สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองการปกครอง

ความหมายการเมืองการปกครอง
รัฐ (State)
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม
รัฐธรรมนูญ (Constitution)
กฎหมาย (Law)
อำนาจอธิปไตย
รัฐสภา พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
ประชาชนกับบทบาททางการเมือง
ลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การเมืองการปกครองไทย
ระบบเศรษฐกิจและระบบการปกครอง
ธรรมาภิบาล
บรรณานุกรม

การเมืองการปกครองไทย

การปฏิรูปการปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น

การปกครองส่วนภูมิภาคในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารหัวเมืองเสียใหม่ ทั้งนี้เพื่อรวมอำนาจการปกครองเข้าสู่ส่วนกลางอย่างเด็ดขาดและเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงการปกครองส่วนจากจตุสดมภ์มาเป็นกระทรวงต่าง ๆ รวมทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นแห่งราชอาณาจักร โดยการจัดระบบการปกครองระบบเทศาภิบาลขึ้นตรงต่อกระทรวงมหาดไทยอันเป็นการทำให้อำนาจการปกครองรวมเข้าสู่จุดเดียว “การปกครองโดยระบบเทศาภิบาลนี้เป็นระบบที่มีหน่วยงานบริหารราชการที่ประกอบด้วยข้าราชการต่างพระเนตรพระกรรณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทำหน้าที่แทนรัฐบาลกลางอยู่ในเมือง ภูมิภาค เพื่อดูแลทุกข์สุขของราษฎรและส่งเสริมความเจริญของบ้านเมือง การปกครองแบบเทศาภิบาลแบ่งลำดับขั้นตอนการปกครองออกเป็นระดับต่าง ๆ กัน คือ มณฑล จังหวัด อำเภอ ตำบลและหมู่บ้าน“

หลักของการปกครองแบบเทศาภิบาล ถ้าจะดูรายละเอียดหลักก็คือรัฐบาลจะทำการปกครองหัวเมืองตั้งแต่ขั้นต่ำสุดจนถึงสูงที่สุด เริ่มต้นด้วยพลเมืองมีสิทธิ์จะเลือกตัวผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่บ้านประมาณ 10 หมู่บ้านมีสิทธิเลือกตั้งกำนันของตำบล ตำบลหลาย ๆ ตำบลมีพลเมืองประมาณ 10,000 คนรวมกันเป็นอำเภอ หลายอำเภอรวมกันเป็นเมืองหลายเมืองรวมกันเป็นมณฑล ข้าหลวงเทศาภิบาลเป็นราชการสูงสุดในมณฑล โดยที่เสนาบดีจะดูแลบังคับบัญชาตรงถึงหัวเมืองทั้งปวง ซึ่งโดยแท้จริงนั้นเป็นการเหลือวิสัยที่จะดูแลได้ตลอด จึงต้องตัดหัวเมืองที่ใกล้ชิดติดต่อไปถึงกันได้ง่าย ๆ หลาย ๆ เมืองรวมเป็นมณฑลหนึ่ง มีตำแหน่งข้าหลวงเทศาภิบาลบังคับบัญชาการมณฑลละคน แบ่งอำนาจเสนาบดีเจ้ากระทรวงไปไว้ในตำแหน่งข้าหลวงเทศาภิบาลประจำมณฑลเป็นผู้ตรวจตราบังคับบัญชาในท้องที่ เสนาบดีเป็นผู้รับกระแสพระราชดำริคิดอ่านกับข้าหลวงเทศาภิบาล มณฑลทั้งปวง จัดวางแบบแผนการปกครองให้เสร็จตลอดทั่วพระราชอาณาจักร

ส่วนการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่า การจัดการปกครองท้องถิ่นให้ดีมีระเบียบประชาชนสามารถที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง จะเป็นวิถีทางส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและเพื่อความสมบูรณ์พูนสุขของประชาชน ฉะนั้น “พระองค์จึงทรงดำริที่จะจัดดำเนินการบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในท้องที่เมืองหลวง โดยให้ตรากฎหมายขึ้นฉบับหนึ่ง เรียกว่า พระราชกำหนดสุขาภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ. 116 เป็นการเริ่มการทดลองระบบการสุขาภิบาลจึงได้กำหนดให้ผู้บริหารกิจการสุขาภิบาลกรุงเทพฯ ในปี ร.ศ. 124 (พ.ศ. 2448) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการให้จัดตั้งสุขาภิบาลที่ท่าฉลอม หลังจากได้จัดตั้งสุขาภิบาลแห่งแรกที่ท่าฉลอม เมืองสมุทรสาคร ส่วนการบริหารกิจการสุขาภิบาลท่าฉลอมได้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยได้ ผลดี ข้าหลวงเทศาภิบาลและเจ้าเมืองอื่น ๆ มีความสนใจและเรียกร้องให้พิจารณาดำเนินการจัดตั้งสุขาภิบาลตามหัวเมืองต่าง ๆ เป็นการทั่วไป และในที่สุดพระองค์ก็ได้ทรงให้ตราพระราชบัญญัติ จัดการสุขาภิบาล ร.ศ. 127 ขึ้น โดยแบ่งสุขาภิบาลออกเป็น 2 ประเภท คือ สุขาภิบาลเมืองจัดตั้งในท้องที่เมืองที่มีความเจริญมาก และสุขาภิบาลตำบลจัดตั้งในท้องที่ซึ่งเป็นที่ชุมชนมากอยู่ในเฉพาะตำบล

ตลอดรัชสมัยของรัชกาลที่ 5 ได้มีสุขาภิบาลรวมกันทั้งสิ้น 7 แห่ง เป็นสุขาภิบาลตำบล 1 แห่ง และสุขาภิบาลเมืองอีก 6 แห่ง และนับได้ว่าเป็นการวางรากฐานการบริหารสุขาภิบาลขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งนอกเหนือจากจะเป็นการช่วยส่งเสริมบริหารงานเพื่อประโยชน์สุขของมวลชนให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองประเทศ ซึ่งนับว่าเป็นการปูพื้นฐานไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตย

 

การปกครองไทยสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์
สมัยกรุงสุโขทัย
ลักษณะการปกครอง
พ่อขุนรามคำแหงปรับปรุงการปกครอง
สมัยกรุงศรีอยุธยา
ลักษณะการปกครอง
การจัดการปกครองสมัยพระบรมไตรโลกนาถ
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
การปกครองสมัยรัชกาลที่ 5
การปฏิรูปการปกครองส่วนกลาง
การปฏิรูปการปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
การปกครองสมัยรัชกาลที่ 6
การปรับปรุงโครงสร้างการปกครอง
การปกครองรัชกาลที่ 7
ทรงปรับปรุงการปกครอง
การปกครองในสมัยประชาธิปไตย
กระแสความคิดการปกครองแบบประชาธิปไตย
มูลเหตุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475
หลัก 6 ประการของคณะราษฎร
เค้าโครงเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ์ธรรมนูญ
พื้นฐานประชาธิปไตยของคณะราษฎร
รัฐสภาในระบอบประชาธิปไตยของไทย
รัฐสภาไทย
บทบาทและอำนาจหน้าที่รัฐสภา
การใช้อำนาจของรัฐสภา
การเสนอร่างพระราชบัญญัติ
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของสภาผู้แทนราษฎร
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภา
การเสนอญัตติ
การตั้งกระทู้ถามและตอบกระทู้ถาม
การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมาธิการ
หลักประกันของสมาชิกรัฐสภา
ประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2521
สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
หน้าที่ของชนชาวไทย
แนวนโยบายแห่งรัฐ
รัฐสภา
วุฒิสภา
สภาผู้แทนราษฎร
สมัยประชุมสามัญของรัฐสภา
ที่มาของคณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีกับอำนาจทางการเมือง
คณะรัฐมนตรีกับฝ่ายบริหาร
การสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรี
การปกครองส่วนท้องถิ่น
ตุลาการรัฐธรรมนูญ
รัฐบาลในระบอบประชาธิปไตย

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย