สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองการปกครอง

ความหมายการเมืองการปกครอง
รัฐ (State)
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม
รัฐธรรมนูญ (Constitution)
กฎหมาย (Law)
อำนาจอธิปไตย
รัฐสภา พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
ประชาชนกับบทบาททางการเมือง
ลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การเมืองการปกครองไทย
ระบบเศรษฐกิจและระบบการปกครอง
ธรรมาภิบาล
บรรณานุกรม

รัฐสภา พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง

พรรคการเมืองไทย

ประเทศไทยได้มีพรรคการเมืองที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2489 ทั้ง ๆ ที่ประเทศไทยมีการปกครองในระบบรัฐสภาตามวิถีทางของการปกครองระบอบรัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 แม้ว่าพรรคการเมืองไทยจะมีขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2489 แต่ก็ดำเนินการไปในลักษณะที่ไม่ต่อเนื่อง (กระมล ทองธรรมชาติ และคณะ 2531 : 192) ทั้งนี้เพราะว่า การดำเนินการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทยยังไม่ราบรื่นและมั่นคงเท่าที่ควร ผู้เคยมีอำนาจบางคนบางกลุ่มยังติดอำนาจต้องการอำนาจทางการเมือง ติดในระบบเผด็จการทางอำนาจจึงมีการปฏิวัติและรัฐประหารบ่อยครั้ง จึงทำให้พรรคการเมืองไม่สามารถจะดำเนินการทางการเมืองไปต่อเนื่อง สิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ สมาชิกพรรคการเมืองบางคนขาดอุดมการณ์ที่มั่นคง ไม่มีความจริงใจที่จะสร้างพรรคการเมืองที่ตนสังกัดให้มั่นคง มีแต่หวังผลประโยชน์ของตน แต่ถึงอย่างไรก็ตามพรรคการเมืองไทยก็ได้พั ฒนาตนเองมาโดยตลอดตามโครงสร้างรัฐธรรมนูญการปกครองแห่งราชอาณาจักรไทย รวมทั้งได้ยึดถือหลักกฎหมายเกี่ยวกับพรรคการเมืองเป็นเครื่องมือในการบริหารพรรค แม้ว่าในบางครั้งบางคราวประเทศไทยเราจะว่างเว้นจากการเลือกตั้งผู้แทนราษฎร เพราะเหตุมีการปฏิวัติหรือรัฐประหารดังกล่าว แต่ทุกครั้งที่รัฐบาลเปิดโอกาสให้มีการเลือกตั้งก็จะเห็นได้ว่ามีพรรคการเมืองที่สนใจส่งเสริมสมาชิกพรรคลงรับสมัครเลือกตั้งคราวละหลาย ๆ พรรคและจำนวนผู้สมัครก็มีจำนวนมากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

 

รัฐสภา (Parliament)
ประเภทของรัฐสภา
พรรคการเมือง (Political Party)
ความหมายของพรรคการเมือง
องค์ประกอบของพรรคการเมือง
ความสำคัญของพรรคการเมือง
ระบบของพรรคการเมือง
โครงสร้างของพรรคการเมือง
บทบาทและหน้าที่ของพรรคการเมือง
พรรคการเมืองไทย
ประเภทของพรรคการเมืองไทย
การจัดตั้งพรรคการเมืองไทย
ลักษณะของพรรคการเมืองไทย
การเลือกตั้ง
ความสำคัญของการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย
หลักเกณฑ์ของการเลือกตั้ง
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของไทย
วิธีการเลือกตั้งของไทย
การเลือกตั้งโดยวิธีรวมเขต
ข้อดีของการเลือกตั้งแบบรวมเขต
ข้อเสียของการเลือกตั้งแบบรวมเขต
การเลือกตั้งโดยวิธีแบ่งเขต
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้สมัครรับเลือกตั้ง
วิธีดำเนินการเลือกตั้ง

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การจัดระเบียบทางสังคม
การจัดระเบียบสังคมเป็นกระบวนการที่สมาชิกได้พัฒนาการกระทำระหว่างกันทางสังคมอย่างมีระเบียบ โดยสมาชิกส่วนรวมของสังคมได้ยอมรับเป็นแนวความประพฤติร่วมกัน

» การควบคุมทางสังคม
วิธีการและกระบวนการทั้งหมด ซึ่งกลุ่มหรือสังคมใช้ในการให้สมาชิกของสังคมปฏิบัติตามที่สังคมคาดหวัง

» ค่านิยมทางเพศ (Sexual Value)
หลักการพื้นฐานที่บุคคลยึดเป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อดำเนินชีวิตซึ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยค่านิยมทางเพศของบุคคลเกิดจากการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ในสถาบันครอบครัว ระบบการศึกษา ประสบการณ์

» ลัทธิของค้านท์
ลัทธิที่ยึดมั่นในคุณธรรมหรือเหตุผลอย่างเคร่งครัด หรือ Moral Purism แปลว่า บริสุทธิ์นิยมทางศีลธรรม หรือบางทีก็เรียกว่า หน้าที่นิยม เพราะเน้นที่หน้าที่เป็นหลัก

» ประชุมพงศาวดาร
การศึกษาหาความรู้พงศาวดาร และตำนานเก่าย่อมถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งใน การศึกษาทั่วทุกประเทศ

» อปริหานิยธรรม 7
ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม 7 ประการ ผู้ปฏิบัติ ธรรมนี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญทั้งฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายสงฆ์

» จริยธรรม
จริยธรรมไม่แยกเด็ดขาดจากศีลธรรม แต่มีความหมายกว้างกว่าศีลธรรม