สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองการปกครอง

ความหมายการเมืองการปกครอง
รัฐ (State)
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม
รัฐธรรมนูญ (Constitution)
กฎหมาย (Law)
อำนาจอธิปไตย
รัฐสภา พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
ประชาชนกับบทบาททางการเมือง
ลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การเมืองการปกครองไทย
ระบบเศรษฐกิจและระบบการปกครอง
ธรรมาภิบาล
บรรณานุกรม

อำนาจอธิปไตย

ลักษณะสำคัญของอำนาจอธิปไตย (Characteristics of Sovereignty)

ตามความเห็นของนักรัฐศาสตร์นั้น อำนาจอธิปไตยมีลักษณะสำคัญอยู่ 4 ประการคือ

1.ความเด็ดขาด (Absoluteness) หมายความว่า ไม่มีอำนาจทางกฎหมายอื่นใดในรัฐ เหนือกว่าอำนาจอธิปไตย และจะไม่มีอำนาจอื่นใดที่จะมาจำกัดอำนาจการออกกฎหมายของรัฐได้

2.การทั่วไป ( Universality ) หมายความว่า อำนาจอธิปไตยมีอำนาจเหนือบุคคลทุกคน และองค์การทุกแห่ง บรรดาที่มีอยู่ในรัฐ จะมีข้อยกเว้นอยู่ก็แต่เพียงประเพณีการปฏิบัติระหว่างรัฐทั้งหลายที่ว่า ผู้แทนทางการทูตของรัฐอื่นๆ ที่มาประจำอยู่ในรัฐใด ไม่ต้องอยู่ภายใต้อำนาจอธิปไตยของรัฐนั้น อย่างไรก็ตาม รัฐมีอำนาจที่จะยกเลิกอภิสิทธิ์ดังกล่าวนี้ได้

3.ความถาวร ( Permanence ) หมายความว่า อำนาจอธิปไตย จะคงอยู่กับรัฐตลอดไป ผู้ใช้อำนาจอธิปไตยในนามของรัฐก็ดี ระบบการปกครองก็ดี หรือรูปของรัฐก็ดีอาจจะเปลี่ยนแปลงไป แต่อำนาจอธิปไตยนั้น จะยังคงมีอยู่ ในรัฐตลอดไปเสมอ อำนาจอธิปไตยของรัฐ จะสูญหายไปก็ต่อเมื่อ รัฐถูกทำลายเท่านั้น

4.การแบ่งแยกมิได้ ( Indivisibility ) หมายความว่า ในรัฐหนึ่งๆ จะมีอำนาจอธิปไตยเพียงหนึ่งเท่านั้น อำนาจอธิปไตยย่อมจะต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเสมอแม้ว่าการใช้อำนาจอธิปไตย อาจมีการแบ่งแยกกันใช้ในระหว่างองค์การต่างๆของรัฐ (คือฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ) ก็ตาม

ประวัติแนวความคิดของอำนาจอธิปไตย
ความหมายของอำนาจอธิปไตย
ลักษณะของอำนาจอธิปไตย
ประเภทของอำนาจอธิปไตย
การแสดงออกซึ่งอำนาจอธิปไตยของประชาชน
วิวัฒนาการของแนวคิดเกี่ยวกับอำนาจอธิปไตย
ลักษณะสำคัญของอำนาจอธิปไตย
ทฤษฎีที่ค้านลักษณะอำนาจอธิปไตย
ประเภทของอำนาจอธิปไตย
การแสดงออกซึ่งอำนาจอธิปไตยของปวงชน
สถาบันที่ใช้อำนาจอธิปไตย
สถาบันของอำนาจนิติบัญญัติ (Legislature)
อำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติหรือรัฐสภา
โครงร่างของสภานิติบัญญัติ (Structure)
ลักษณะทั่วๆ ไปของสภาสูง
อำนาจหน้าที่ของสภาสูง
ลักษณะทั่วๆ ไปของสภาล่าง
สถาบันของอำนาจบริหาร (Executive)
ข้อดีของรัฐบาลแบบคณะรัฐมนตรี
อำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหาร (Functions)
สถาบันของอำนาจตุลาการ ( Judicial )

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การจัดระเบียบทางสังคม
การจัดระเบียบสังคมเป็นกระบวนการที่สมาชิกได้พัฒนาการกระทำระหว่างกันทางสังคมอย่างมีระเบียบ โดยสมาชิกส่วนรวมของสังคมได้ยอมรับเป็นแนวความประพฤติร่วมกัน

» การควบคุมทางสังคม
วิธีการและกระบวนการทั้งหมด ซึ่งกลุ่มหรือสังคมใช้ในการให้สมาชิกของสังคมปฏิบัติตามที่สังคมคาดหวัง

» ค่านิยมทางเพศ (Sexual Value)
หลักการพื้นฐานที่บุคคลยึดเป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อดำเนินชีวิตซึ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยค่านิยมทางเพศของบุคคลเกิดจากการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ในสถาบันครอบครัว ระบบการศึกษา ประสบการณ์

» ลัทธิของค้านท์
ลัทธิที่ยึดมั่นในคุณธรรมหรือเหตุผลอย่างเคร่งครัด หรือ Moral Purism แปลว่า บริสุทธิ์นิยมทางศีลธรรม หรือบางทีก็เรียกว่า หน้าที่นิยม เพราะเน้นที่หน้าที่เป็นหลัก

» ประชุมพงศาวดาร
การศึกษาหาความรู้พงศาวดาร และตำนานเก่าย่อมถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งใน การศึกษาทั่วทุกประเทศ

» อปริหานิยธรรม 7
ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม 7 ประการ ผู้ปฏิบัติ ธรรมนี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญทั้งฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายสงฆ์

» จริยธรรม
จริยธรรมไม่แยกเด็ดขาดจากศีลธรรม แต่มีความหมายกว้างกว่าศีลธรรม