สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองการปกครอง

ความหมายการเมืองการปกครอง
รัฐ (State)
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม
รัฐธรรมนูญ (Constitution)
กฎหมาย (Law)
อำนาจอธิปไตย
รัฐสภา พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
ประชาชนกับบทบาททางการเมือง
ลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การเมืองการปกครองไทย
ระบบเศรษฐกิจและระบบการปกครอง
ธรรมาภิบาล
บรรณานุกรม

อำนาจอธิปไตย

ประเภทของอำนาจอธิปไตย

อำนาจอธิปไตยแบ่งได้หลายประเภท ตามลักษณะการใช้ เนื่องจากอำนาจอธิปไตยเป็นอำนาจสูงสุด ในการปกครองประเทศ จึงมักมีผู้ถกเถียงกันว่า อำนาจนี้เป็นของผู้ใด และใครเป็นผู้มีอำนาจนี้ และเป็นผู้ใช้อำนาจนี้ ซึ่งก็มีผู้อธิบายไปในแง่ต่างๆ กันดังนี้คือ

1. อำนาจอธิปไตยทางกฎหมาย (Legal Sovereignty) คือถือว่าผู้มีหน้าที่ออกกฎหมายหรือสภานิติบัญญัติ เป็นผู้มีอำนาจอธิปไตย เพราะกฎหมายที่ฝ่ายนิติบัญญัติออกมานั้น ทุกคนต้องยอมรับ ต้องปฏิบัติตาม

2. อำนาจอธิปไตยทางการเมือง ( Political Sovereignty ) คือถือว่าอำนาจอธิปไตยที่แท้จริงนั้น ต้องเป็นของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ซึ่งเป็นสิทธิทางการเมืองผู้เลือกตั้งเลือกผู้แทนเข้าไปอยู่ในสภานิติบัญญัติ ถ้าไม่มีผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ก็จะไม่มีสภานิติบัญญัติ และการที่สภานิติบัญญัติสามารถออกกฎหมายมาบังคับใช้ในประเทศได้ก็เพราะประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง เลือกเขาเหล่านั้นเข้าไปอยู่ในสภา อำนาจอธิปไตยจึงควรจะเป็นของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง

3. อำนาจอธิปไตยของปวงชน ( Popular Sovereignty ) ตามข้อนี้ถือว่าประชาชนทั่วไป ที่เรียกว่าสาธารณชนหรือมหาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย ไม่ใช่เฉพาะแต่ผู้มีสิทธิออกเสียงเท่านั้น การแสดงอำนาจอธิปไตยของปวงชน อาจแสดงออกได้โดยมติมหาชน ซึ่งแสดงเจตนารมณ์ของปวงชนให้ประจักษ์ ประเทศที่พัฒนาอย่างเต็มที่แล้ว การแสดงออกของมติมหาชนนี้เป็นสิ่งที่สำคัญและมีความหมาย

4. อำนาจอธิปไตยตามความเป็นจริง ( De Facto Sovereignty ) ซึ่งเป็นอำนาจอธิปไตยทางพฤตินัย ลักษณะของการเกิดอำนาจอธิปไตยนี้ เช่น มีรัฐบาลที่ชอบด้วยกฎหมายปกครองอยู่แล้ว ได้มีกลุ่มคณะบุคคลอีกกลุ่มหนึ่ง ทำการยึดอำนาจใช้กำลังเปลี่ยนแปลงรัฐบาล และสามารถทำได้สำเร็จ สามารถบังคับให้ประชาชนของประเทศปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของตน มีอำนาจออกกฎเกณฑ์ขึ้นใช้บังคับในชุมชนได้อย่างเต็มที่เรียกว่า บุคคลคณะนี้มีอำนาจอธิปไตยตามความเป็นจริง ซึ่งต่อมาภายหลังก็จะเป็นรัฐบาลที่ชอบด้วยกฎหมาย

5. อำนาจอธิปไตยทางนิตินัย ( De Jure Sovereignty ) เป็นอำนาจอธิปไตยซึ่งยึดหลักกฎหมาย ซึ่งอำนาจอธิปไตยแบบนี้ จะตกอยู่กับรัฐบาลที่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเป็นรัฐบาลที่เกิดขึ้น ตามกระบวนการและวิถีทางการเมือง

6. อำนาจอธิปไตยภายนอก ( External Sovereignty ) คืออำนาจในการดำเนินกิจการ ระหว่างประเทศอย่างอิสระ ไม่ถูกควบคุมจากประเทศอื่น อำนาจอธิปไตยโดยนัยนี้ หมายถึงความเป็นเอกราชของรัฐนั่นเอง

ประวัติแนวความคิดของอำนาจอธิปไตย
ความหมายของอำนาจอธิปไตย
ลักษณะของอำนาจอธิปไตย
ประเภทของอำนาจอธิปไตย
การแสดงออกซึ่งอำนาจอธิปไตยของประชาชน
วิวัฒนาการของแนวคิดเกี่ยวกับอำนาจอธิปไตย
ลักษณะสำคัญของอำนาจอธิปไตย
ทฤษฎีที่ค้านลักษณะอำนาจอธิปไตย
ประเภทของอำนาจอธิปไตย
การแสดงออกซึ่งอำนาจอธิปไตยของปวงชน
สถาบันที่ใช้อำนาจอธิปไตย
สถาบันของอำนาจนิติบัญญัติ (Legislature)
อำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติหรือรัฐสภา
โครงร่างของสภานิติบัญญัติ (Structure)
ลักษณะทั่วๆ ไปของสภาสูง
อำนาจหน้าที่ของสภาสูง
ลักษณะทั่วๆ ไปของสภาล่าง
สถาบันของอำนาจบริหาร (Executive)
ข้อดีของรัฐบาลแบบคณะรัฐมนตรี
อำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหาร (Functions)
สถาบันของอำนาจตุลาการ ( Judicial )

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย