สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองการปกครอง

ความหมายการเมืองการปกครอง
รัฐ (State)
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม
รัฐธรรมนูญ (Constitution)
กฎหมาย (Law)
อำนาจอธิปไตย
รัฐสภา พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
ประชาชนกับบทบาททางการเมือง
ลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การเมืองการปกครองไทย
ระบบเศรษฐกิจและระบบการปกครอง
ธรรมาภิบาล
บรรณานุกรม

การเมืองการปกครองไทย

การปกครองรัชกาลที่ 7

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์ตามกฎมณเฑียรบาล เมื่อ พ.ศ. 2468 ซึ่งอยู่ในช่วงวิกฤติการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมไม่ค่อยจะราบรื่นนัก กล่าวคือ สภาพทางการเมืองประชาชนและข้าราชการหลายฝ่ายต้องการจะให้มีการปรับปรุงการเมืองการปกครองเหมือน กับอารยประเทศ จนทำให้เป็นแรงกดดันทำให้เกิดสถานการณ์ทางการเมืองออกมาในลักษณะต่าง ๆ จนในที่สุดก็ได้มีการปฏิวัติเมื่อ 24 มิถุนายน 2475 ทางด้านเศรษฐกิจมีสภาพที่เศรษฐกิจตกต่ำ ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากสาเหตุหลัก 2 ประการ คือ ประการที่ 1 เป็นผลสืบเนื่องมาจากรัชกาลที่ 6 เพราะในสมัยนั้นได้ใช้เงินเป็นจำนวนมากในกิจการจัดตั้งกองเสือป่าและเงินเดือนข้าราชการ เป็นต้น ประการที่ 2 เป็นผลสืบเนื่องมาจากสงครามครั้งที่ 1 ที่ทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกตกต่ำรวมทั้งประเทศไทยด้วย “ประเทศผู้นำทาง ด้านเศรษฐกิจบางประเทศได้ใช้มาตราการทางการเงินต่าง ๆ พยุงฐานะเศรษฐกิจภายในประเทศของตน เช่น ประเทศอังกฤษ ซึ่งประสบกับปัญหานี้ด้วย คือในเดือนพฤศจิกายน 2474 อังกฤษตกอยู่ในฐานะลำบากมากในด้านการเงินถึงกับต้องลดค่าเงินสเตอริงลงมา ประเทศไทยเราได้ทำการค้าขายกับประเทศอังกฤษตลอดมาก็ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วย” ส่วนทางด้านสังคมทำให้เกิดโครงสร้างทางชนชั้นอย่างชัดเจน คือ พวกพระบรมวงศานุวงศ์ พวกขุนนางและพวกพ่อค้าและกำประโด (Comprado) ได้รับการยกย่องมีรายได้และผลประโยชน์อย่างมาก ส่วนราษฎร ชาวไร่ ชาวนา กรรมกร ไม่ได้รับการดูแล มีรายได้ต่ำ อยู่ในฐานะยากจน จึงทำให้เกิดรอยร้าวฉานทางจิตใจเกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ ที่เจ้ามีอยู่อย่างเหลือเฟือ

 

การปกครองไทยสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์
สมัยกรุงสุโขทัย
ลักษณะการปกครอง
พ่อขุนรามคำแหงปรับปรุงการปกครอง
สมัยกรุงศรีอยุธยา
ลักษณะการปกครอง
การจัดการปกครองสมัยพระบรมไตรโลกนาถ
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
การปกครองสมัยรัชกาลที่ 5
การปฏิรูปการปกครองส่วนกลาง
การปฏิรูปการปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
การปกครองสมัยรัชกาลที่ 6
การปรับปรุงโครงสร้างการปกครอง
การปกครองรัชกาลที่ 7
ทรงปรับปรุงการปกครอง
การปกครองในสมัยประชาธิปไตย
กระแสความคิดการปกครองแบบประชาธิปไตย
มูลเหตุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475
หลัก 6 ประการของคณะราษฎร
เค้าโครงเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ์ธรรมนูญ
พื้นฐานประชาธิปไตยของคณะราษฎร
รัฐสภาในระบอบประชาธิปไตยของไทย
รัฐสภาไทย
บทบาทและอำนาจหน้าที่รัฐสภา
การใช้อำนาจของรัฐสภา
การเสนอร่างพระราชบัญญัติ
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของสภาผู้แทนราษฎร
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภา
การเสนอญัตติ
การตั้งกระทู้ถามและตอบกระทู้ถาม
การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมาธิการ
หลักประกันของสมาชิกรัฐสภา
ประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2521
สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
หน้าที่ของชนชาวไทย
แนวนโยบายแห่งรัฐ
รัฐสภา
วุฒิสภา
สภาผู้แทนราษฎร
สมัยประชุมสามัญของรัฐสภา
ที่มาของคณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีกับอำนาจทางการเมือง
คณะรัฐมนตรีกับฝ่ายบริหาร
การสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรี
การปกครองส่วนท้องถิ่น
ตุลาการรัฐธรรมนูญ
รัฐบาลในระบอบประชาธิปไตย

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย