สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองการปกครอง

ความหมายการเมืองการปกครอง
รัฐ (State)
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม
รัฐธรรมนูญ (Constitution)
กฎหมาย (Law)
อำนาจอธิปไตย
รัฐสภา พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
ประชาชนกับบทบาททางการเมือง
ลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การเมืองการปกครองไทย
ระบบเศรษฐกิจและระบบการปกครอง
ธรรมาภิบาล
บรรณานุกรม

อำนาจอธิปไตย

วิวัฒนาการของแนวคิดเกี่ยวกับอำนาจอธิปไตย (Development of the Idea of Sovereignty)

คำว่า “อำนาจอธิปไตย” นี้ เพิ่งถูกนำมาใช้ในศตวรรษที่ 15 แต่แนวคิดในเรื่องนี้ได้มีมาก่อนนานแล้ว อริสโตเติล (Aristotle) เคยเขียนไว้ว่า ในรัฐๆ หนึ่งจะต้องมี “อำนาจสูงสุด” ( Supreme power ) นักกฎหมายโรมันและนักรัฐศาสตร์สมัยกลาง ได้กล่าวถึงว่า ในรัฐๆหนึ่งจะต้องมี “อำนาจสมบูรณ์” ( Fullness of Power) อย่างไรก็ตามนักรัฐศาสตร์ในสมัยโบราณและในสมัยกลาง ไม่ได้ให้ความแจ่มแจ้งในเรื่องแนวความคิดเกี่ยวกับสภาพของอธิปไตย จนถึงปีค.ศ.1516 จึงได้มีคำว่าอำนาจอธิปไตยมาเริ่มใช้เป็นครั้งแรก โดยนักรัฐศาสตร์ชาวฝรั่งเศส ชื่อ จอง โบแดง ( Jean Bodin ) เป็นนักรัฐศาสตร์คนแรกที่ได้กล่าวถึงอำนาจอธิปไตย จอง โบแดงได้คิดหลักปรัชญาเกี่ยวกับ อำนาจอธิปไตย โดยเขียนขึ้นไว้ในหนังสือชื่อ Six Books Concerning the State กล่าวถึงอำนาจอธิปไตยว่าเป็นอำนาจสูงสุด หรือเด็ดขาด และถาวรของรัฐ และผู้ใช้ควรเป็นพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นผู้มี อำนาจสูงสุดในรัฐ โบแดงต้องการสนับสนุนอำนาจของกษัตริย์ เพื่อลดอำนาจของศาสนจักร

ในศตวรรษที่ 17 โธมัส ฮอบส์ (Thomas Hobbes) ชาวอังกฤษได้เขียนหนังสือชื่อLeviathan อธิบายอำนาจอธิปไตยไว้กว้างขวางกว่า จอง โบแดง ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนพระเจ้าชาลส์ที่ 1 โดยกล่าวว่า อำนาจอธิปไตย เป็นของกษัตริย์ซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจ โดยไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ใดๆ ต่อมานักปราชญ์ชาวอังกฤษอีกคนหนึ่งคือ จอห์น ล้อค ( John Locke )ได้เขียนหนังสือชื่อ “The Second Treaties of Civil Government” อธิบายถึงอำนาจอธิปไตยใหม่ว่า กษัตริย์ไม่ควรมีอำนาจอธิปไตยดังที่ ฮอบ์ และโบแดง กล่าวอ้าง แต่อำนาจนี้ควรอยู่กับสภานิติบัญญัติ ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชน และปวงชนมีอำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหรือผู้ปกครองได้ ส่วน จอห์น ออสติน (John Austin) นักกฎหมายชาวอังกฤษได้แยกแยะทฤษฎีอำนาจอธิปไตยไว้อย่างละเอียด เขามีทัศนะว่า ทุกรัฐจะต้องมีองค์การใดองค์การหนึ่ง หรือชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีอำนาจอธิปไ ตย หรือ อำนาจสูงสุดนี้ และอำนาจนี้ไม่อาจแบ่งแยกหรือถูกจำกัดโดยกฎหมายใดๆ ได้ จอห์น ออสติน(John Austin) ได้เขียนหนังสือสำคัญไว้เล่มหนึ่งชื่อ Juris Prudence เมื่อปีค.ศ.1832 อธิบายว่า ผู้ที่มีอำนาจอธิปไตยเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในประเทศ สามารถบังคับให้มีการปฏิบัติตามความปรารถนาของผู้มีและผู้ใช้อำนาจอธิปไตย

ประวัติแนวความคิดของอำนาจอธิปไตย
ความหมายของอำนาจอธิปไตย
ลักษณะของอำนาจอธิปไตย
ประเภทของอำนาจอธิปไตย
การแสดงออกซึ่งอำนาจอธิปไตยของประชาชน
วิวัฒนาการของแนวคิดเกี่ยวกับอำนาจอธิปไตย
ลักษณะสำคัญของอำนาจอธิปไตย
ทฤษฎีที่ค้านลักษณะอำนาจอธิปไตย
ประเภทของอำนาจอธิปไตย
การแสดงออกซึ่งอำนาจอธิปไตยของปวงชน
สถาบันที่ใช้อำนาจอธิปไตย
สถาบันของอำนาจนิติบัญญัติ (Legislature)
อำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติหรือรัฐสภา
โครงร่างของสภานิติบัญญัติ (Structure)
ลักษณะทั่วๆ ไปของสภาสูง
อำนาจหน้าที่ของสภาสูง
ลักษณะทั่วๆ ไปของสภาล่าง
สถาบันของอำนาจบริหาร (Executive)
ข้อดีของรัฐบาลแบบคณะรัฐมนตรี
อำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหาร (Functions)
สถาบันของอำนาจตุลาการ ( Judicial )

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย