สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองการปกครอง

ความหมายการเมืองการปกครอง
รัฐ (State)
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม
รัฐธรรมนูญ (Constitution)
กฎหมาย (Law)
อำนาจอธิปไตย
รัฐสภา พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
ประชาชนกับบทบาททางการเมือง
ลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การเมืองการปกครองไทย
ระบบเศรษฐกิจและระบบการปกครอง
ธรรมาภิบาล
บรรณานุกรม

รัฐสภา พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง

รัฐสภา (Parliament)

รัฐสภาเป็นสถาบันการเมืองที่มีความสำคัญและจำเป็นในทุกระบบการปกครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย เพราะรัฐสภาเป็นองค์กรที่คนทั้งชาติสามารถแสดงเจตนารมณ์โดยผ่านบุคคลซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนของตัวเอง เป็นองค์กรที่ตรากฎหมายออกมาบริหารประเทศและเป็นองค์กรที่ควบคุมการปฏิบัติงานของรัฐบาล “รัฐสภาอาจมีชื่อหลายอย่างต่างกันออกไป เช่น อังกฤษ เรียกว่า House of Parliament สหรัฐอเมริกา เรียกว่า Congress และญี่ปุ่น เรียกว่า Diet เป็นต้น“ ส่วนหน้าที่ของรัฐสภาโดยสรุปมี 3 ประการ คือ ตรากฎหมายใช้บังคับในบ้านเมือง ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน และควบคุมงบประมาณรายรับ-รายจ่ายของแผ่นดิน

 

รัฐสภา (Parliament)
ประเภทของรัฐสภา
พรรคการเมือง (Political Party)
ความหมายของพรรคการเมือง
องค์ประกอบของพรรคการเมือง
ความสำคัญของพรรคการเมือง
ระบบของพรรคการเมือง
โครงสร้างของพรรคการเมือง
บทบาทและหน้าที่ของพรรคการเมือง
พรรคการเมืองไทย
ประเภทของพรรคการเมืองไทย
การจัดตั้งพรรคการเมืองไทย
ลักษณะของพรรคการเมืองไทย
การเลือกตั้ง
ความสำคัญของการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย
หลักเกณฑ์ของการเลือกตั้ง
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของไทย
วิธีการเลือกตั้งของไทย
การเลือกตั้งโดยวิธีรวมเขต
ข้อดีของการเลือกตั้งแบบรวมเขต
ข้อเสียของการเลือกตั้งแบบรวมเขต
การเลือกตั้งโดยวิธีแบ่งเขต
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้สมัครรับเลือกตั้ง
วิธีดำเนินการเลือกตั้ง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย