สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองการปกครอง

ความหมายการเมืองการปกครอง
รัฐ (State)
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม
รัฐธรรมนูญ (Constitution)
กฎหมาย (Law)
อำนาจอธิปไตย
รัฐสภา พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
ประชาชนกับบทบาททางการเมือง
ลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การเมืองการปกครองไทย
ระบบเศรษฐกิจและระบบการปกครอง
ธรรมาภิบาล
บรรณานุกรม

การเมืองการปกครองไทย

สมัยประชุมสามัญของรัฐสภา

ภายในสามสิบวันนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกมาประชุมเป็นครั้งแรก

ในหนึ่งปีจะมีสมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสมัยหนึ่งหรือสองสมัยแล้วแต่ผู้แทนราษฎรจะกำหนด วันประชุมครั้งแรกให้ถือเป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี ส่วนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของรัฐสภาสมัยต่อ ๆ ไป ให้สภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้กำหนด สมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกำหนดเวลาเก้าสิบวันแต่พระมหากษัตริย์จะโปรดเกล้าฯ ให้ขยายเวลาออกไปก็ได้ การเปิดสมัยสามัญก่อนครบกำหนดเวลาเก้าสิบวัน จะกระทำได้แต่โดยความเห็นชอบของรัฐสภา

คณะรัฐมนตรี

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย คณะรัฐมนตรีถือว่าเป็นสถาบันทางการเมืองที่มีความสำคัญไม่น้อยกว่าสถาบันรัฐสภา เพราะคณะรัฐมนตรีคือผู้ที่จะนำนโยบายที่ได้กำหนดไว้ในรัฐสภาไปปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการบริหารประเทศ กล่าวคือ การอยู่ดีกินดีมีความสุข มีความปลอดภัยทั้งชาติและทรัพย์สินของประชาชน ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม ความมั่นคงของประเทศชาติ ความมีอิสระภาพเสรีภาพของประชาชน ล้วนแต่เป็นวัตถุประสงค์หลักของคณะรัฐมนตรีหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า คณะรัฐบาล ซึ่งจะแบ่งงานกันรับผิดชอบเป็นกระทรวง ๆ ไป ตามความถนัดและประสบการณ์ คณะรัฐมนตรีเหล่านี้ถือว่าเป็นข้าราชการการเมืองมีหน้าที่ในการควบคุมการบริหารงานของแต่ละกระทรวงหรือเทียบเท่าให้เป็นไปตามนโยบายและงบประมาณที่กำหนดไว้ และคณะรัฐมนตรีนี้เป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตยในด้านอำนาจการบริหารในพระปรมาภิไธย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยเหตุนี้เองจึงเรียกคณะรัฐมนตรีว่า “เป็นรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

ลักษณะสำคัญของคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีเป็นองค์ประกอบสำคัญในการใช้อำนาจบริหารโดยความยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร คณะรัฐมนตรีประกอบด้วยรัฐมนตรีจำนวนไม่เกิน 44 คน รวมกับนายกรัฐมนตรีอีก 1 คน เป็น 45 คน ส่วนลักษณะที่สำคัญของคณะรัฐมนตรีมีดังนี้ คือ

1. มีความรับผิดชอบโดยเฉพาะ กล่าวคือ มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดนโยบายเสนอต่อรัฐสภาและการใช้กฎหมาย

2. อำนาจของคณะรัฐมนตรีควรมีขอบเขตจำกัด ดังนั้นประเทศต่าง ๆ จึงพยายามที่จะให้มีมาตรการในการจำกัดอำนาจบริหารให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม เพราะถือว่าอำนาจในการบริหารที่ไม่มีขอบเขตจำกัด อาจนำไปสู่ระบบเผด็จการ โดยฝ่ายบริหารได้ง่ายและต้องพึงระมัดระวังอย่างยิ่ง

3. สภาพความจำเป็นของสังคมปัจจุบันทำให้ฝ่ายบริหารมีอำนาจสำคัญเฉพาะอย่าง และก็อาจมีอำนาจอย่างอื่นประกอบด้วย นอกจากนั้นต้องสามารถแก้ปัญหาได้ฉับพลันทันท่วงที สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ฝ่ายบริหารต้องปฏิบัติอยู่โดยสม่ำเสมอเพื่อความผาสุก ความปลอดภัย ความสงบของชาติ ปัจจุบันฝ่ายบริหารมีบทบาทเกี่ยวข้องกับความมั่นคง ความเจริญของประเทศและชีวิตของประชาชนโดยทั่วไปเป็นอันมาก จึงมีแนวโน้มที่ฝ่ายบริหารจะได้รับอำนาจมากขึ้นกว่าปกติ

 

การปกครองไทยสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์
สมัยกรุงสุโขทัย
ลักษณะการปกครอง
พ่อขุนรามคำแหงปรับปรุงการปกครอง
สมัยกรุงศรีอยุธยา
ลักษณะการปกครอง
การจัดการปกครองสมัยพระบรมไตรโลกนาถ
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
การปกครองสมัยรัชกาลที่ 5
การปฏิรูปการปกครองส่วนกลาง
การปฏิรูปการปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
การปกครองสมัยรัชกาลที่ 6
การปรับปรุงโครงสร้างการปกครอง
การปกครองรัชกาลที่ 7
ทรงปรับปรุงการปกครอง
การปกครองในสมัยประชาธิปไตย
กระแสความคิดการปกครองแบบประชาธิปไตย
มูลเหตุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475
หลัก 6 ประการของคณะราษฎร
เค้าโครงเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ์ธรรมนูญ
พื้นฐานประชาธิปไตยของคณะราษฎร
รัฐสภาในระบอบประชาธิปไตยของไทย
รัฐสภาไทย
บทบาทและอำนาจหน้าที่รัฐสภา
การใช้อำนาจของรัฐสภา
การเสนอร่างพระราชบัญญัติ
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของสภาผู้แทนราษฎร
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภา
การเสนอญัตติ
การตั้งกระทู้ถามและตอบกระทู้ถาม
การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมาธิการ
หลักประกันของสมาชิกรัฐสภา
ประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2521
สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
หน้าที่ของชนชาวไทย
แนวนโยบายแห่งรัฐ
รัฐสภา
วุฒิสภา
สภาผู้แทนราษฎร
สมัยประชุมสามัญของรัฐสภา
ที่มาของคณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีกับอำนาจทางการเมือง
คณะรัฐมนตรีกับฝ่ายบริหาร
การสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรี
การปกครองส่วนท้องถิ่น
ตุลาการรัฐธรรมนูญ
รัฐบาลในระบอบประชาธิปไตย

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย