สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองการปกครอง

ความหมายการเมืองการปกครอง
รัฐ (State)
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม
รัฐธรรมนูญ (Constitution)
กฎหมาย (Law)
อำนาจอธิปไตย
รัฐสภา พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
ประชาชนกับบทบาททางการเมือง
ลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การเมืองการปกครองไทย
ระบบเศรษฐกิจและระบบการปกครอง
ธรรมาภิบาล
บรรณานุกรม

การเมืองการปกครองไทย

ที่มาของคณะรัฐมนตรี

พระมหากษัตริย์ทรงตั้งนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งและรัฐมนตรีอีกไม่เกินสี่สิบสี่คน ประกอบเป็นคณะรัฐมนตรี มีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน ให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับรองพระบรมราชโองการตั้งนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 146 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2528

ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันรัฐมนตรีจะมาจากบุคคลอื่นนอกจากวุฒิสมาชิกหรือสภาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ได้ แต่ที่มาจากสมาชิกวุฒิสภาหรือมาจากสภาผู้แทนราษฎรนั้นจะต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะรัฐมนตรีทั้งหมด

จากข้อกำหนดข้างต้นนี้ ประการหนึ่งที่ทำให้มีผู้กล่าวว่า รัฐธรรมนูญปัจจุบันนี้เป็นรัฐธรรมนูญครึ่งใบ เนื่องจากเปิดโอกาสให้บุคคลอื่นซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรี เข้ามาเป็นรัฐมนตรี เท่ากับว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกือบ 400 คน ไม่มีความรู้ความสามารถพอที่จะเป็นรัฐมนตรีได้ถึง 44 คน ต้องปล่อยให้คนอื่นซึ่งประชาชนไม่รู้ไม่ได้เลือกมา มาเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งผิดกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 ซึ่งกำหนดให้ผู้ที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่น ๆ นั้นต้องมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น ฉะนั้นจึงมีผู้กล่าวว่ารัฐธรรมนูญปี 2517 เป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมากที่สุดในบรรดารัฐธรรมนูญทั้งหลายที่ผ่าน ๆ มาและที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

สรุปได้ว่านายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญปี 2521 จะได้มาจากการสรรหาของประธานรัฐสภา ซึ่งโดยปกติแล้ว พรรคการเมืองที่จะร่วมจัดตั้งรัฐบาลจะเสนอชื่อมาให้ประธานรัฐสภาพิจารณาเลือกแล้วนำชื่อผู้ที่เหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรีขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ทรงลงพระปรมาภิไธย และประธานรัฐสภาก็จะเป็นผู้ลงนามรับสนองพระราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรีก็จะสรรหาบุคคลอื่น ๆ ที่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลและบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นคนดี แล้วนำทูลเกล้าฯ ถวายองค์พระมหากษัตริย์ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยแต่งตั้งต่อไป ทั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะเป็นข้าราชการการเมือง ฉะนั้นรัฐมนตรีจะเป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งเงินเดือนประจำ นอกจากข้าราชการการเมืองไม่ได้

คณะรัฐมนตรีกับการเกี่ยวพันกับอำนาจอื่น ๆ

แม้ว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยจะได้แยกการใช้อำนาจสูงสุดของประเทศออกเป็น 3 ทาง คือ อำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร และอำนาจตุลาการก็ตาม แต่ความเกี่ยวพันของอำนาจต่างๆ ยังคงมีอยู่ ในกรณีของคณะรัฐมนตรีอาจพิจารณาความเกี่ยวพันได้ดังนี้ อธิบายไว้

 

การปกครองไทยสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์
สมัยกรุงสุโขทัย
ลักษณะการปกครอง
พ่อขุนรามคำแหงปรับปรุงการปกครอง
สมัยกรุงศรีอยุธยา
ลักษณะการปกครอง
การจัดการปกครองสมัยพระบรมไตรโลกนาถ
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
การปกครองสมัยรัชกาลที่ 5
การปฏิรูปการปกครองส่วนกลาง
การปฏิรูปการปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
การปกครองสมัยรัชกาลที่ 6
การปรับปรุงโครงสร้างการปกครอง
การปกครองรัชกาลที่ 7
ทรงปรับปรุงการปกครอง
การปกครองในสมัยประชาธิปไตย
กระแสความคิดการปกครองแบบประชาธิปไตย
มูลเหตุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475
หลัก 6 ประการของคณะราษฎร
เค้าโครงเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ์ธรรมนูญ
พื้นฐานประชาธิปไตยของคณะราษฎร
รัฐสภาในระบอบประชาธิปไตยของไทย
รัฐสภาไทย
บทบาทและอำนาจหน้าที่รัฐสภา
การใช้อำนาจของรัฐสภา
การเสนอร่างพระราชบัญญัติ
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของสภาผู้แทนราษฎร
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภา
การเสนอญัตติ
การตั้งกระทู้ถามและตอบกระทู้ถาม
การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมาธิการ
หลักประกันของสมาชิกรัฐสภา
ประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2521
สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
หน้าที่ของชนชาวไทย
แนวนโยบายแห่งรัฐ
รัฐสภา
วุฒิสภา
สภาผู้แทนราษฎร
สมัยประชุมสามัญของรัฐสภา
ที่มาของคณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีกับอำนาจทางการเมือง
คณะรัฐมนตรีกับฝ่ายบริหาร
การสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรี
การปกครองส่วนท้องถิ่น
ตุลาการรัฐธรรมนูญ
รัฐบาลในระบอบประชาธิปไตย

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย