สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองการปกครอง

ความหมายการเมืองการปกครอง
รัฐ (State)
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม
รัฐธรรมนูญ (Constitution)
กฎหมาย (Law)
อำนาจอธิปไตย
รัฐสภา พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
ประชาชนกับบทบาททางการเมือง
ลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การเมืองการปกครองไทย
ระบบเศรษฐกิจและระบบการปกครอง
ธรรมาภิบาล
บรรณานุกรม

การเมืองการปกครองไทย

แนวนโยบายแห่งรัฐ

การบริหารประเทศของคณะรัฐมนตรีได้มีนโยบายตามกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้พอสรุปได้ดังนี้

1. การรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราชและบูรภาพแห่งดินแดน
2. ส่งเสริมความสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ
3. จัดให้มีกำลังทหาร เพื่อรักษาเอกราชและผลประโยชน์ของชาติ
4. รักษากฎหมายและความสงบเรียบร้อย เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและทรัพย์สิน
5. จัดระบบราชการให้มีประสิทธิภาพและป้องกันการทุจริตในวงราชการ
6.จัดให้มีกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมกัน
7. ส่งเสริมและบำรุงการศึกษา และฝึกฝนอาชีพให้แก่ประชาชนตามเหมาะสมและความต้องการของประเทศ
8. ส่งเสริมพัฒนาเยาวชนให้มีความเจริญทั้งด้านร่างกาย และสติปัญญา เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
9. ส่งเสริมให้ประชาชนเลื่อมใสศรัทธาในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
10. ดำเนินการยกฐานะของประชาชนในประเทศ ทั้งด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม เป็นต้น เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชน

 

การปกครองไทยสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์
สมัยกรุงสุโขทัย
ลักษณะการปกครอง
พ่อขุนรามคำแหงปรับปรุงการปกครอง
สมัยกรุงศรีอยุธยา
ลักษณะการปกครอง
การจัดการปกครองสมัยพระบรมไตรโลกนาถ
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
การปกครองสมัยรัชกาลที่ 5
การปฏิรูปการปกครองส่วนกลาง
การปฏิรูปการปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
การปกครองสมัยรัชกาลที่ 6
การปรับปรุงโครงสร้างการปกครอง
การปกครองรัชกาลที่ 7
ทรงปรับปรุงการปกครอง
การปกครองในสมัยประชาธิปไตย
กระแสความคิดการปกครองแบบประชาธิปไตย
มูลเหตุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475
หลัก 6 ประการของคณะราษฎร
เค้าโครงเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ์ธรรมนูญ
พื้นฐานประชาธิปไตยของคณะราษฎร
รัฐสภาในระบอบประชาธิปไตยของไทย
รัฐสภาไทย
บทบาทและอำนาจหน้าที่รัฐสภา
การใช้อำนาจของรัฐสภา
การเสนอร่างพระราชบัญญัติ
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของสภาผู้แทนราษฎร
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภา
การเสนอญัตติ
การตั้งกระทู้ถามและตอบกระทู้ถาม
การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมาธิการ
หลักประกันของสมาชิกรัฐสภา
ประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2521
สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
หน้าที่ของชนชาวไทย
แนวนโยบายแห่งรัฐ
รัฐสภา
วุฒิสภา
สภาผู้แทนราษฎร
สมัยประชุมสามัญของรัฐสภา
ที่มาของคณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีกับอำนาจทางการเมือง
คณะรัฐมนตรีกับฝ่ายบริหาร
การสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรี
การปกครองส่วนท้องถิ่น
ตุลาการรัฐธรรมนูญ
รัฐบาลในระบอบประชาธิปไตย

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย