สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองการปกครอง

ความหมายการเมืองการปกครอง
รัฐ (State)
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม
รัฐธรรมนูญ (Constitution)
กฎหมาย (Law)
อำนาจอธิปไตย
รัฐสภา พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
ประชาชนกับบทบาททางการเมือง
ลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การเมืองการปกครองไทย
ระบบเศรษฐกิจและระบบการปกครอง
ธรรมาภิบาล
บรรณานุกรม

รัฐสภา พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของไทย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ถือว่าเป็นกระบวนการที่สำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ถ้าขาดการเลือกตั้งแล้วก็จะไม่ถือว่าการเมืองการปกครองนั้นเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพราะการเลือกตั้งนั้นเป็นกระบวนการที่จะสรรหาตัวแทนของประชาชนทั้งประเทศเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในสภา เพื่อทำหน้าที่สนองความต้องการหรือเจตนารมณ์ของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศ

สำหรับประเทศไทยเราหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 เป็นต้นมา เราได้มีการเลือกตั้งทั่วไปแล้วถึง 15 ครั้ง นับแต่มีการเลือกตั้งครั้งแรกเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2476 ถึง 24 กรกฎาคม 2531 ทั้งนี้ไม่นับการเลือกตั้งซ่อม การเลือกตั้งเพิ่มและการเลือกตั้งซ้ำ โดยเฉพาะการเลือกตั้งซ่อมนั้นจะมีขึ้นเกือบทุกสมัยของรัฐบาลเนื่องจากสมาชิกตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติบ้าง แต่ถึงอย่างไรการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนอยู่ 4 ประเภท คือ

1. การเลือกตั้งทั่วไป คือ การเลือกตั้งผู้แทนราษฎรทั่วประเทศในคราวเดียวกัน เช่น 22 เมษายน 2522 , 18 เมษายน 2526 และ 27 กรกฎาคม 2529 เป็นต้น

2. การเลือกตั้งเพิ่ม คือ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพิ่มอีกจำนวนหนึ่ง สมมติว่ารัฐบาลชุดแรกมีสมาชิกอยู่ 100 คน เกิดมีรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาแทนที่ อาจจะมาโดยปฏิวัติหรือรัฐประหารก็ตามเข้ามาบริหารประเทศยังให้สมาชิกจำนวน 100 คนนั้นอยู่เหมือนเดิม และมีการจัดการเลือกตั้งเพิ่มมาอีก 50 คน เพื่อให้ได้สมาชิก 150 คน ดังนี้ ซึ่งเป็นการเลือกตั้งในบางเขตบางจังหวัดเท่านั้น เช่น ในการเลือกตั้งเพิ่มเติมเมื่อ 5 มิถุนายน 2492

3. การเลือกตั้งซ่อม คือ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นบางคน เนื่องจากสมาชิกภาพของผู้แทนราษฎรสิ้นสุดจะต้องเลือกตั้งซ่อมภายใน 90 วัน

4. การเลือกตั้งซ้ำ คือ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นบางเขตหรือบางคนเนื่องจากการเลือกตั้งในคราวก่อนเป็นไปโดยมิชอบและศาลหรือองค์การ ซึ่งมีอำนาจวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งเป็นไปโดยมิชอบ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของไทยทั้ง 4 ประเภทนี้ จะมีวิธีการหลักการอย่างไรขึ้นอยู่กับพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งและรัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้ เพราะแต่ละคราวการเลือกตั้งทั่วไปอาจจะแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง ผู้รับผิดชอบคือกระทรวงมหาดไทยจะต้องดำเนินไปตามนั้นโดยเคร่งครัดและอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม

 

รัฐสภา (Parliament)
ประเภทของรัฐสภา
พรรคการเมือง (Political Party)
ความหมายของพรรคการเมือง
องค์ประกอบของพรรคการเมือง
ความสำคัญของพรรคการเมือง
ระบบของพรรคการเมือง
โครงสร้างของพรรคการเมือง
บทบาทและหน้าที่ของพรรคการเมือง
พรรคการเมืองไทย
ประเภทของพรรคการเมืองไทย
การจัดตั้งพรรคการเมืองไทย
ลักษณะของพรรคการเมืองไทย
การเลือกตั้ง
ความสำคัญของการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย
หลักเกณฑ์ของการเลือกตั้ง
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของไทย
วิธีการเลือกตั้งของไทย
การเลือกตั้งโดยวิธีรวมเขต
ข้อดีของการเลือกตั้งแบบรวมเขต
ข้อเสียของการเลือกตั้งแบบรวมเขต
การเลือกตั้งโดยวิธีแบ่งเขต
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้สมัครรับเลือกตั้ง
วิธีดำเนินการเลือกตั้ง

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การจัดระเบียบทางสังคม
การจัดระเบียบสังคมเป็นกระบวนการที่สมาชิกได้พัฒนาการกระทำระหว่างกันทางสังคมอย่างมีระเบียบ โดยสมาชิกส่วนรวมของสังคมได้ยอมรับเป็นแนวความประพฤติร่วมกัน

» การควบคุมทางสังคม
วิธีการและกระบวนการทั้งหมด ซึ่งกลุ่มหรือสังคมใช้ในการให้สมาชิกของสังคมปฏิบัติตามที่สังคมคาดหวัง

» ค่านิยมทางเพศ (Sexual Value)
หลักการพื้นฐานที่บุคคลยึดเป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อดำเนินชีวิตซึ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยค่านิยมทางเพศของบุคคลเกิดจากการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ในสถาบันครอบครัว ระบบการศึกษา ประสบการณ์

» ลัทธิของค้านท์
ลัทธิที่ยึดมั่นในคุณธรรมหรือเหตุผลอย่างเคร่งครัด หรือ Moral Purism แปลว่า บริสุทธิ์นิยมทางศีลธรรม หรือบางทีก็เรียกว่า หน้าที่นิยม เพราะเน้นที่หน้าที่เป็นหลัก

» ประชุมพงศาวดาร
การศึกษาหาความรู้พงศาวดาร และตำนานเก่าย่อมถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งใน การศึกษาทั่วทุกประเทศ

» อปริหานิยธรรม 7
ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม 7 ประการ ผู้ปฏิบัติ ธรรมนี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญทั้งฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายสงฆ์

» จริยธรรม
จริยธรรมไม่แยกเด็ดขาดจากศีลธรรม แต่มีความหมายกว้างกว่าศีลธรรม