สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองการปกครอง

ความหมายการเมืองการปกครอง
รัฐ (State)
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม
รัฐธรรมนูญ (Constitution)
กฎหมาย (Law)
อำนาจอธิปไตย
รัฐสภา พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
ประชาชนกับบทบาททางการเมือง
ลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การเมืองการปกครองไทย
ระบบเศรษฐกิจและระบบการปกครอง
ธรรมาภิบาล
บรรณานุกรม

การเมืองการปกครองไทย

บทบาทและอำนาจหน้าที่รัฐสภา

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ถือว่ารัฐสภาเป็นสถาบันการเมืองที่สำคัญมาก แต่ว่าเมื่อพูดถึงบทบาทและอำนาจหน้าที่ของรัฐสภาแล้วจะต้องยึดตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนั้น ๆ แต่โดยทั่วไปแล้วกฎหมายรัฐธรรมนูญก็จะกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐสภาไว้ 3 ประการ คือ อำนาจในการตรากฎหมาย อำนาจในการควบคุม และอำนาจในการให้ความเห็นชอบ

กระมล ทองธรรมชาติ และคณะ ได้อธิบายถึงอำนาจหน้าที่ของรัฐสภาทั้ง 3 ประการนั้นไว้ดังนี้

1. อำนาจในการตรากฎหมาย

การตรากฎหมาย ได้แก่ การออกพระราชบัญญัติและการอนุมัติพระราชกำหนดรวมถึงการออกกฎหมายเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกกฎหมายเดิมด้วย

การเสนอร่างพระราชบัญญัตินั้นผู้มีสิทธิในการเสนอคือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและคณะรัฐมนตรีเท่านั้น สมาชิกวุฒิสภาไม่มีสิทธิที่จะเสนอร่างพระราชบัญญัติ

ร่างพระราชบัญญัติ เมื่อผ่านการพิจารณาของรัฐสภาแล้ว และพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยกับประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษาแล้วจึงใช้บังคับได้

2. อำนาจในการควบคุม

1. การตั้งกระทู้ถามของสมาชิกสภา เพื่อถามรัฐมนตรีเกี่ยวกับงานในหน้าที่
2. การเข้าชื่อของสมาชิกสภาเพื่อเสนอญัตติของให้เปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการราชการแผ่นดิน

3. อำนาจในการให้ความเห็นชอบ

1. การให้ความเห็นชอบในการตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
2. การให้ความเห็นชอบในการสืบราชสมบัติ
3. การให้ความเห็นชอบในการประกาศใช้กฎอัยการศึก
4. การให้ความเห็นชอบในการประกาศสงคราม
5. การให้ความเห็นชอบแก่หนังสือสัญญาและสนธิสัญญา ที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตอธิปไตยของชาติหรือต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้เป็นไปตามสัญญาหรือสนธิสัญญาพันธมิตรทางทหาร

 

การปกครองไทยสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์
สมัยกรุงสุโขทัย
ลักษณะการปกครอง
พ่อขุนรามคำแหงปรับปรุงการปกครอง
สมัยกรุงศรีอยุธยา
ลักษณะการปกครอง
การจัดการปกครองสมัยพระบรมไตรโลกนาถ
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
การปกครองสมัยรัชกาลที่ 5
การปฏิรูปการปกครองส่วนกลาง
การปฏิรูปการปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
การปกครองสมัยรัชกาลที่ 6
การปรับปรุงโครงสร้างการปกครอง
การปกครองรัชกาลที่ 7
ทรงปรับปรุงการปกครอง
การปกครองในสมัยประชาธิปไตย
กระแสความคิดการปกครองแบบประชาธิปไตย
มูลเหตุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475
หลัก 6 ประการของคณะราษฎร
เค้าโครงเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ์ธรรมนูญ
พื้นฐานประชาธิปไตยของคณะราษฎร
รัฐสภาในระบอบประชาธิปไตยของไทย
รัฐสภาไทย
บทบาทและอำนาจหน้าที่รัฐสภา
การใช้อำนาจของรัฐสภา
การเสนอร่างพระราชบัญญัติ
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของสภาผู้แทนราษฎร
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภา
การเสนอญัตติ
การตั้งกระทู้ถามและตอบกระทู้ถาม
การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมาธิการ
หลักประกันของสมาชิกรัฐสภา
ประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2521
สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
หน้าที่ของชนชาวไทย
แนวนโยบายแห่งรัฐ
รัฐสภา
วุฒิสภา
สภาผู้แทนราษฎร
สมัยประชุมสามัญของรัฐสภา
ที่มาของคณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีกับอำนาจทางการเมือง
คณะรัฐมนตรีกับฝ่ายบริหาร
การสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรี
การปกครองส่วนท้องถิ่น
ตุลาการรัฐธรรมนูญ
รัฐบาลในระบอบประชาธิปไตย

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย