สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองการปกครอง

ความหมายการเมืองการปกครอง
รัฐ (State)
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม
รัฐธรรมนูญ (Constitution)
กฎหมาย (Law)
อำนาจอธิปไตย
รัฐสภา พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
ประชาชนกับบทบาททางการเมือง
ลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การเมืองการปกครองไทย
ระบบเศรษฐกิจและระบบการปกครอง
ธรรมาภิบาล
บรรณานุกรม

รัฐสภา พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง

ข้อเสียของการเลือกตั้งแบบรวมเขต

1. ทำให้คนดีเป็นที่รู้จักในหนึ่งหรือสองอำเภอในจังหวัดนั้น จะไม่ได้รับการเลือกตั้ง ในกรณีที่จังหวัดนั้นมีถึงสิบอำเภอแบ่งออกเป็นถึงสามเขต ฉะนั้นคนที่ดีมีคุณธรรมซึ่งเป็นที่ประจักษ์เพียงสองหรือหนึ่งอำเภอนั้นจะไม่มีโอกาสได้รับเลือก

2. เป็นการเปิดโอกาสให้คนมีเงินมากเอาเปรียบผู้สมัครที่มีเงินน้อยในการหาเสียง เพราะผู้มีเงินมากย่อมใช้เงินในการหาเสียงโดยวิธีการต่าง ๆ ได้ทั่วถึงทั้งจังหวัดมากกว่าคนมีเงินน้อย ฉะนั้นคนดีมีเงินน้อยเข้าหาเสียงไม่ทั่วทุกเขต ทุกตำบล หมู่บ้านย่อมมีโอกาสน้อยที่จะได้รับการเลือกตั้ง

3. ผู้แทนที่ได้รับการเลือกตั้งจะเกิดความหนักใจในการดูแลความทุกข์ยากของประชาชนทั้งจังหวัด แม้การเลือกตั้งแบ่งเขตผู้แทนบางคนก็ยังไม่ไปเยี่ยมเยียนดูแลความเดือดร้อนของประชาชน ถ้ายิ่งเขตการเลือกตั้งเป็นทั้งจังหวัด ผู้แทนจะถือโอกาสไม่ไปเยี่ยมหรือดูแลความทุกข์ร้อนที่ไหนเลย ถ้ามีผู้ถามว่าไม่เห็นผู้แทนออกไปเยี่ยมเลยก็บอกว่า ผมไปตำบลโน้นบ้านโน้นเอามาเป็นข้ออ้างทั้ง ๆ ที่ไม่ได้ไปไหนเลย

4. การเลือกตั้งแบบนี้จะทำให้ผู้แทนไม่มีความสัมพันธ์กับประชาชนเท่าที่ควร เมื่อประชาชนเกิดความทุกข์ยากลำบากผู้แทนอาจจะไม่มีโอกาสได้ทราบ เพราะเขตความรับผิดชอบของผู้แทนกว้างขวาง

5. ทำให้ผู้เลือกตั้งต้องใช้จ่ายเงินมาก เพราะเขตการเลือกตั้งคือเขตจังหวัดหนึ่ง ไม่ว่ารถในการหาเสียง แผ่นปลิว รูปถ่าย อุปกรณ์อื่น ๆ ค่าใช้จ่ายกับหัวคะแนน ล้วนแล้วแต่จะต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากทั้งนั้น เท่ากับว่าเปิดโอกาสให้เฉพาะเศรษฐีมีเงินเท่านั้นเล่นการเมือง

 

รัฐสภา (Parliament)
ประเภทของรัฐสภา
พรรคการเมือง (Political Party)
ความหมายของพรรคการเมือง
องค์ประกอบของพรรคการเมือง
ความสำคัญของพรรคการเมือง
ระบบของพรรคการเมือง
โครงสร้างของพรรคการเมือง
บทบาทและหน้าที่ของพรรคการเมือง
พรรคการเมืองไทย
ประเภทของพรรคการเมืองไทย
การจัดตั้งพรรคการเมืองไทย
ลักษณะของพรรคการเมืองไทย
การเลือกตั้ง
ความสำคัญของการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย
หลักเกณฑ์ของการเลือกตั้ง
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของไทย
วิธีการเลือกตั้งของไทย
การเลือกตั้งโดยวิธีรวมเขต
ข้อดีของการเลือกตั้งแบบรวมเขต
ข้อเสียของการเลือกตั้งแบบรวมเขต
การเลือกตั้งโดยวิธีแบ่งเขต
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้สมัครรับเลือกตั้ง
วิธีดำเนินการเลือกตั้ง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย