สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองการปกครอง

ความหมายการเมืองการปกครอง
รัฐ (State)
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม
รัฐธรรมนูญ (Constitution)
กฎหมาย (Law)
อำนาจอธิปไตย
รัฐสภา พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
ประชาชนกับบทบาททางการเมือง
ลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การเมืองการปกครองไทย
ระบบเศรษฐกิจและระบบการปกครอง
ธรรมาภิบาล
บรรณานุกรม

รัฐสภา พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง

ข้อดีของการเลือกตั้งแบบรวมเขต

1. ทำให้ราษฎรผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งได้เลือกผู้แทนที่ตนศรัทธา เพราะสามารถเลือกใครก็ได้ซึ่งไม่เหมือนกับการแบ่งเขต ถ้าการแบ่งเขตเกิดผู้ที่ตนศรัทธาไปสมัครอีกเขตหนึ่งก็หมดโอกาสเลือก

2. ทำให้ได้ผู้แทนที่ดี เพราะใครที่จะได้รับการเลือกตั้งมานั้นต้องเป็นคนดีมีคุณธรรมเป็นที่รู้จักกันทั้งจังหวัด คนทั้งจังหวัดเลือกมามิใช่คนในเขตใดหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเลือก ก็แสดงว่าเป็นคนดีที่ได้รับเลือกมาจากคนทั้งจังหวัด

3. ทำให้เป็นการยากที่ผู้ใดผู้หนึ่งหรือพรรคการเมืองใดพรรคหนึ่งจะได้อำนาจเงินหรืออิทธิพลอื่น ๆ เข้าซื้อเสียงหรือควบคุมเสียงได้ เพราะพื้นที่ของการเลือกตั้งมีอาณาเขตทั่วทั้งจังหวัด

4. ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งจะเกิดความภูมิใจและเห็นคุณความดีของประชาชนทั้งจังหวัดที่เขาเลือกตัวเองเข้ามาในสภา จะทำให้ผู้แทนคนนั้นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้ดีมีประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมือง

 

รัฐสภา (Parliament)
ประเภทของรัฐสภา
พรรคการเมือง (Political Party)
ความหมายของพรรคการเมือง
องค์ประกอบของพรรคการเมือง
ความสำคัญของพรรคการเมือง
ระบบของพรรคการเมือง
โครงสร้างของพรรคการเมือง
บทบาทและหน้าที่ของพรรคการเมือง
พรรคการเมืองไทย
ประเภทของพรรคการเมืองไทย
การจัดตั้งพรรคการเมืองไทย
ลักษณะของพรรคการเมืองไทย
การเลือกตั้ง
ความสำคัญของการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย
หลักเกณฑ์ของการเลือกตั้ง
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของไทย
วิธีการเลือกตั้งของไทย
การเลือกตั้งโดยวิธีรวมเขต
ข้อดีของการเลือกตั้งแบบรวมเขต
ข้อเสียของการเลือกตั้งแบบรวมเขต
การเลือกตั้งโดยวิธีแบ่งเขต
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้สมัครรับเลือกตั้ง
วิธีดำเนินการเลือกตั้ง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย