สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองการปกครอง

ความหมายการเมืองการปกครอง
รัฐ (State)
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม
รัฐธรรมนูญ (Constitution)
กฎหมาย (Law)
อำนาจอธิปไตย
รัฐสภา พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
ประชาชนกับบทบาททางการเมือง
ลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การเมืองการปกครองไทย
ระบบเศรษฐกิจและระบบการปกครอง
ธรรมาภิบาล
บรรณานุกรม

รัฐสภา พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง

       รัฐสภาเป็นสถาบันการเมืองที่สำคัญในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยเพราะรัฐสภาทำหน้าที่ในการตรากฎหมายออกมาให้รัฐบาลใช้ในการบริหารประเทศและในขณะเดียวกันมีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหาร เมื่อเห็นฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลได้กระทำการสิ่งใดอันเป็นที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายให้กับประเทศชาติก็สามารถตั้งกระทู้ถามรัฐบาลได้

พรรคการเมืองก็เป็นสถาบันการเมืองที่สำคัญอีกองค์กรหนึ่งในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย เพราะพรรคการเมืองจะเป็นองค์กรที่จะแสดงเจตนารมณ์ของประชาชน กล่าวคือ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้น ไม่สามารถจะใช้การปกครองแบบประชาธิปไตยโดยตรงตามทฤษฎีของรุสโซ ฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องใช้ประชาธิปไตยโดยทางอ้อม คือ เลือกตัวแทนที่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในสภา ถ้าพรรคการเมืองใดได้เสียงข้างมากก็แสดงให้เห็นว่าความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับนโยบายของพรรคการเมืองนั้น จึงกล่าวได้ว่า พรรคการเมืองคือองค์กรที่แสดงเจตนารมณ์ของประชาชนในประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ส่วนการเลือกตั้งเป็นกระบวนการทางการเมืองที่สำคัญที่สุดในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย เพราะการเลือกตั้งเป็นการแสดงออกซึ่งเจตนารมณ์ของประชาชนเป็นเจ้าของประเทศในอันที่จะมอบความไว้วางใจในตัวแทนของปวงชนไปใช้อำนาจแทนตน การออกเสียงเลือกตั้งเป็นสิทธิขั้นมูลฐานของมนุษย์ โดยเฉพาะสังคมประชาธิปไตย

 

รัฐสภา (Parliament)
ประเภทของรัฐสภา
พรรคการเมือง (Political Party)
ความหมายของพรรคการเมือง
องค์ประกอบของพรรคการเมือง
ความสำคัญของพรรคการเมือง
ระบบของพรรคการเมือง
โครงสร้างของพรรคการเมือง
บทบาทและหน้าที่ของพรรคการเมือง
พรรคการเมืองไทย
ประเภทของพรรคการเมืองไทย
การจัดตั้งพรรคการเมืองไทย
ลักษณะของพรรคการเมืองไทย
การเลือกตั้ง
ความสำคัญของการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย
หลักเกณฑ์ของการเลือกตั้ง
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของไทย
วิธีการเลือกตั้งของไทย
การเลือกตั้งโดยวิธีรวมเขต
ข้อดีของการเลือกตั้งแบบรวมเขต
ข้อเสียของการเลือกตั้งแบบรวมเขต
การเลือกตั้งโดยวิธีแบ่งเขต
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้สมัครรับเลือกตั้ง
วิธีดำเนินการเลือกตั้ง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย