สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองการปกครอง

ความหมายการเมืองการปกครอง
รัฐ (State)
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม
รัฐธรรมนูญ (Constitution)
กฎหมาย (Law)
อำนาจอธิปไตย
รัฐสภา พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
ประชาชนกับบทบาททางการเมือง
ลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การเมืองการปกครองไทย
ระบบเศรษฐกิจและระบบการปกครอง
ธรรมาภิบาล
บรรณานุกรม

ลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจ

แนวความคิดทางการเมือง

แนวความคิดทางการเมืองหรือลัทธิการเมือง (Political Ideology) เป็นเครื่องมือของนักปราชญ์ที่จะใช้แบ่งแยกมนุษย์ออกเป็นกลุ่มเพื่อง่ายและสะดวกต่อการควบคุมดูแลโดยมนุษย์ในสังคมได้เลือกกลุ่มสังคมที่จะสังกัดได้ตามต้องการ ดังนั้นลัทธิการเมืองจึงมีลักษณะที่สำคัญดังนี้

1. เป็นความคิดหรือความเชื่อของบุคคลในรัฐ
2. เป็นรูปแบบทางการเมืองการปกครองที่ดีเลิศ คือเป็นเรื่องของขอบเขต ที่มา และที่ตั้งของอำนาจแห่งรัฐ
3. มีที่มาจากปรัชญาทางการเมือง
4. มีระเบียบแบบแผนที่แน่นอน

แนวความคิดทางการเมือง
ประเภทของลัทธิการเมือง
ระบบประชาธิปไตย
หลักการของระบอบประชาธิปไตย
องค์สามของประชาธิปไตย
ประชาธิปไตยในฐานะที่เป็นอุดมคติ
ประชาธิปไตยในฐานะที่เป็นระบบการเมืองการปกครอง
ประชาธิปไตยในฐานะที่เป็นวิถีชีวิต
ระบบเผด็จการ
ลักษณะสำคัญของระบบเผด็จการเบ็ดเสร็จ
แนวความคิดทางเศรษฐกิจ
ประเภทของลัทธิเศรษฐกิจ
หลักสำคัญของระบบทุนนิยม
แบบสังคมนิยม (Socialism)
หลักสำคัญของระบบสังคมนิยม
ประเภทของระบบสังคมนิยม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย