สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองการปกครอง

ความหมายการเมืองการปกครอง
รัฐ (State)
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม
รัฐธรรมนูญ (Constitution)
กฎหมาย (Law)
อำนาจอธิปไตย
รัฐสภา พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
ประชาชนกับบทบาททางการเมือง
ลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การเมืองการปกครองไทย
ระบบเศรษฐกิจและระบบการปกครอง
ธรรมาภิบาล
บรรณานุกรม

การเมืองการปกครองไทย

พ่อขุนรามคำแหงปรับปรุงการปกครอง

การปกครองกรุงสุโขทัยล่วงมาถึงรัชกาลที่ 3 คือ รัชสมัยของพ่อขุนรามคำแหงพระองค์เป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ มีความเฉลียวฉลาดสุขุมรอบคอบในกิจการทั้งปวง กอปรทั้งพระองค์ทรงเป็นนักรบที่มีความสามารถ จนพระองค์ได้ขนานนามว่า “มหาราช“ เพราะความปรีชาสามารถของนักรบพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทำให้อาณาจักรสุโขทัยมีความมั่นคงและขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างใหญ่ไพศาลยิ่งขึ้น วิธีการจัดการปกครองแบบพ่อปกครองลูกหรือบิดาปกครองบุตรในรัชสมัยของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์และพ่อขุนบาลเมืองนั้นขาดความเหมาะสมในสภาพบ้านเมืองที่กว้างใหญ่ไพศาลอย่างนี้ แต่ลักษณะการปกครองแบบบิดาปกครองบุตรนั้นก็ยังมีความจำเป็นสำหรับการปกครองของกรุงสุโขทัย แต่ก็ได้จัดการปรับปรุงบางส่วนเพิ่มเติม เพื่อความเหมาะสมกับสภาพบ้านเมือง พ่อขุนรามคำแหงจึงได้จัดการปกครองบ้านเมือง โดยการแบ่งลักษณะเมืองออกเป็นขั้น ๆ โดยราชธานีเป็นศูนย์กลาง คือ

1. ราชธานี
2. เมืองอุปราช เมืองลูกหลวง หรือเมืองหน้าด่าน
3. เมืองพระยามหานคร
4. เมืองประเทศราช

การปกครองไทยสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์
สมัยกรุงสุโขทัย
ลักษณะการปกครอง
พ่อขุนรามคำแหงปรับปรุงการปกครอง
สมัยกรุงศรีอยุธยา
ลักษณะการปกครอง
การจัดการปกครองสมัยพระบรมไตรโลกนาถ
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
การปกครองสมัยรัชกาลที่ 5
การปฏิรูปการปกครองส่วนกลาง
การปฏิรูปการปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
การปกครองสมัยรัชกาลที่ 6
การปรับปรุงโครงสร้างการปกครอง
การปกครองรัชกาลที่ 7
ทรงปรับปรุงการปกครอง
การปกครองในสมัยประชาธิปไตย
กระแสความคิดการปกครองแบบประชาธิปไตย
มูลเหตุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475
หลัก 6 ประการของคณะราษฎร
เค้าโครงเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ์ธรรมนูญ
พื้นฐานประชาธิปไตยของคณะราษฎร
รัฐสภาในระบอบประชาธิปไตยของไทย
รัฐสภาไทย
บทบาทและอำนาจหน้าที่รัฐสภา
การใช้อำนาจของรัฐสภา
การเสนอร่างพระราชบัญญัติ
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของสภาผู้แทนราษฎร
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภา
การเสนอญัตติ
การตั้งกระทู้ถามและตอบกระทู้ถาม
การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมาธิการ
หลักประกันของสมาชิกรัฐสภา
ประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2521
สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
หน้าที่ของชนชาวไทย
แนวนโยบายแห่งรัฐ
รัฐสภา
วุฒิสภา
สภาผู้แทนราษฎร
สมัยประชุมสามัญของรัฐสภา
ที่มาของคณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีกับอำนาจทางการเมือง
คณะรัฐมนตรีกับฝ่ายบริหาร
การสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรี
การปกครองส่วนท้องถิ่น
ตุลาการรัฐธรรมนูญ
รัฐบาลในระบอบประชาธิปไตย

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย