สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองการปกครอง

ความหมายการเมืองการปกครอง
รัฐ (State)
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม
รัฐธรรมนูญ (Constitution)
กฎหมาย (Law)
อำนาจอธิปไตย
รัฐสภา พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
ประชาชนกับบทบาททางการเมือง
ลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การเมืองการปกครองไทย
ระบบเศรษฐกิจและระบบการปกครอง
ธรรมาภิบาล
บรรณานุกรม

การเมืองการปกครองไทย

การปฏิรูปการปกครองส่วนกลาง

ก่อนที่จะมีการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5 เมืองไทยมีรูปแบบการปกครองที่เหมือนกับการปกครองในสมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้ทรงปรับปรุงไว้ คือ มีการจัดแบ่งการปกครองออกเป็นเสนาบดี 6 ตำแหน่ง อันเป็นอัครมหาเสนาบดี 2 ตำแหน่ง เสนาบดี 4 ตำแหน่ง คือ ฝ่ายทหาร มีสมุหพระกลาโหมเป็นหัวหน้า ส่วนฝ่ายพลเรือนมีสมุหนายกเป็นหัวหน้าและมีจตุสดมภ์ทั้ง 4 ได้แก่ เวียง วัง คลัง และนา ส่วนการปกครองหัวเมืองให้สมุหนายกเป็นผู้บังคับบัญชาหัวเมืองภาคเหนือ สมุหพระกลาโหมเป็นผู้บังคับบัญชาหัวเมืองภาคใต้ ครั้นมาถึงรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ภาระงานทางด้านบริหารมีเพิ่มมากขึ้นมากกว่าสมัยก่อน ๆ มาก เพราะความเจริญของบ้านเมือง ครั้นมาถึงในปี 2435 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้มีพระบรมราชโองการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากแบบเดิมไปเป็นระบบกระทรวงให้มีกระทรวงทั้งสิ้น12 กระทรวง 6 กระทรวงแรก คือ มหาดไทย กลาโหม ต่างประเทศ วัง นครบาลและเกษตรพาณิชยการนั้น ตรงกับที่เคยมีมาแต่เดิมอีก 6 กระทรวง ที่เหลือเป็นกระทรวงที่ตั้งขึ้นใหม่ คือ พระคลังมหาสมบัติ ยุทธนาธิการ ยุติธรรม ธรรมการ โยธาธิการ และยุรธาธิการ ให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบให้เป็นสัดส่วน และให้ทุกกระทรวงมีฐานะเท่าเทียมกัน ยกเลิกตำแหน่งอัครมหาเสนาบดีและตำแหน่งเสนาบดี

 

การปกครองไทยสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์
สมัยกรุงสุโขทัย
ลักษณะการปกครอง
พ่อขุนรามคำแหงปรับปรุงการปกครอง
สมัยกรุงศรีอยุธยา
ลักษณะการปกครอง
การจัดการปกครองสมัยพระบรมไตรโลกนาถ
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
การปกครองสมัยรัชกาลที่ 5
การปฏิรูปการปกครองส่วนกลาง
การปฏิรูปการปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
การปกครองสมัยรัชกาลที่ 6
การปรับปรุงโครงสร้างการปกครอง
การปกครองรัชกาลที่ 7
ทรงปรับปรุงการปกครอง
การปกครองในสมัยประชาธิปไตย
กระแสความคิดการปกครองแบบประชาธิปไตย
มูลเหตุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475
หลัก 6 ประการของคณะราษฎร
เค้าโครงเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ์ธรรมนูญ
พื้นฐานประชาธิปไตยของคณะราษฎร
รัฐสภาในระบอบประชาธิปไตยของไทย
รัฐสภาไทย
บทบาทและอำนาจหน้าที่รัฐสภา
การใช้อำนาจของรัฐสภา
การเสนอร่างพระราชบัญญัติ
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของสภาผู้แทนราษฎร
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภา
การเสนอญัตติ
การตั้งกระทู้ถามและตอบกระทู้ถาม
การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมาธิการ
หลักประกันของสมาชิกรัฐสภา
ประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2521
สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
หน้าที่ของชนชาวไทย
แนวนโยบายแห่งรัฐ
รัฐสภา
วุฒิสภา
สภาผู้แทนราษฎร
สมัยประชุมสามัญของรัฐสภา
ที่มาของคณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีกับอำนาจทางการเมือง
คณะรัฐมนตรีกับฝ่ายบริหาร
การสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรี
การปกครองส่วนท้องถิ่น
ตุลาการรัฐธรรมนูญ
รัฐบาลในระบอบประชาธิปไตย

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย