สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองการปกครอง

ความหมายการเมืองการปกครอง
รัฐ (State)
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม
รัฐธรรมนูญ (Constitution)
กฎหมาย (Law)
อำนาจอธิปไตย
รัฐสภา พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
ประชาชนกับบทบาททางการเมือง
ลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การเมืองการปกครองไทย
ระบบเศรษฐกิจและระบบการปกครอง
ธรรมาภิบาล
บรรณานุกรม

การเมืองการปกครองไทย

กระแสความคิดการปกครองแบบประชาธิปไตย

ความคิดริเริ่มและการเรียกร้องให้มีการปกครองแบบประชาธิปไตยได้เริ่มแพร่สะพัดมาทางซีกโลกตะวันออก ตั้งแต่ทศวรรษที่ 19 ในประเทศต่าง ๆ อิทธิพลของระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เริ่มเสื่อมอิทธิพลลงตามลำดับ กษัตริย์ในฐานะผู้นำทางการเมืองของหลายประเทศตระหนักดีว่าการที่จะรักษาพระราชอำนาจไว้ต่อไป เป็นการจำเป็นที่จะต้องดำเนินการจัดการเปลี่ยนแปลงประเพณีการปกครองแผ่นดินเสียใหม่ โดยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปกครองด้วย ซึ่งการปกครองนั้นเรียกว่า “การปกครองแบบประชาธิปไตย” และแนวคิดอันนี้ได้กระจายไปในหลายประเทศทั่วโลก

ประเทศไทยเรานับตั้งแต่ราวปี พ.ศ. 1800 จนถึงปี พ.ศ. 2475 ซึ่งเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นการปกครองที่เป็นประชาธิปไตย ช่วงระยะเวลาของการปกครองในแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เกือบ 700 ปี นับว่าเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ทำให้คนไทยคุ้นเคยและฝังแน่นอยู่กับวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ จึงเป็นการยากที่จะเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ค่านิยมหรือวัฒนธรรมทางการเมืองมาเป็นประชาธิปไตยได้ จะเห็นได้จากการเมืองการปกครองของไทยปัจจุบัน แม้เราจะเปลี่ยนแปลงการปกครองตั้งแต่ปี 2475 การพัฒนาประชาธิปไตยก็ยังไม่เจริญเท่าที่ควร แสดงให้เห็นว่าอิทธิพลทางการเมืองหรือที่เรียกว่าวัฒนธรรมทางการเมืองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ครอบงำความรู้สึกนึกคิดของคนไทยอยู่ ประเทศไทยเราก็คงจะใช้เวลาไปอีกนานจนกว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยจะสมบูรณ์ พัฒนาเหมือนอารยประเทศ

ถึงอย่างไรก็ตามประชาชนคนไทยหลายแสนหลายล้านคนก็ยังมีความคิดความฝันที่จะเห็นการปกครองของไทยให้เป็นแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง แนวคิดอันนี้ก็มิใช่ว่าจะเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2475 จนถึงปัจจุบันนี้ แต่แนวคิดที่ต้องการให้ประเทศไทยเราปกครองในระบอบประชาธิปไตยได้เริ่มฉายแสงเด่นชัดในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นต้นมา

หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงได้ปราบดาภิเษกให้เสด็จขึ้นครองราชย์ได้เพียง 7 ปี (2486-2475) “รุ่งอรุณของวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 กำลังทหารบก ทหารเรือ ก็ได้มารวมกันที่พระที่นั่งอนันตสมาคม ทั้งหมดเป็นกองกำลังในพระนคร บุคคลเหล่านี้มารวมกันโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัว จากคำสั่งปลอมทั้งของกองทัพบกและกองทัพเรือ ส่วนนายทหารอื่น ๆ ที่คุมกำลังได้ตามเสด็จไปเฝ้าพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชวังไกลกังวล หัวหิน พวกที่รู้ตัว ได้แก่ ผู้นำก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองซึ่งได้ถือโอกาสประกาศคำสั่งของคณะปฏิวัติต่อทหารบกและทหารเรือที่มาประชุมกัน ณ ที่นั้น ผู้ที่ประกาศคำสั่งของคณะปฏิวัติคือ พันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา ซึ่งขึ้นไปยืนอยู่บนรถถังร้องประกาศแก่เหล่าทหารที่มาประชุมกันว่า บัดนี้คณะราษฎรได้ทำการยึดอำนาจการปกครองจากรัฐบาลสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เพื่อที่จะจัดตั้งรัฐบาลในระบอบ ประชาธิปไตยขึ้นปกครองประเทศ ทหารทั้งหลายพากันโห่ร้องต้อนรับคณะปฏิวัติ เนื่องจากมีความไม่พอใจระบอบการปกครองแบบเก่าอยู่แล้วแต่บางคนก็จำใจทำไปอย่างสับสนต่อเหตุการณ์ขณะนั้น คณะปฏิวัติได้ควบคุมสถานการณ์ไว้โดยสิ้นเชิง

คณะราษฎร ได้ทำการยึดอำนาจเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงยินยอมโดยดี เพราะพระองค์มีพระราชดำริที่จะให้มีการปกครองแบบมีพระเจ้าแผ่นดินอยู่ใต้ขอบเขตของรัฐธรรมนูญมาก่อนแล้ว ดังจะเห็นได้ว่า เมื่อ พ.ศ. 2474 พระองค์ได้เสด็จไปรักษาพระเนตรที่สหรัฐอเมริกา ได้ทรงสัมภาษณ์แก่นักหนังสือพิมพ์ชาวต่างประเทศว่า “… พระองค์เตรียมการจะพระราชทานรัฐธรรมนูญให้แก่ราษฎร แต่เป็นการที่จะให้จากเบื้องสูงมาสู่เบื้องล่าง… “ ความประสงค์ของคณะปฏิวัติจึงตรงกับพระราชดำริของพระองค์ การใช้กำลังกระทำการปฏิวัติในครั้งนั้นจึงไม่มีการใช้อาวุธต่อสู้กันถึงกับเสียเลือดเนื้อ ซึ่งนานาประเทศพากันประหลาดใจไปตาม ๆ กัน พระองค์ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญชั่วคราวในเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2475 และเมื่อมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรเสร็จแล้วก็ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2475 ให้เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2475 ซึ่งรัฐบาลได้ดำเนินการบริหารและการปกครองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับชั่งคราว และฉบับถาวรตามลำดับ แต่ก็ยังมีอุปสรรคขัดขวางบางครั้งบางคราวตามลำดับมา (ญาติ ไหวดี 2519 : 278) จนทำให้มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยขึ้นใช้เป็นฉบับที่ 13 แล้วในปัจจุบันนี้

 

การปกครองไทยสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์
สมัยกรุงสุโขทัย
ลักษณะการปกครอง
พ่อขุนรามคำแหงปรับปรุงการปกครอง
สมัยกรุงศรีอยุธยา
ลักษณะการปกครอง
การจัดการปกครองสมัยพระบรมไตรโลกนาถ
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
การปกครองสมัยรัชกาลที่ 5
การปฏิรูปการปกครองส่วนกลาง
การปฏิรูปการปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
การปกครองสมัยรัชกาลที่ 6
การปรับปรุงโครงสร้างการปกครอง
การปกครองรัชกาลที่ 7
ทรงปรับปรุงการปกครอง
การปกครองในสมัยประชาธิปไตย
กระแสความคิดการปกครองแบบประชาธิปไตย
มูลเหตุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475
หลัก 6 ประการของคณะราษฎร
เค้าโครงเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ์ธรรมนูญ
พื้นฐานประชาธิปไตยของคณะราษฎร
รัฐสภาในระบอบประชาธิปไตยของไทย
รัฐสภาไทย
บทบาทและอำนาจหน้าที่รัฐสภา
การใช้อำนาจของรัฐสภา
การเสนอร่างพระราชบัญญัติ
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของสภาผู้แทนราษฎร
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภา
การเสนอญัตติ
การตั้งกระทู้ถามและตอบกระทู้ถาม
การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมาธิการ
หลักประกันของสมาชิกรัฐสภา
ประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2521
สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
หน้าที่ของชนชาวไทย
แนวนโยบายแห่งรัฐ
รัฐสภา
วุฒิสภา
สภาผู้แทนราษฎร
สมัยประชุมสามัญของรัฐสภา
ที่มาของคณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีกับอำนาจทางการเมือง
คณะรัฐมนตรีกับฝ่ายบริหาร
การสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรี
การปกครองส่วนท้องถิ่น
ตุลาการรัฐธรรมนูญ
รัฐบาลในระบอบประชาธิปไตย

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย