สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองการปกครอง

ความหมายการเมืองการปกครอง
รัฐ (State)
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม
รัฐธรรมนูญ (Constitution)
กฎหมาย (Law)
อำนาจอธิปไตย
รัฐสภา พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
ประชาชนกับบทบาททางการเมือง
ลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การเมืองการปกครองไทย
ระบบเศรษฐกิจและระบบการปกครอง
ธรรมาภิบาล
บรรณานุกรม

การเมืองการปกครองไทย

หลัก 6 ประการของคณะราษฎร

การเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ที่ประชาชนคนไทยทั้งประเทศถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุด เพราะเป็นการเปลี่ยนจากระบบการปกครองหนึ่งมาเป็นการปกครองอีกระบบหนึ่ง ถึงแม้ว่าจะเป็นการเปลี่ยนที่สำคัญและยิ่งใหญ่ก็ตาม แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่งดงามที่สุด คือไม่มีการต่อสู้ ไม่มีการเสียเลือดเนื้อแต่ประการใด

ผู้ทำการยึดอำนาจคราวนั้นเรียกตัวเองว่า “คณะราษฎร ซึ่งประกอบไปด้วยทหารบก ทหารเรือและพลเรือน ได้พร้อมใจกันเข้ายึดอำนาจการปกครองจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อยึดได้สำเร็จก็ได้แต่งตั้งคณะผู้รักษาพระนครขึ้น ซึ่งประกอบด้วยพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา พันเอกพระยาทรงสุรเดชและพันเอกพระยาฤทธิอัคเนย์ เป็นผู้บริหารประเทศ และได้ประกาศแถลงการณ์ของคณะราษฎรฉบับที่ 1 ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ซึ่งได้ถือเป็นหลักในการบริหารประเทศของคณะราษฎรสืบมา แถลงการณ์ฉบับนี้เรียกว่า หลัก 6 ประการของคณะราษฎร

หลัก 6 ประการของคณะราษฎร คือ

1. จะต้องรักษาความเป็นเอกราชทั้งหลาย เช่น เอกราชในทางการเมือง การศาล ในทางเศรษฐกิจ ฯลฯ ของประเทศไว้ให้มั่นคง
2. จะต้องรักษาความปลอดภัยภายในประเทศให้การประทุษร้ายต่อกันลดน้อยลงให้มาก
3. ต้องบำรุงความสุขสมบูรณ์ของราษฎรในทางเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลใหม่จะจัดหางานให้ราษฎรทุกคนทำ จะวางโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติไม่ปล่อยให้ราษฎรอดอยาก
4. จะต้องให้ราษฎรมีสิทธิเสมอภาคกัน (ไม่ใช่พวกเจ้ามีสิทธิมากกว่าเช่นที่เป็นอยู่)
5. จะต้องให้ราษฎรได้มีเสรีภาพ มีความเป็นอิสระ เมื่อเสรีภาพนี้ไม่ขัดต่อหลัก 4 ประการดังกล่าวข้างต้น
6. จะต้องให้การศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎร

เมื่อคณะราษฎรได้ทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นประชาธิปไตย อันเป็นระบอบการปกครองที่เชื่อว่าจะให้สิทธิเสรีภาพ ความสุขสมบูรณ์มาให้ประชาชนมากที่สุด คณะราษฎรจึงได้ดำเนินการบริหารประเทศ โดยอาศัยพระราชบัญญัติรัฐธรรมนูญชั่วคราว ที่ได้รับพระราชทานวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2475 และฉบับถาวร 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 เป็นหลักปกครองและได้ยึดหลัก 6 ประการที่กล่าวมาแล้วเป็นเสมือนอุดมการณ์หรือปรัชญาการเมืองการปกครองเป็นแนวปฏิบัติ
อนึ่ง คนไทยเราโดยเฉพาะผู้บริหารประเทศก็มิได้หยุดอยู่เพียงหลัก 6 ประการ หรือรัฐธรรมนูญปี 2475 เท่านั้น แต่ยังได้พยายามปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักการ วิธีการให้สอดคล้องกับการเป็นอยู่ของคนไทยให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ และให้เข้ากับครรลองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของอารยประเทศอยู่ตลอดมาจนปัจจุบันนี้ เรามีรัฐธรรมนูญที่ใช้มาแล้วถึง 13 ฉบับ แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาการเมืองการปกครอง เพราะการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรัฐธรรมนูญมิได้เป็นสิ่งเสียหายอะไร ยิ่งจะทำให้รัดกุมและสอดคล้องกับปัจจุบันยิ่งขึ้น

 

การปกครองไทยสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์
สมัยกรุงสุโขทัย
ลักษณะการปกครอง
พ่อขุนรามคำแหงปรับปรุงการปกครอง
สมัยกรุงศรีอยุธยา
ลักษณะการปกครอง
การจัดการปกครองสมัยพระบรมไตรโลกนาถ
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
การปกครองสมัยรัชกาลที่ 5
การปฏิรูปการปกครองส่วนกลาง
การปฏิรูปการปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
การปกครองสมัยรัชกาลที่ 6
การปรับปรุงโครงสร้างการปกครอง
การปกครองรัชกาลที่ 7
ทรงปรับปรุงการปกครอง
การปกครองในสมัยประชาธิปไตย
กระแสความคิดการปกครองแบบประชาธิปไตย
มูลเหตุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475
หลัก 6 ประการของคณะราษฎร
เค้าโครงเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ์ธรรมนูญ
พื้นฐานประชาธิปไตยของคณะราษฎร
รัฐสภาในระบอบประชาธิปไตยของไทย
รัฐสภาไทย
บทบาทและอำนาจหน้าที่รัฐสภา
การใช้อำนาจของรัฐสภา
การเสนอร่างพระราชบัญญัติ
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของสภาผู้แทนราษฎร
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภา
การเสนอญัตติ
การตั้งกระทู้ถามและตอบกระทู้ถาม
การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมาธิการ
หลักประกันของสมาชิกรัฐสภา
ประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2521
สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
หน้าที่ของชนชาวไทย
แนวนโยบายแห่งรัฐ
รัฐสภา
วุฒิสภา
สภาผู้แทนราษฎร
สมัยประชุมสามัญของรัฐสภา
ที่มาของคณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีกับอำนาจทางการเมือง
คณะรัฐมนตรีกับฝ่ายบริหาร
การสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรี
การปกครองส่วนท้องถิ่น
ตุลาการรัฐธรรมนูญ
รัฐบาลในระบอบประชาธิปไตย

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย