สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองการปกครอง

ความหมายการเมืองการปกครอง
รัฐ (State)
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม
รัฐธรรมนูญ (Constitution)
กฎหมาย (Law)
อำนาจอธิปไตย
รัฐสภา พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
ประชาชนกับบทบาททางการเมือง
ลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การเมืองการปกครองไทย
ระบบเศรษฐกิจและระบบการปกครอง
ธรรมาภิบาล
บรรณานุกรม

รัฐสภา พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง

พรรคการเมืองไทย

ประเทศไทยได้มีพรรคการเมืองที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2489 ทั้ง ๆ ที่ประเทศไทยมีการปกครองในระบบรัฐสภาตามวิถีทางของการปกครองระบอบรัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 แม้ว่าพรรคการเมืองไทยจะมีขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2489 แต่ก็ดำเนินการไปในลักษณะที่ไม่ต่อเนื่อง (กระมล ทองธรรมชาติ และคณะ 2531 : 192) ทั้งนี้เพราะว่า การดำเนินการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทยยังไม่ราบรื่นและมั่นคงเท่าที่ควร ผู้เคยมีอำนาจบางคนบางกลุ่มยังติดอำนาจต้องการอำนาจทางการเมือง ติดในระบบเผด็จการทางอำนาจจึงมีการปฏิวัติและรัฐประหารบ่อยครั้ง จึงทำให้พรรคการเมืองไม่สามารถจะดำเนินการทางการเมืองไปต่อเนื่อง สิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ สมาชิกพรรคการเมืองบางคนขาดอุดมการณ์ที่มั่นคง ไม่มีความจริงใจที่จะสร้างพรรคการเมืองที่ตนสังกัดให้มั่นคง มีแต่หวังผลประโยชน์ของตน แต่ถึงอย่างไรก็ตามพรรคการเมืองไทยก็ได้พั ฒนาตนเองมาโดยตลอดตามโครงสร้างรัฐธรรมนูญการปกครองแห่งราชอาณาจักรไทย รวมทั้งได้ยึดถือหลักกฎหมายเกี่ยวกับพรรคการเมืองเป็นเครื่องมือในการบริหารพรรค แม้ว่าในบางครั้งบางคราวประเทศไทยเราจะว่างเว้นจากการเลือกตั้งผู้แทนราษฎร เพราะเหตุมีการปฏิวัติหรือรัฐประหารดังกล่าว แต่ทุกครั้งที่รัฐบาลเปิดโอกาสให้มีการเลือกตั้งก็จะเห็นได้ว่ามีพรรคการเมืองที่สนใจส่งเสริมสมาชิกพรรคลงรับสมัครเลือกตั้งคราวละหลาย ๆ พรรคและจำนวนผู้สมัครก็มีจำนวนมากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

 

รัฐสภา (Parliament)
ประเภทของรัฐสภา
พรรคการเมือง (Political Party)
ความหมายของพรรคการเมือง
องค์ประกอบของพรรคการเมือง
ความสำคัญของพรรคการเมือง
ระบบของพรรคการเมือง
โครงสร้างของพรรคการเมือง
บทบาทและหน้าที่ของพรรคการเมือง
พรรคการเมืองไทย
ประเภทของพรรคการเมืองไทย
การจัดตั้งพรรคการเมืองไทย
ลักษณะของพรรคการเมืองไทย
การเลือกตั้ง
ความสำคัญของการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย
หลักเกณฑ์ของการเลือกตั้ง
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของไทย
วิธีการเลือกตั้งของไทย
การเลือกตั้งโดยวิธีรวมเขต
ข้อดีของการเลือกตั้งแบบรวมเขต
ข้อเสียของการเลือกตั้งแบบรวมเขต
การเลือกตั้งโดยวิธีแบ่งเขต
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้สมัครรับเลือกตั้ง
วิธีดำเนินการเลือกตั้ง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย