สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองการปกครอง

ความหมายการเมืองการปกครอง
รัฐ (State)
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม
รัฐธรรมนูญ (Constitution)
กฎหมาย (Law)
อำนาจอธิปไตย
รัฐสภา พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
ประชาชนกับบทบาททางการเมือง
ลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การเมืองการปกครองไทย
ระบบเศรษฐกิจและระบบการปกครอง
ธรรมาภิบาล
บรรณานุกรม

อำนาจอธิปไตย

ประเภทของอำนาจอธิปไตย

นักปราชญ์ทางรัฐศาสตร์ได้พยายามจำแนกอำนาจอธิปไตยออกเป็นประเภทต่าง ๆ ตามลักษณะของการใช้ไว้ 6 ประเภท คือ (จรูญ สุภาพ 2522 : 82)

1. อำนาจทางกฎหมาย (Legal Sovereignty)
2. อำนาจทางการเมือง (Political Sovereignty)
3. อำนาจของปวงชน (Popular Sovereignty)
4. อำนาจอธิปไตยตามความเป็นจริง (De Facto Sovereignty)
5. อำนาจอธิปไตยในเชิงนิตินัย (De Jure Sovereignty)
6. อำนาจอธิปไตยภายนอก (External Sovereignty)

จากการแบ่งประเภทของอำนาจอธิปไตยไปตามลักษณะของการใช้ดังกล่าวสามารถที่จะอธิบายแต่ละประเภทได้ ดังนี้

1. อำนาจอธิปไตยทางกฎหมาย (Legal Sovereignty) ได้แก่ ผู้มีอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ สามารถที่จะบังคับให้มีการปฏิบัติตามความปรารถนาของผู้มีและผู้ใช้อำนาจอธิปไตยนั้น ๆ ได้ กล่าวคือ บุคคลใดก็ตามหรือองค์กรใดก็ตามที่มีอำนาจอธิปไตยแล้ว ย่อมมีอำนาจสูงสุดในการออกกฎหมายมาใช้บังคับในรัฐได้

2. อำนาจอธิปไตยทางการเมือง (Political Sovereignty) ถ้าพิจารณาแล้วจะเห็นว่าอำนาจอธิปไตยทางการเมืองนี้ จะเป็นผู้กำหนดตัวผู้ใช้อำนาจสูงสุดทางกฎหมาย กล่าวคือ ประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งก็ได้ ใช้อำนาจทางการเมืองเลือกตั้งผู้แทนราษฎรเข้าไปดำรงตำแหน่งในสภานิติบัญญัติ ทำหน้าที่ออกกฎหมายต่อไป จึงอาจจะกล่าวได้ว่า ประเทศประชาธิปไตยนั้นสภานิติบัญญัติเป็นผู้แสดงเจตนารมณ์ของปวงชน ภายใต้อำนาจทางการเมืองของปวงชนนั้นเอง อำนาจทางการเมืองจึงอยู่เหนืออำนาจทางกฎหมาย ทั้งสองอย่างนั้นจะสอดคล้องไปในแนวเดียวกัน

3. อำนาจอธิปไตยของปวงชน (Popular Sovereignty) อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนทุกคนในประเทศไม่เฉพาะผู้ที่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งเท่านั้น ฉะนั้นรัฐบาลจะต้องดูแลให้บริการสวัสดิการรักษาผลประโยชน์และความเป็นธรรมแก่ประชาชนทุกคน การแสดงออกถึงมติมหาชนและการแสดงออกถึงเจตนารมณ์ของประชาชนจึงเป็นสิ่งที่รัฐจะต้องรับฟังและปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่คนส่วนใหญ่ของประเทศให้จงได้

4. อำนาจอธิปไตยตามความเป็นจริง (De Facto Sovereignty) หมายถึง อำนาจอธิปไตยที่ได้มาโดยการใช้กำลังเข้ายึดอำนาจผู้ปกครองซึ่งมักจะเกิดขึ้นในกรณีดังนี้คือ เมื่อมีกลุ่มบุคคลทำการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลด้วยการใช้กำลังและยึดอำนาจได้สำเร็จสามารถบังคับประชาชน ชุมชน และประเทศให้ปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของคณะผู้ยึดอำนาจกลุ่มบุคคลดังกล่าวจะได้ชื่อว่า มีอำนาจอธิปไตยตามความเป็นจริงอยู่ระยะหนึ่ง เมื่อกลุ่มบุคคลที่จัดตั้งรัฐบาลนั้นสามารถปกครองประเทศได้อย่างมั่นคงประชาชนให้การยอมรับโดยทั่วไปแล้วก็จะกลายเป็นรัฐบาลที่ชอบด้วยกฎหมายแทนรัฐบาลเดิมต่อไป

5. อำนาจอธิปไตยในเชิงนิตินัย (De Jure Sovereignty) เป็นอำนาจอธิปไตยที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย มิใช่การได้มาโดยการใช้กำลังเข้ายึดอำนาจ รัฐบาลที่มีอำนาจอธิปไตยในลักษณะนี้ เป็นรัฐบาลที่เกิดขึ้นโดยกระบวนการทางการเมืองและวิถีทางทางการเมือง เช่น รัฐบาลที่ได้มาจากการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยที่มีกฎหมายรัฐธรรมนูญกำหนดหลักการและกระบวนการไว้อย่างชัดเจนว่า รัฐบาลนั้นจะต้องเป็นรัฐบาลที่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ซึ่งอาจจะกำหนด 5 ปี เลือกครั้งหนึ่งหรือ 4 ปีเลือกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นจึงเรียกรัฐบาลที่เกิดขึ้นในทำนองนี้ว่า รัฐบาลที่ชอบด้วยกฎหมายหรือรัฐบาลที่มีอำนาจอธิปไตยในเชิงนิตินัย

6. อำนาจอธิปไตยภายนอก (External Sovereignty) หมายถึง อำนาจอธิปไตยของรัฐที่มีไว้เพื่อคุ้มครองป้องกันรัฐ ไม่ให้รัฐอื่นเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในรัฐได้รัฐมีความสามารถที่จะดำเนินการใด ๆ ในรัฐของตนได้อย่างอิสรภาพเสรีภาพ รวมถึงอำนาจของรัฐในการที่จะดำเนินกิจการระหว่างประเทศ การแก้ปัญหาระหว่างประเทศ เช่น ประเทศไทยดำเนินการแก้ปัญหาในประเทศกัมพูชาอยู่ในปัจจุบัน และรวมไปถึงการประกาศสงครามและอื่น ๆ ที่เป็นนโยบายระหว่างประเทศ อันแสดงออกถึงความเป็นเอกราชของรัฐนั้น ๆ ท่ามกลางสังคมรัฐในโลกนั้นเอง

ประวัติแนวความคิดของอำนาจอธิปไตย
ความหมายของอำนาจอธิปไตย
ลักษณะของอำนาจอธิปไตย
ประเภทของอำนาจอธิปไตย
การแสดงออกซึ่งอำนาจอธิปไตยของประชาชน
วิวัฒนาการของแนวคิดเกี่ยวกับอำนาจอธิปไตย
ลักษณะสำคัญของอำนาจอธิปไตย
ทฤษฎีที่ค้านลักษณะอำนาจอธิปไตย
ประเภทของอำนาจอธิปไตย
การแสดงออกซึ่งอำนาจอธิปไตยของปวงชน
สถาบันที่ใช้อำนาจอธิปไตย
สถาบันของอำนาจนิติบัญญัติ (Legislature)
อำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติหรือรัฐสภา
โครงร่างของสภานิติบัญญัติ (Structure)
ลักษณะทั่วๆ ไปของสภาสูง
อำนาจหน้าที่ของสภาสูง
ลักษณะทั่วๆ ไปของสภาล่าง
สถาบันของอำนาจบริหาร (Executive)
ข้อดีของรัฐบาลแบบคณะรัฐมนตรี
อำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหาร (Functions)
สถาบันของอำนาจตุลาการ ( Judicial )

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย