สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองการปกครอง

ความหมายการเมืองการปกครอง
รัฐ (State)
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม
รัฐธรรมนูญ (Constitution)
กฎหมาย (Law)
อำนาจอธิปไตย
รัฐสภา พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
ประชาชนกับบทบาททางการเมือง
ลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การเมืองการปกครองไทย
ระบบเศรษฐกิจและระบบการปกครอง
ธรรมาภิบาล
บรรณานุกรม

อำนาจอธิปไตย

ทฤษฎีที่ค้านลักษณะอำนาจอธิปไตย

ได้มีนักรัฐศาสตร์บางท่านให้ความเห็นว่า ลักษณะอำนาจอธิปไตยทั้ง 4 ประการ ดังกล่าวมาแล้ว มิได้มีคุณสมบัติครบถ้วนทั้ง 4 ประการ โดยมีทฤษฎีที่ค้านลักษณะอำนาจอธิปไตยดังนี้

1. ทฤษฎีกลุ่มนิยม ( Pluralism ) เชื่อว่าอำนาจอธิปไตยไม่เด็ดขาดเสมอไป บางครั้งอาจจะถูกจำกัด โดยกลุ่มต่างๆ ภายในรัฐ หรืออาจจะมาจากภายนอกรัฐ เช่น กลุ่มอิทธิพล กลุ่มผลประโยชน์ องค์การ สมาคม และพรรคการเมือง เป็นต้น

2. ทฤษฎีสหพันธรัฐ ( Federalism ) หรือบางทีเรียกว่ารัฐบาลซ้อน ในประเทศที่มีรูปรัฐแบบรัฐรวม อย่างสหรัฐอเมริกา หรือสหพันธรัฐ เชื่อว่าอำนาจอธิปไตยแบ่งได้โดยอยู่ที่รัฐบาลกลางส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งอยู่ที่มลรัฐต่างๆ

3. ทฤษฎีสากลนิยม ( Internationalism ) หรือนานานิยม เชื่อว่าอำนาจอธิปไตย อาจถูกจำกัดโดยสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้ เช่น มนุษยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ผลประโยชน์ กฎหมายระหว่างประเทศ เป็นต้น

4. ทฤษฎีแห่งสังคมกฎหมาย ( Sociological Jurism ) เชื่อว่ากฎหมายมีฐานะอยู่เหนือรัฐ และรัฐเป็นผลมาจากกฎหมาย ซึ่งต้องอยู่ภายใต้ข้อจำกัดแห่งกฎหมาย

ประวัติแนวความคิดของอำนาจอธิปไตย
ความหมายของอำนาจอธิปไตย
ลักษณะของอำนาจอธิปไตย
ประเภทของอำนาจอธิปไตย
การแสดงออกซึ่งอำนาจอธิปไตยของประชาชน
วิวัฒนาการของแนวคิดเกี่ยวกับอำนาจอธิปไตย
ลักษณะสำคัญของอำนาจอธิปไตย
ทฤษฎีที่ค้านลักษณะอำนาจอธิปไตย
ประเภทของอำนาจอธิปไตย
การแสดงออกซึ่งอำนาจอธิปไตยของปวงชน
สถาบันที่ใช้อำนาจอธิปไตย
สถาบันของอำนาจนิติบัญญัติ (Legislature)
อำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติหรือรัฐสภา
โครงร่างของสภานิติบัญญัติ (Structure)
ลักษณะทั่วๆ ไปของสภาสูง
อำนาจหน้าที่ของสภาสูง
ลักษณะทั่วๆ ไปของสภาล่าง
สถาบันของอำนาจบริหาร (Executive)
ข้อดีของรัฐบาลแบบคณะรัฐมนตรี
อำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหาร (Functions)
สถาบันของอำนาจตุลาการ ( Judicial )

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การจัดระเบียบทางสังคม
การจัดระเบียบสังคมเป็นกระบวนการที่สมาชิกได้พัฒนาการกระทำระหว่างกันทางสังคมอย่างมีระเบียบ โดยสมาชิกส่วนรวมของสังคมได้ยอมรับเป็นแนวความประพฤติร่วมกัน

» การควบคุมทางสังคม
วิธีการและกระบวนการทั้งหมด ซึ่งกลุ่มหรือสังคมใช้ในการให้สมาชิกของสังคมปฏิบัติตามที่สังคมคาดหวัง

» ค่านิยมทางเพศ (Sexual Value)
หลักการพื้นฐานที่บุคคลยึดเป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อดำเนินชีวิตซึ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยค่านิยมทางเพศของบุคคลเกิดจากการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ในสถาบันครอบครัว ระบบการศึกษา ประสบการณ์

» ลัทธิของค้านท์
ลัทธิที่ยึดมั่นในคุณธรรมหรือเหตุผลอย่างเคร่งครัด หรือ Moral Purism แปลว่า บริสุทธิ์นิยมทางศีลธรรม หรือบางทีก็เรียกว่า หน้าที่นิยม เพราะเน้นที่หน้าที่เป็นหลัก

» ประชุมพงศาวดาร
การศึกษาหาความรู้พงศาวดาร และตำนานเก่าย่อมถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งใน การศึกษาทั่วทุกประเทศ

» อปริหานิยธรรม 7
ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม 7 ประการ ผู้ปฏิบัติ ธรรมนี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญทั้งฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายสงฆ์

» จริยธรรม
จริยธรรมไม่แยกเด็ดขาดจากศีลธรรม แต่มีความหมายกว้างกว่าศีลธรรม