สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองการปกครอง

ความหมายการเมืองการปกครอง
รัฐ (State)
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม
รัฐธรรมนูญ (Constitution)
กฎหมาย (Law)
อำนาจอธิปไตย
รัฐสภา พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
ประชาชนกับบทบาททางการเมือง
ลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การเมืองการปกครองไทย
ระบบเศรษฐกิจและระบบการปกครอง
ธรรมาภิบาล
บรรณานุกรม

อำนาจอธิปไตย

ทฤษฎีที่ค้านลักษณะอำนาจอธิปไตย

ได้มีนักรัฐศาสตร์บางท่านให้ความเห็นว่า ลักษณะอำนาจอธิปไตยทั้ง 4 ประการ ดังกล่าวมาแล้ว มิได้มีคุณสมบัติครบถ้วนทั้ง 4 ประการ โดยมีทฤษฎีที่ค้านลักษณะอำนาจอธิปไตยดังนี้

1. ทฤษฎีกลุ่มนิยม ( Pluralism ) เชื่อว่าอำนาจอธิปไตยไม่เด็ดขาดเสมอไป บางครั้งอาจจะถูกจำกัด โดยกลุ่มต่างๆ ภายในรัฐ หรืออาจจะมาจากภายนอกรัฐ เช่น กลุ่มอิทธิพล กลุ่มผลประโยชน์ องค์การ สมาคม และพรรคการเมือง เป็นต้น

2. ทฤษฎีสหพันธรัฐ ( Federalism ) หรือบางทีเรียกว่ารัฐบาลซ้อน ในประเทศที่มีรูปรัฐแบบรัฐรวม อย่างสหรัฐอเมริกา หรือสหพันธรัฐ เชื่อว่าอำนาจอธิปไตยแบ่งได้โดยอยู่ที่รัฐบาลกลางส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งอยู่ที่มลรัฐต่างๆ

3. ทฤษฎีสากลนิยม ( Internationalism ) หรือนานานิยม เชื่อว่าอำนาจอธิปไตย อาจถูกจำกัดโดยสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้ เช่น มนุษยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ผลประโยชน์ กฎหมายระหว่างประเทศ เป็นต้น

4. ทฤษฎีแห่งสังคมกฎหมาย ( Sociological Jurism ) เชื่อว่ากฎหมายมีฐานะอยู่เหนือรัฐ และรัฐเป็นผลมาจากกฎหมาย ซึ่งต้องอยู่ภายใต้ข้อจำกัดแห่งกฎหมาย

ประวัติแนวความคิดของอำนาจอธิปไตย
ความหมายของอำนาจอธิปไตย
ลักษณะของอำนาจอธิปไตย
ประเภทของอำนาจอธิปไตย
การแสดงออกซึ่งอำนาจอธิปไตยของประชาชน
วิวัฒนาการของแนวคิดเกี่ยวกับอำนาจอธิปไตย
ลักษณะสำคัญของอำนาจอธิปไตย
ทฤษฎีที่ค้านลักษณะอำนาจอธิปไตย
ประเภทของอำนาจอธิปไตย
การแสดงออกซึ่งอำนาจอธิปไตยของปวงชน
สถาบันที่ใช้อำนาจอธิปไตย
สถาบันของอำนาจนิติบัญญัติ (Legislature)
อำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติหรือรัฐสภา
โครงร่างของสภานิติบัญญัติ (Structure)
ลักษณะทั่วๆ ไปของสภาสูง
อำนาจหน้าที่ของสภาสูง
ลักษณะทั่วๆ ไปของสภาล่าง
สถาบันของอำนาจบริหาร (Executive)
ข้อดีของรัฐบาลแบบคณะรัฐมนตรี
อำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหาร (Functions)
สถาบันของอำนาจตุลาการ ( Judicial )

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย