สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองการปกครอง

ความหมายการเมืองการปกครอง
รัฐ (State)
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม
รัฐธรรมนูญ (Constitution)
กฎหมาย (Law)
อำนาจอธิปไตย
รัฐสภา พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
ประชาชนกับบทบาททางการเมือง
ลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การเมืองการปกครองไทย
ระบบเศรษฐกิจและระบบการปกครอง
ธรรมาภิบาล
บรรณานุกรม

อำนาจอธิปไตย

อำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหาร (Functions)

ฝ่ายบริหารมีอำนาจใช้อำนาจบริหารโดยทั่วไป เช่น

1.การให้มีการปฏิบัติตามตัวบทกฎหมาย ที่ฝ่ายนิติบัญญัติตราไว้
2.การบังคับให้เป็นไปตามคำสั่ง หรือคำพิพากษาของฝ่ายตุลาการ
3.การรักษาความปลอดภัยของบ้านเมือง ทั้งภัยที่เกิดขึ้นภายใน และภัยที่เกิดจาก

การรุกรานนอกประเทศ และยังมีหน้าที่อื่นๆ อีก ซึ่งพอจะสรุป หน้าที่ของฝ่ายบริหารในด้านต่างๆ เป็นข้อใหญ่ๆ ได้ดังนี้

1. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ( Diplomatic ) ฝ่ายบริหารมีสิทธิที่จะ ทำสนธิสัญญากับประเทศต่างๆ รวมทั้งมีสิทธิที่จะแต่งตั้งผู้แทนทางการทูต ไปประจำยังต่างประเทศ และรับทูตที่ประเทศที่มีสัมพันธไมตรี ส่งเข้ามาประจำภายในรัฐ นอกจากนั้นก็มีอำนาจที่จะรับรอง ฐานะของประเทศอื่นๆ ได้ด้วย

2. ในด้านการทหาร (Military) ฝ่ายบริหารมีอำนาจที่จะแต่งตั้งถอดถอน เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง บรรดานายทหารทุกกองทัพ แต่ในการประกาศสงครามกับต่างประเทศนั้นฝ่ายบริหารจะต้องขออนุมัติ จากฝ่ายนิติบัญญัติเสียก่อน

ในทางปฏิบัตินั้น ระหว่างที่ประเทศอยู่ในสภาวะสงคราม ฝ่ายบริหารมักจะมีอำนาจมาก เช่น อาจจะประกาศใช้กฎอัยการศึกได้ ซึ่งการประกาศใช้กฎอัยการศึกนี้ แม้จะเป็นการจำกัดสิทธิ เสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญก็ตาม แต่ฝ่ายบริหารก็ย่อมทำได้เพื่อความปลอดภัยของประเทศ

3. ในด้านการปกครองหรือการบริหาร (Administration) ฝ่ายบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารประเทศ ให้เป็นไปตามตัวบทกฎหมาย ที่ออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติ ในการนี้ฝ่ายบริหารอาจจะออกกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ได้ตามความจำเป็น และฝ่ายบริหารมีอำนาจที่จะแต่งตั้งหรือถอดถอน ข้าราชการในกระทรวง ทบวงกรมต่างๆ ได้

4. ในด้านการออกกฎหมาย ( Legislation ) ประเทศที่มีรัฐบาลแบบคณะรัฐมนตรีนั้น ฝ่ายบริหารมีส่วนร่วมโดยตรงในการออกกฎหมาย โดยมีสิทธิเสนอร่างพระราชบัญญัติ รวมทั้งสามารถ เข้าไปอภิปรายในสภานิติบัญญัติได้ นอกจากนั้นฝ่ายบริหารยังมีอำนาจ สั่งยุบสภานิติบัญญัติได้ เพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปใหม่ และมีอำนาจที่จะยับยั้งกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อให้ฝ่ายนิติบัญญัติ นำกฎหมายนั้นกลับไปพิจารณาใหม่ ให้ละเอียดรอบคอบจริงๆ

5. ด้านตุลาการ ( Judicial ) ฝ่ายบริหารมีอำนาจให้อภัยโทษแก่ผู้กระทำความผิดได้ และฝ่ายบริหารมีหน้าที่ ช่วยเหลือให้กระบวนการยุติธรรมของรัฐ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ประวัติแนวความคิดของอำนาจอธิปไตย
ความหมายของอำนาจอธิปไตย
ลักษณะของอำนาจอธิปไตย
ประเภทของอำนาจอธิปไตย
การแสดงออกซึ่งอำนาจอธิปไตยของประชาชน
วิวัฒนาการของแนวคิดเกี่ยวกับอำนาจอธิปไตย
ลักษณะสำคัญของอำนาจอธิปไตย
ทฤษฎีที่ค้านลักษณะอำนาจอธิปไตย
ประเภทของอำนาจอธิปไตย
การแสดงออกซึ่งอำนาจอธิปไตยของปวงชน
สถาบันที่ใช้อำนาจอธิปไตย
สถาบันของอำนาจนิติบัญญัติ (Legislature)
อำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติหรือรัฐสภา
โครงร่างของสภานิติบัญญัติ (Structure)
ลักษณะทั่วๆ ไปของสภาสูง
อำนาจหน้าที่ของสภาสูง
ลักษณะทั่วๆ ไปของสภาล่าง
สถาบันของอำนาจบริหาร (Executive)
ข้อดีของรัฐบาลแบบคณะรัฐมนตรี
อำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหาร (Functions)
สถาบันของอำนาจตุลาการ ( Judicial )

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การจัดระเบียบทางสังคม
การจัดระเบียบสังคมเป็นกระบวนการที่สมาชิกได้พัฒนาการกระทำระหว่างกันทางสังคมอย่างมีระเบียบ โดยสมาชิกส่วนรวมของสังคมได้ยอมรับเป็นแนวความประพฤติร่วมกัน

» การควบคุมทางสังคม
วิธีการและกระบวนการทั้งหมด ซึ่งกลุ่มหรือสังคมใช้ในการให้สมาชิกของสังคมปฏิบัติตามที่สังคมคาดหวัง

» ค่านิยมทางเพศ (Sexual Value)
หลักการพื้นฐานที่บุคคลยึดเป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อดำเนินชีวิตซึ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยค่านิยมทางเพศของบุคคลเกิดจากการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ในสถาบันครอบครัว ระบบการศึกษา ประสบการณ์

» ลัทธิของค้านท์
ลัทธิที่ยึดมั่นในคุณธรรมหรือเหตุผลอย่างเคร่งครัด หรือ Moral Purism แปลว่า บริสุทธิ์นิยมทางศีลธรรม หรือบางทีก็เรียกว่า หน้าที่นิยม เพราะเน้นที่หน้าที่เป็นหลัก

» ประชุมพงศาวดาร
การศึกษาหาความรู้พงศาวดาร และตำนานเก่าย่อมถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งใน การศึกษาทั่วทุกประเทศ

» อปริหานิยธรรม 7
ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม 7 ประการ ผู้ปฏิบัติ ธรรมนี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญทั้งฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายสงฆ์

» จริยธรรม
จริยธรรมไม่แยกเด็ดขาดจากศีลธรรม แต่มีความหมายกว้างกว่าศีลธรรม