สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองการปกครอง

ความหมายการเมืองการปกครอง
รัฐ (State)
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม
รัฐธรรมนูญ (Constitution)
กฎหมาย (Law)
อำนาจอธิปไตย
รัฐสภา พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
ประชาชนกับบทบาททางการเมือง
ลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การเมืองการปกครองไทย
ระบบเศรษฐกิจและระบบการปกครอง
ธรรมาภิบาล
บรรณานุกรม

อำนาจอธิปไตย

การแสดงออกซึ่งอำนาจอธิปไตยของประชาชน

ประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยมักจะกำหนดว่า อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนทุกคนในรัฐ และยังได้กำหนดถึงการแสดงออกซึ่งอำนาจอธิปไตยให้กับประชาชนไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญด้วย ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วประชาชนจะแสดงออกซึ่งอำนาจอธิปไตยในลักษณะดังกล่าวต่อไปนี้

1. การออกเสียงเลือกตั้ง (Election) การที่ประชาชนมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ถือว่าเป็นการให้ประชาชนได้ใช้อำนาจอธิปไตยโดยทางอ้อม เพราะการเลือกตั้งนั้นเป็นขบวนการทางการเมืองที่จะให้ประชาชนเลือกผู้แทนของตนเข้าไปทำหน้าที่ในสภาทำหน้าที่บริหารประเทศชาติบ้านเมืองแทนตน ฉะนั้นการได้มาซึ่งผู้แทนราษฎรจึงถือว่าเป็นเจตนารมณ์ส่วนใหญ่ของประชาชนในประเทศและรัฐบาลจะต้องบริหารประเทศไปตามเจตนารมณ์ของคนส่วนใหญ่นั้น

2. การแสดงประชามติ (Referendum) ถือว่าเป็นวิธีการหนึ่งที่ยอมให้ประชาชนใช้อำนาจอธิปไตยซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงออกซึ่งเจตนารมณ์ของตนและโดยปกติแล้วรัฐจะกำหนดวิธีการอย่างนี้ขึ้นเฉพาะเรื่องที่สำคัญ ๆ ของรัฐ เช่น การแก้ไขเพิ่มเติม รัฐธรรมนูญกฎหมายปกครอง เป็นต้น และนอกจากนั้นประชาชนเองยังสามารถแสดงมติมหาชนได้เองในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมหรือในกรณีที่จะสนับสนุนความถูกต้องของรัฐบาล หรือคัดค้านการกระทำที่จะทำให้ประเทศชาติและประชาชนเสียหาย แต่การแสดงออกซึ่งประชามติของปวงชน จะได้ผลดีนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเป็นต้นว่า ประชาชนในประเทศมีการศึกษาดี มีความสำนึกทางการเมืองติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ของบ้านเมืองทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมอยู่เสมอ และที่สำคัญยิ่งกว่านั้นประชาชนจะต้องรู้และเข้าใจในเรื่องที่ตนแสดงประชามตินั้น

3. การเสนอร่างกฎหมาย (Initiative) ในบางประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยได้กำหนดให้ประชาชนมีสิทธิในการเสนอร่างกฎหมายให้สภานิติบัญญัติพิจารณาเพื่อออกเป็นกฎหมายต่อไปได้ สำหรับวิธีการก็จะกำหนดรายละเอียดแตกต่างกันในแต่ละประเทศ

4. การยับยั้งการร่างกฎหมาย (Veto) ในบางประเทศได้กำหนดให้ประชาชนในชาติมีสิทธิที่จะยับยั้งการร่างกฎหมายของรัฐบาลหรือสมาชิกของรัฐสภาร่างขึ้นได้ สำหรับรายละเอียดว่าประชาชนมีจำนวนกี่คนจึงจะสามารถยับยั้งได้ ภายในเวลากี่วันนั้นแต่ละประเทศได้กำหนดไว้แตกต่างกัน

5. การถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญ ๆ ของประเทศ (Recall) ในกรณีผู้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญของประเทศบางคนไม่สามารถที่จะดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายหรือเจตนารมณ์ของคนส่วนใหญ่ได้หรือทำความเสียหายต่อประชาชนส่วนรวมในประเทศ กฎหมายรัฐธรรมนูญบางประเทศได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงประชามติเพื่อถอดถอนบุคคลเช่นนั้นออกจากตำแหน่งได้ ตำแหน่งที่กล่าวถึงนี้เฉพาะตำแหน่งที่ได้มาจากการเลือกตั้งเท่านั้น

ประวัติแนวความคิดของอำนาจอธิปไตย
ความหมายของอำนาจอธิปไตย
ลักษณะของอำนาจอธิปไตย
ประเภทของอำนาจอธิปไตย
การแสดงออกซึ่งอำนาจอธิปไตยของประชาชน
วิวัฒนาการของแนวคิดเกี่ยวกับอำนาจอธิปไตย
ลักษณะสำคัญของอำนาจอธิปไตย
ทฤษฎีที่ค้านลักษณะอำนาจอธิปไตย
ประเภทของอำนาจอธิปไตย
การแสดงออกซึ่งอำนาจอธิปไตยของปวงชน
สถาบันที่ใช้อำนาจอธิปไตย
สถาบันของอำนาจนิติบัญญัติ (Legislature)
อำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติหรือรัฐสภา
โครงร่างของสภานิติบัญญัติ (Structure)
ลักษณะทั่วๆ ไปของสภาสูง
อำนาจหน้าที่ของสภาสูง
ลักษณะทั่วๆ ไปของสภาล่าง
สถาบันของอำนาจบริหาร (Executive)
ข้อดีของรัฐบาลแบบคณะรัฐมนตรี
อำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหาร (Functions)
สถาบันของอำนาจตุลาการ ( Judicial )

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การจัดระเบียบทางสังคม
การจัดระเบียบสังคมเป็นกระบวนการที่สมาชิกได้พัฒนาการกระทำระหว่างกันทางสังคมอย่างมีระเบียบ โดยสมาชิกส่วนรวมของสังคมได้ยอมรับเป็นแนวความประพฤติร่วมกัน

» การควบคุมทางสังคม
วิธีการและกระบวนการทั้งหมด ซึ่งกลุ่มหรือสังคมใช้ในการให้สมาชิกของสังคมปฏิบัติตามที่สังคมคาดหวัง

» ค่านิยมทางเพศ (Sexual Value)
หลักการพื้นฐานที่บุคคลยึดเป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อดำเนินชีวิตซึ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยค่านิยมทางเพศของบุคคลเกิดจากการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ในสถาบันครอบครัว ระบบการศึกษา ประสบการณ์

» ลัทธิของค้านท์
ลัทธิที่ยึดมั่นในคุณธรรมหรือเหตุผลอย่างเคร่งครัด หรือ Moral Purism แปลว่า บริสุทธิ์นิยมทางศีลธรรม หรือบางทีก็เรียกว่า หน้าที่นิยม เพราะเน้นที่หน้าที่เป็นหลัก

» ประชุมพงศาวดาร
การศึกษาหาความรู้พงศาวดาร และตำนานเก่าย่อมถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งใน การศึกษาทั่วทุกประเทศ

» อปริหานิยธรรม 7
ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม 7 ประการ ผู้ปฏิบัติ ธรรมนี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญทั้งฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายสงฆ์

» จริยธรรม
จริยธรรมไม่แยกเด็ดขาดจากศีลธรรม แต่มีความหมายกว้างกว่าศีลธรรม