สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองการปกครอง

ความหมายการเมืองการปกครอง
รัฐ (State)
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม
รัฐธรรมนูญ (Constitution)
กฎหมาย (Law)
อำนาจอธิปไตย
รัฐสภา พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
ประชาชนกับบทบาททางการเมือง
ลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การเมืองการปกครองไทย
ระบบเศรษฐกิจและระบบการปกครอง
ธรรมาภิบาล
บรรณานุกรม

ประชาชนกับบทบาททางการเมือง

วัตถุประสงค์ของกลุ่มผลประโยชน์

กลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่ก่อตั้งกันขึ้นมาย่อมมีวัตถุประสงค์หลายอย่างแตกต่างกันออกไป เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาจึงพอสรุปโดยย่อดังนี้

1. เพื่อรักษาผลประโยชน์ของตนและของกลุ่ม
2. เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ของกลุ่ม
3. เพื่อช่วยเหลือสมาชิกของกลุ่ม
4. เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติ
5. เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือคนภาคเดียวกัน
6. เพื่อแสวงหาอำนาจทางการเมือง

สิทธิหน้าที่ของประชาชน (Right–Obigation of People)
ความสำนึกทางการเมือง
เสรีภาพทางการเมือง (Political Liberty)
สื่อมวลชน (Mass Media)
ความหมายของสื่อมวลชน
บทบาทของสื่อมวลชน
หน้าที่ของสื่อมวลชน
กลุ่มผลประโยชน์ (Interest Group)
ความหมายของกลุ่มผลประโยชน์
ประเภทของกลุ่มผลประโยชน์
วัตถุประสงค์ของกลุ่มผลประโยชน์
พฤติกรรมของกลุ่มผลประโยชน์
มติมหาชน (Public Opinion)
ปัจจัยที่เอื้อต่อมติมหาชน
ความสำคัญของมติมหาชน
อุปสรรคของการแสดงมติมหาชน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย