สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองการปกครอง

ความหมายการเมืองการปกครอง
รัฐ (State)
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม
รัฐธรรมนูญ (Constitution)
กฎหมาย (Law)
อำนาจอธิปไตย
รัฐสภา พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
ประชาชนกับบทบาททางการเมือง
ลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การเมืองการปกครองไทย
ระบบเศรษฐกิจและระบบการปกครอง
ธรรมาภิบาล
บรรณานุกรม

รัฐสภา พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง

การเลือกตั้งโดยวิธีแบ่งเขต

การเลือกตั้งโดยวิธีการแบ่งเขต ได้แก่ การเลือกตั้งในจังหวัดหนึ่ง ๆ นั้นจะแบ่งออกเป็นเขต ๆ ตามจำนวนราษฎรเป็นเกณฑ์ คือพลเมืองหนึ่งแสนห้าหมื่นคนต่อผู้แทน 1 คน ถ้าจังหวัดใดมีผู้แทนได้ 9 คน จังหวัดนั้นก็จะแบ่งออกเป็นสามเขตเลือกตั้ง คือเขตหนึ่ง ๆ จะมีผู้แทนได้ไม่เกิน 3 คน แต่ถ้าจังหวัดใดมีผู้แทนได้เพียง 1-3 ก็ถือว่าจังหวัดนั้นเป็นหนึ่งเขตการเลือกตั้ง เช่น ภูเก็ต แม่ฮ่องสอน เป็นต้น ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ ได้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งและบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

ข้อดีของการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต

สมพงศ์ เกษมสิน และจรูญ สุภาพ ได้กล่าวสรุปข้อดีของการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตไว้ดังนี้
1. ผู้แทนสามารถดูแลทุกข์สุขของราษฎรในเขตเลือกตั้งได้ทั่วถึง

2. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้แทนกับราษฎรก็กระชับแน่น เพราะราษฎรผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งมีน้อย

3. เมื่อราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งมีจำนวนน้อย ก็เป็นการง่ายแก่ผู้แทนที่จะหยั่งทราบเจตจำนงของราษฎรในเขตเลือกตั้ง

4. เป็นวิธีการเลือกตั้งที่ให้ความเสมอภาค เพราะไม่ว่าราษฎรจะอยู่ในจังหวัดเล็กหรือจังหวัดใหญ่ราษฎรทุกคนก็มีคะแนนเสียงเพียงเสียงเดียวในการเลือกตั้ง

5. การเลือกตั้งแบ่งเขตเป็นการให้โอกาสแก่ราษฎรฝ่ายข้างน้อย ในจังหวัดแต่ชุมนุมกันเป็นฝ่ายข้างมากอยู่ในเขตเลือกตั้งหนึ่ง

6. การเลือกตั้งแบ่งเขต ย่อมทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งและในการโฆษณาเพื่อการเลือกตั้งน้อย จึงเหมาะสมกับหลักประชาธิปไตย

ข้อเสียของการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต

1.ทำให้พรรคการเมืองหรือผู้สมัครกระทำการทุจริตได้ง่าย เพราะเขตการเลือกตั้งมีจำนวนประชากรไม่มาก อาจจะใช้เงินหรืออิทธิพลอื่น ๆ เข้าควบคุมเสียงในบางหน่วยการเลือกตั้งเท่านั้นก็สามารถได้เป็นผู้แทน

2.เขตพื้นที่ในการหาเสียงน้อยประชาชนที่ผู้แทนจะไปพบไม่มากจึงไม่ลำบากในการหาเสียง เมื่อได้เป็นผู้แทนมาก็จะรู้สึกว่า เป็นการได้มาโดยไม่ยากนัก จะทำให้ผู้แทนคนนั้นไม่รู้คุณค่าของประชาชน

3.การแบ่งเขตการเลือกตั้งกำหนดโดยฝ่ายบริหารซึ่งกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ถ้าบังเอิญผู้บริหารสนับสนุนพรรคการเมืองใดก็อาจจะแบ่งเขตการเลือกตั้งเข้าข้างได้ คือ ถ้าเห็นว่าผู้สมัครของพรรคการเมืองนี้มีผู้นิยมหรือมีคะแนนเสียงอยู่มาก ในเขตตำบลหรืออำเภอใดก็จะแบ่งเขตให้กลุ่มพื้นที่ของอำเภอนั้น ๆ ไว้ ด้วยวิธีการนี้ก็จะทำให้ผู้สมัครพรรคอื่นเสียเปรียบไม่เกิดความยุติธรรม

วิธีเลือกตั้งซึ่งถือเอาเขตจังหวัดเป็นเกณฑ์และเคยใช้มาแล้วทั้งวิธีรวมเขตและวิธีแบ่งเขตนั้น ไม่อาจพิจารณาได้แน่ชัดลงไปว่า วิธีใดจะก่อให้เกิดผลทำให้คนสนใจมาใช้สิทธิของตนเองมากกว่ากัน เพราะปรากฏว่าผลสับสนกันอยู่อย่างไรก็ดีพอสรุปได้ว่าวิธีการเลือกตั้งรวมเขตหรือแบ่งเขตไม่มีผลต่อการที่ประชาชนจะใช้สิทธิมากหรือน้อย แต่อาจมีผลต่อยุทธวิธีการของผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองในแง่การรณรงค์หาเสียงจากเขตที่เคยสร้างความนิยมไว้แก่ประชาชน และมีผลต่อทางราชการในแง่ที่ถ้าจัดให้มีการแบ่งเขตแล้วการลงคะแนนของผู้เลือกตั้งการนับคะแนนของกรรมการตรวจคะแนนมีผลเร็วขึ้นกว่าการจัดให้มีการเลือกตั้งรวมเขต

 

รัฐสภา (Parliament)
ประเภทของรัฐสภา
พรรคการเมือง (Political Party)
ความหมายของพรรคการเมือง
องค์ประกอบของพรรคการเมือง
ความสำคัญของพรรคการเมือง
ระบบของพรรคการเมือง
โครงสร้างของพรรคการเมือง
บทบาทและหน้าที่ของพรรคการเมือง
พรรคการเมืองไทย
ประเภทของพรรคการเมืองไทย
การจัดตั้งพรรคการเมืองไทย
ลักษณะของพรรคการเมืองไทย
การเลือกตั้ง
ความสำคัญของการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย
หลักเกณฑ์ของการเลือกตั้ง
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของไทย
วิธีการเลือกตั้งของไทย
การเลือกตั้งโดยวิธีรวมเขต
ข้อดีของการเลือกตั้งแบบรวมเขต
ข้อเสียของการเลือกตั้งแบบรวมเขต
การเลือกตั้งโดยวิธีแบ่งเขต
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้สมัครรับเลือกตั้ง
วิธีดำเนินการเลือกตั้ง

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การจัดระเบียบทางสังคม
การจัดระเบียบสังคมเป็นกระบวนการที่สมาชิกได้พัฒนาการกระทำระหว่างกันทางสังคมอย่างมีระเบียบ โดยสมาชิกส่วนรวมของสังคมได้ยอมรับเป็นแนวความประพฤติร่วมกัน

» การควบคุมทางสังคม
วิธีการและกระบวนการทั้งหมด ซึ่งกลุ่มหรือสังคมใช้ในการให้สมาชิกของสังคมปฏิบัติตามที่สังคมคาดหวัง

» ค่านิยมทางเพศ (Sexual Value)
หลักการพื้นฐานที่บุคคลยึดเป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อดำเนินชีวิตซึ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยค่านิยมทางเพศของบุคคลเกิดจากการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ในสถาบันครอบครัว ระบบการศึกษา ประสบการณ์

» ลัทธิของค้านท์
ลัทธิที่ยึดมั่นในคุณธรรมหรือเหตุผลอย่างเคร่งครัด หรือ Moral Purism แปลว่า บริสุทธิ์นิยมทางศีลธรรม หรือบางทีก็เรียกว่า หน้าที่นิยม เพราะเน้นที่หน้าที่เป็นหลัก

» ประชุมพงศาวดาร
การศึกษาหาความรู้พงศาวดาร และตำนานเก่าย่อมถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งใน การศึกษาทั่วทุกประเทศ

» อปริหานิยธรรม 7
ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม 7 ประการ ผู้ปฏิบัติ ธรรมนี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญทั้งฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายสงฆ์

» จริยธรรม
จริยธรรมไม่แยกเด็ดขาดจากศีลธรรม แต่มีความหมายกว้างกว่าศีลธรรม