สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองการปกครอง

ความหมายการเมืองการปกครอง
รัฐ (State)
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม
รัฐธรรมนูญ (Constitution)
กฎหมาย (Law)
อำนาจอธิปไตย
รัฐสภา พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
ประชาชนกับบทบาททางการเมือง
ลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การเมืองการปกครองไทย
ระบบเศรษฐกิจและระบบการปกครอง
ธรรมาภิบาล
บรรณานุกรม

ประชาชนกับบทบาททางการเมือง

ความสำคัญของมติมหาชน

มติมหาชนมีบทบาทสำคัญต่อระบบการเมืองการปกครองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตย จึงพอสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

1. ทำให้รัฐบาลทราบความต้องการหรือเจตนารมณ์ของประชาชน
2. เป็นวิถีทางที่ประชาชนได้แสดงบทบาทในทางการเมืองการปกครอง
3. มติมหาชนเป็นดุลถ่วงในการปฏิบัติงานทั้งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร เพราะถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดปฏิบัติไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของคนส่วนใหญ่แล้ว ก็จะมีการแสดงมติมหาชนต่อต้านการกระทำนั้นได้
4. ทำให้รัฐบาลและสมาชิกรัฐสภาหันมาสนใจต่อสื่อมวลชนและกลุ่มผลประโยชน์ให้มากขึ้นเพราะกลุ่มผลประโยชน์และสื่อมวลชนเป็นที่มาของมติมหาชนอีกทางหนึ่ง
5. ทำให้เกิดผ่อนคลายความกดดันในด้านการเมืองการปกครอง คือถ้าประชาชนไม่มีอิสระในการแสดงมติมหาชนแล้ว ประชาชนก็จะเกิดความกดดันขึ้นได้ แต่ถ้าหากมีการแสดงมติมหาชนได้ความกดดันต่าง ๆ สามารถที่จะผ่อนคลายได้

สิทธิหน้าที่ของประชาชน (Right–Obigation of People)
ความสำนึกทางการเมือง
เสรีภาพทางการเมือง (Political Liberty)
สื่อมวลชน (Mass Media)
ความหมายของสื่อมวลชน
บทบาทของสื่อมวลชน
หน้าที่ของสื่อมวลชน
กลุ่มผลประโยชน์ (Interest Group)
ความหมายของกลุ่มผลประโยชน์
ประเภทของกลุ่มผลประโยชน์
วัตถุประสงค์ของกลุ่มผลประโยชน์
พฤติกรรมของกลุ่มผลประโยชน์
มติมหาชน (Public Opinion)
ปัจจัยที่เอื้อต่อมติมหาชน
ความสำคัญของมติมหาชน
อุปสรรคของการแสดงมติมหาชน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย