สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองการปกครอง

ความหมายการเมืองการปกครอง
รัฐ (State)
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม
รัฐธรรมนูญ (Constitution)
กฎหมาย (Law)
อำนาจอธิปไตย
รัฐสภา พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
ประชาชนกับบทบาททางการเมือง
ลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การเมืองการปกครองไทย
ระบบเศรษฐกิจและระบบการปกครอง
ธรรมาภิบาล
บรรณานุกรม

ลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจ

แบบสังคมนิยม (Socialism)

ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม เป็นระบบเศรษฐกิจที่มีลักษณะวิธีการและรูปแบบที่แตกต่างกันจากระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมคือ ระบบเศรษฐกิจแบบนี้ รัฐจะเข้าไปควบคุมดำเนินการธุรกิจเศรษฐกิจบางอย่างที่เห็นว่า ธุรกิจนั้นมีความจำเป็นที่คนส่วนใหญ่จะต้องใช้ร่วมกัน และมีความมุ่งหวังจะให้ประชาชนในสังคมมีกรรมสิทธิ์ร่วมกันในปัจจัยการผลิตที่สำคัญ ฉะนั้น “อาจถือได้ว่าสังคมนิยมถือกำเนิดขึ้นมาจากหลักเสรีนิยม เสรีนิยมเป็นแนวความคิดดั้งเดิมของประชาธิปไตย แต่เมื่อนำเอาหลักเสรีนิยมมาใช้ปฏิบัติก็มีข้อขัดข้องบางประการ ฉะนั้น สังคมนิยมก็เป็นทางแก้ทางหนึ่งของระบบเสรีนิยม“ ที่จะทำให้คนในสังคมได้รับสิ่งที่ตนต้องการตามความเหมาะสมและเป็นแนวทางที่จะป้องกันการเอารัดเอาเปรียบทางเศรษฐกิจของพวกเศรษฐีมีเงิน

ส่วนความหมายของระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมนี้ มีนักปราชญ์หลายท่านได้ให้ไว้ดังนี้

สมพงศ์ เกษมสิน และจรูญ สุภาพ ได้กล่าวถึงระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมไว้ว่า สังคมนิยม หมายถึง ระบบเศรษฐกิจที่มีแนวนโยบายมุ่งสนับสนุนและปรารถนาจะให้ชุมชน สังคม หรือส่วนรวมถือกรรมสิทธิ์ หรือควบคุมการผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยสำคัญในการผลิต เช่น ทุน ทรัพยากร ที่ดิน วิทยาการ ทั้งที่เพื่อมุ่งกระจายผลประโยชน์เหล่านี้ออกไปอย่างกว้างขวาง เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนทั้งมวล

พลศักดิ์ จิรไกรศิริ ได้กล่าวถึงนักปราชญ์ทางรัฐศาสตร์ทั้ง 4 ท่านได้ให้ความหมายของระบบสังคมสังคมนิยมไว้ดังนี้

Carl Landaeur กล่าวว่า สังคมนิยมคือระบบเศรษฐกิจที่กรรมสิทธิ์เป็นของชุมชนเพื่อจุดประสงค์ที่จะกระจายจ่ายแจกรายได้ทรัพย์สินโอกาสและอำนาจทางเศรษฐกิจให้เท่ากันให้มากที่สุด

Robert A. Dahl กล่าวสรุปว่า สังคมนิยมคือ ระบบเศรษฐกิจซึ่งกิจกรรมที่สำคัญส่วนใหญ่ถูกดำเนินงานโดยหน่วยงานต่าง ๆ และหน่วยงานที่เป็นเจ้าของเหล่านี้จะถูกควบคุมโดยรัฐอีกต่อหนึ่ง

Austin Ranney ให้ความหมายไว้ว่า จุดหมายปลายทางแห่งระดับสังคมนิยมคือ ความเสมอภาค ความยุติธรรม และการสิ้นสุดของการฉกฉวยประโยชน์จากคนจนโดยคนรวย

กมล สมวิเชียร เขียนไว้ว่า หลักสำคัญของสังคมนิยมคือสิทธิการเข้าควบคุมปัจจัยการผลิตทางเศรษฐกิจที่ถือว่าเป็นความสำคัญยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของชาติ อาจได้แก่ การเข้าควบคุมเครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหกรรมถ้าเป็นกรณีประเทศอุตสาหกรรมหรือควบคุมทั้งสองอย่างไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรโรงงาน ที่ดินและทุน หากต้องการเป็นสังคมนิยมแบบเข้ม นอกจากนี้ยังต้องจัดให้มีสวัสดิการและการประกันสังคมแก่คนในสังคมอย่างกว้างขวางที่สุด

ทฤษฎีสังคมนิยม ถูกค้นพบครั้งแรกในผลงานของ Plato ในเรื่อง Republic เพราะท่านได้เสนอให้ชนชั้นปกครองไม่มีทรัพย์สินเป็นของตัวเองและถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเป็นของส่วนรวม บางคนกล่าวว่าข้อความที่ปรากฏในพระคัมภีร์ไบเบิล (Bible) โดยเฉพาะใน Old Testament ที่ต้องการให้คุ้มครองแรงงานของผู้หญิงและคนอ่อนแอนั้น เป็นสังคมนิยมตามแนวความคิดของชาวคริสเตียนที่ไม่ต้องการให้ถืออะไรเป็น “ของเราของเขา“ แต่ต้องการใช้ชีวิตร่วมกัน ก็เป็นลักษณะของสังคมนิยมเช่นกัน นักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ยอมรับว่าแนวความคิดของสังคมนิยมสมัยใหม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 อย่างเช่น ผลงานของบาเบิฟ (Babeaf ,พ.ศ. 2323-2415) ซึ่งต้องการให้สังคมเป็นเจ้าของที่ดินและโรงงานอุตสาหกรรมและแซงต์-ซิมอง (Saint-Simon, พ.ศ. 2303-2368) ซึ่งได้เรียกร้องให้มีการวางแผนจากส่วนกลางอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดย เฉพาะอย่างยิ่งโรเบิร์ต โอเวน (Robert Owen) ผู้ให้กำเนิดสังคมนิยมในอังกฤษ เพราะท่านเป็นผู้นำหลักการบางอย่างของสังคมนิยมไปปฏิบัติอย่างจริงจัง จนมีอิทธิพลต่อการกำหนดจุดหมายปลายทาง นโยบาย บทบาท อำนาจ และกลไกของรัฐ สังคมนิยมได้พัฒนามาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทางอุตสาหกรรมสมัยใหม่ เพราะอุตสาหกรรมชนิดนี้ได้สร้างชนชั้นผู้ไร้สมบัติขึ้นมามากมาย อันเป็นปัญหาที่โลกทุนนิยมต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสวัสดิภาพและการประกันสังคมของพวกกรรมกรและชาวนา

แนวความคิดทางการเมือง
ประเภทของลัทธิการเมือง
ระบบประชาธิปไตย
หลักการของระบอบประชาธิปไตย
องค์สามของประชาธิปไตย
ประชาธิปไตยในฐานะที่เป็นอุดมคติ
ประชาธิปไตยในฐานะที่เป็นระบบการเมืองการปกครอง
ประชาธิปไตยในฐานะที่เป็นวิถีชีวิต
ระบบเผด็จการ
ลักษณะสำคัญของระบบเผด็จการเบ็ดเสร็จ
แนวความคิดทางเศรษฐกิจ
ประเภทของลัทธิเศรษฐกิจ
หลักสำคัญของระบบทุนนิยม
แบบสังคมนิยม (Socialism)
หลักสำคัญของระบบสังคมนิยม
ประเภทของระบบสังคมนิยม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การจัดระเบียบทางสังคม
การจัดระเบียบสังคมเป็นกระบวนการที่สมาชิกได้พัฒนาการกระทำระหว่างกันทางสังคมอย่างมีระเบียบ โดยสมาชิกส่วนรวมของสังคมได้ยอมรับเป็นแนวความประพฤติร่วมกัน

» การควบคุมทางสังคม
วิธีการและกระบวนการทั้งหมด ซึ่งกลุ่มหรือสังคมใช้ในการให้สมาชิกของสังคมปฏิบัติตามที่สังคมคาดหวัง

» ค่านิยมทางเพศ (Sexual Value)
หลักการพื้นฐานที่บุคคลยึดเป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อดำเนินชีวิตซึ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยค่านิยมทางเพศของบุคคลเกิดจากการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ในสถาบันครอบครัว ระบบการศึกษา ประสบการณ์

» ลัทธิของค้านท์
ลัทธิที่ยึดมั่นในคุณธรรมหรือเหตุผลอย่างเคร่งครัด หรือ Moral Purism แปลว่า บริสุทธิ์นิยมทางศีลธรรม หรือบางทีก็เรียกว่า หน้าที่นิยม เพราะเน้นที่หน้าที่เป็นหลัก

» ประชุมพงศาวดาร
การศึกษาหาความรู้พงศาวดาร และตำนานเก่าย่อมถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งใน การศึกษาทั่วทุกประเทศ

» อปริหานิยธรรม 7
ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม 7 ประการ ผู้ปฏิบัติ ธรรมนี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญทั้งฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายสงฆ์

» จริยธรรม
จริยธรรมไม่แยกเด็ดขาดจากศีลธรรม แต่มีความหมายกว้างกว่าศีลธรรม