สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองการปกครอง

ความหมายการเมืองการปกครอง
รัฐ (State)
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม
รัฐธรรมนูญ (Constitution)
กฎหมาย (Law)
อำนาจอธิปไตย
รัฐสภา พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
ประชาชนกับบทบาททางการเมือง
ลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การเมืองการปกครองไทย
ระบบเศรษฐกิจและระบบการปกครอง
ธรรมาภิบาล
บรรณานุกรม

ลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจ

ประเภทของลัทธิการเมือง

ลัทธิการเมืองเท่าที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ บางลัทธิก็มีเนื้อหาไปในทางการเมืองการปกครองโดยเฉพาะ หรือเน้นไปในแนวของการเมืองเป็นพิเศษ เช่น ลัทธิอนาธิปไตย ลัทธิเสรีนิยมหรือลัทธิ ฟาสซีสม์ เป็นต้น แต่ลัทธิการเมืองบางลัทธิไม่อาจจะถือได้ว่าเป็นลัทธิการเมืองแท้ ๆ หรือลัทธิการเมือง “บริสุทธิ์” เพราะมีสาระที่เกี่ยวข้องกับลักษณะอย่างอื่นของสังคมด้วย เช่น เกี่ยวข้องกับลักษณะทางเศรษฐกิจหรือลักษณะทางสังคม แต่ถ้าแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ แล้วจะได้ 2 ประเภท ดังนี้

1. ระบบประชาธิปไตย (Democracy System)
2. ระบบเผด็จการ (Dictatorship System)

แนวความคิดทางการเมือง
ประเภทของลัทธิการเมือง
ระบบประชาธิปไตย
หลักการของระบอบประชาธิปไตย
องค์สามของประชาธิปไตย
ประชาธิปไตยในฐานะที่เป็นอุดมคติ
ประชาธิปไตยในฐานะที่เป็นระบบการเมืองการปกครอง
ประชาธิปไตยในฐานะที่เป็นวิถีชีวิต
ระบบเผด็จการ
ลักษณะสำคัญของระบบเผด็จการเบ็ดเสร็จ
แนวความคิดทางเศรษฐกิจ
ประเภทของลัทธิเศรษฐกิจ
หลักสำคัญของระบบทุนนิยม
แบบสังคมนิยม (Socialism)
หลักสำคัญของระบบสังคมนิยม
ประเภทของระบบสังคมนิยม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย