริหารต้องออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระได้

3. ฝ่ายบริหารในรัฐบาลแบบนี้ ไม่ต้องหาเสียงสนับสนุนจากสมาชิกสภา อย่างรัฐบาล แบบคณะรัฐมนตรี

4. ฝ่ายบริหารไม่ต้องเสียเวลา เข้าร่วมประชุมในรัฐสภา จึงทำให้รัฐบาลสามารถอุทิศเวลาทั้งหมด ให้แก่การบริหารงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน

5.ประธานาธิบดีสามารถเลือกคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้าดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆ ได้ แต่รัฐบาลแบบคณะรัฐมนตรีต้องเลือกรัฐมนตรีจากบุคคลชั้นนำของพรรคการเมือง ซึ่งบุคคลเหล่านี้อาจมีความสามารถไม่เพียงพอ หรือไม่เหมาะสม ที่จะเป็นรัฐมนตรีได้

6. เป็นรัฐบาลที่เป็นตัวแทน ของประชาชนที่แท้จริง เพราะประธานาธิบดีซึ่งเป็นหัวหน้ารัฐบาล มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง

ข้อเสียของรัฐบาลแบบประธานาธิบดี

1. ไม่รับผิดชอบต่อรัฐสภา ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชน รัฐสภาไม่มีสิทธิลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลได้

2. ฝ่ายบริหารไม่มีอำนาจในการเสนอร่างกฎหมาย ดังนั้นกฎหมายที่ออกโดยสภานิติบัญญัติ จึงอาจไม่สอดคล้องกับความต้องการของฝ่ายบริหาร

3. โดยที่รัฐบาลแบบนี้ ประมุขฝ่ายบริหารคือประธานาธิบดี มีอำนาจมากเป็นพิเศษดังนั้น ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีนั้นอาจเกิดการเลือกตั้งสกปรกขึ้นได้ จึงอาจจะก่อให้เกิดการปฏิวัติตามมา

ประวัติแนวความคิดของอำนาจอธิปไตย
ความหมายของอำนาจอธิปไตย
ลักษณะของอำนาจอธิปไตย
ประเภทของอำนาจอธิปไตย
การแสดงออกซึ่งอำนาจอธิปไตยของประชาชน
วิวัฒนาการของแนวคิดเกี่ยวกับอำนาจอธิปไตย
ลักษณะสำคัญของอำนาจอธิปไตย
ทฤษฎีที่ค้านลักษณะอำนาจอธิปไตย
ประเภทของอำนาจอธิปไตย
การแสดงออกซึ่งอำนาจอธิปไตยของปวงชน
สถาบันที่ใช้อำนาจอธิปไตย
สถาบันของอำนาจนิติบัญญัติ (Legislature)
อำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติหรือรัฐสภา
โครงร่างของสภานิติบัญญัติ (Structure)
ลักษณะทั่วๆ ไปของสภาสูง
อำนาจหน้าที่ของสภาสูง
ลักษณะทั่วๆ ไปของสภาล่าง
สถาบันของอำนาจบริหาร (Executive)
ข้อดีของรัฐบาลแบบคณะรัฐมนตรี
อำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหาร (Functions)
สถาบันของอำนาจตุลาการ ( Judicial )

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย