สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองการปกครอง

ความหมายการเมืองการปกครอง
รัฐ (State)
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม
รัฐธรรมนูญ (Constitution)
กฎหมาย (Law)
อำนาจอธิปไตย
รัฐสภา พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
ประชาชนกับบทบาททางการเมือง
ลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การเมืองการปกครองไทย
ระบบเศรษฐกิจและระบบการปกครอง
ธรรมาภิบาล
บรรณานุกรม

ประชาชนกับบทบาททางการเมือง

ปัจจัยที่เอื้อต่อมติมหาชน

W. Phillips Davidson ได้ให้ทัศนะว่า มติมหาชนอาจเกิดขึ้นและมีขบวนการ ดังนี้

1. มีประเด็นปัญหาเกิดขึ้นในสังคมซึ่งโดยปกติแล้วจะเกี่ยวข้องกับเรื่องสำคัญ ๆ เช่น เรื่องเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร เป็นต้น
2. ปัญหาดังกล่าวจะเกิดขึ้นในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก่อน ซึ่งเรียกว่า กลุ่มปฐมภูมิ (Primary Groups) ซึ่งเป็นกลุ่มชนกลุ่มเล็ก ๆ โดยกลุ่มดังกล่าวจะหยิบยกปัญหาขึ้นมาพิจารณาและวิเคราะห์กัน
3. ต่อมาจะเกิดผู้นำของกลุ่มนี้ขึ้น และมีการเสนอแนวความคิดเห็นในการแก้ปัญหานั้นและมีการถกเถียงกันอย่างจริงจัง
4. ความคิดเห็นและข้อเสนอต่าง ๆ จากกลุ่มนี้จะถูกกระจายไปเรื่อย ๆ โดยเริ่มจากสังคมหนึ่งไปสู่อีกสังคมหนึ่ง
5. การให้ทัศนะต่าง ๆ การวิพากษ์ วิจารณ์ จะกระทำกันอย่างกว้างขวางมีการกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกต่อประเด็นปัญหานั้นที่รุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ โดยบุคคลที่มุ่งหวังเพื่อให้เกิดมติมหาชน
6. การปฏิบัติการและปฏิกิริยาต่าง ๆ จะเริ่มเกิดขึ้นทั่ว ๆ ไปและไปสู่การเคลื่อนไหวโดยทั่วไป ท้ายที่สุดมติมหาชนก็ได้เกิดขึ้น

สิทธิหน้าที่ของประชาชน (Right–Obigation of People)
ความสำนึกทางการเมือง
เสรีภาพทางการเมือง (Political Liberty)
สื่อมวลชน (Mass Media)
ความหมายของสื่อมวลชน
บทบาทของสื่อมวลชน
หน้าที่ของสื่อมวลชน
กลุ่มผลประโยชน์ (Interest Group)
ความหมายของกลุ่มผลประโยชน์
ประเภทของกลุ่มผลประโยชน์
วัตถุประสงค์ของกลุ่มผลประโยชน์
พฤติกรรมของกลุ่มผลประโยชน์
มติมหาชน (Public Opinion)
ปัจจัยที่เอื้อต่อมติมหาชน
ความสำคัญของมติมหาชน
อุปสรรคของการแสดงมติมหาชน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การจัดระเบียบทางสังคม
การจัดระเบียบสังคมเป็นกระบวนการที่สมาชิกได้พัฒนาการกระทำระหว่างกันทางสังคมอย่างมีระเบียบ โดยสมาชิกส่วนรวมของสังคมได้ยอมรับเป็นแนวความประพฤติร่วมกัน

» การควบคุมทางสังคม
วิธีการและกระบวนการทั้งหมด ซึ่งกลุ่มหรือสังคมใช้ในการให้สมาชิกของสังคมปฏิบัติตามที่สังคมคาดหวัง

» ค่านิยมทางเพศ (Sexual Value)
หลักการพื้นฐานที่บุคคลยึดเป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อดำเนินชีวิตซึ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยค่านิยมทางเพศของบุคคลเกิดจากการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ในสถาบันครอบครัว ระบบการศึกษา ประสบการณ์

» ลัทธิของค้านท์
ลัทธิที่ยึดมั่นในคุณธรรมหรือเหตุผลอย่างเคร่งครัด หรือ Moral Purism แปลว่า บริสุทธิ์นิยมทางศีลธรรม หรือบางทีก็เรียกว่า หน้าที่นิยม เพราะเน้นที่หน้าที่เป็นหลัก

» ประชุมพงศาวดาร
การศึกษาหาความรู้พงศาวดาร และตำนานเก่าย่อมถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งใน การศึกษาทั่วทุกประเทศ

» อปริหานิยธรรม 7
ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม 7 ประการ ผู้ปฏิบัติ ธรรมนี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญทั้งฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายสงฆ์

» จริยธรรม
จริยธรรมไม่แยกเด็ดขาดจากศีลธรรม แต่มีความหมายกว้างกว่าศีลธรรม