สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองการปกครอง

ความหมายการเมืองการปกครอง
รัฐ (State)
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม
รัฐธรรมนูญ (Constitution)
กฎหมาย (Law)
อำนาจอธิปไตย
รัฐสภา พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
ประชาชนกับบทบาททางการเมือง
ลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การเมืองการปกครองไทย
ระบบเศรษฐกิจและระบบการปกครอง
ธรรมาภิบาล
บรรณานุกรม

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

2. ปัจจัยแห่งอำนาจของชาติ

โดยปัจจัยที่เป็นแหล่งที่มาของอำนาจของชาตินั้นจะประกอบไปด้วยหลักเกณฑ์ 9 ประการ ดังนี้

1. ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ได้แก่ ที่ตั้งของประเทศ ขนาดของประเทศ และรูปร่างของประเทศ
2. ทรัพยากรธรรมชาติ
3. ความสามารถทางเทคโนโลยี
4. ปัจจัยทางประชากร ได้แก่ จำนวนประชากร และคุณภาพประชากร
5. การพัฒนาทางเศรษฐกิจ
6. กำลังอำนาจทางทหาร
7. คุณภาพของรัฐบาล ได้แก่ ความมีเสถียรภาพของรัฐบาล และ การกำหนดนโยบายของประเทศ
8. ขวัญของคนในชาติ
9. การโฆษณาชวนเชื่อ

อำนาจของชาติ
ปัจจัยแห่งอำนาจของชาติ
การกำหนดนโยบายต่างประเทศ
เครื่องมือในการดำเนินนโยบายต่างประเทศ
สาเหตุของการขัดแย้งระหว่างประเทศ
มาตรการแก้ไขความขัดแย้งระหว่างประเทศ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย