สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองการปกครอง

ความหมายการเมืองการปกครอง
รัฐ (State)
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม
รัฐธรรมนูญ (Constitution)
กฎหมาย (Law)
อำนาจอธิปไตย
รัฐสภา พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
ประชาชนกับบทบาททางการเมือง
ลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การเมืองการปกครองไทย
ระบบเศรษฐกิจและระบบการปกครอง
ธรรมาภิบาล
บรรณานุกรม

การเมืองการปกครองไทย

คณะรัฐมนตรีกับอำนาจทางการเมือง

รัฐธรรมนูญของไทยตั้งแต่ฉบับ พ.ศ. 2475 เป็นต้นมา ได้ยอมรับลักษณะการของระบอบประชาธิปไตยไว้ด้วย เช่น การแยกอำนาจทั้งสามออกจากกัน การมีอำนาจตุลาการที่ค่อนข้างจะมีอิสระ บทบัญญัติที่เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองและข้อกำหนดให้คณะรัฐมนตรีต้องแถลงนโยบายทั่วไปต่อสภา และการให้สมาชิกรัฐสภาตั้งกระทู้ถามรัฐบาลได้ บทบัญญัติสองประการหลังนี้เองที่นับได้ว่าทำให้ระบบคณะรัฐมนตรีของไทยมีลักษณะคล้ายคลึงกับระบบของอังกฤษ แต่ก็มิได้มีระบบพรรคการเมืองที่เข้มแข็งพอที่จะก่อให้เกิดการปกครองแบบรัฐสภาที่แท้จริงได้

การใช้วิธีแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาขึ้นเป็นสมาชิกอีกประการหนึ่ง อุบัติขึ้นทันทีภายหลังการปฏิวัติมิฉะนั้นสมาชิกรัฐสภาจึงประกอบด้วยผู้ที่ประชาชนเลือกตั้งขึ้นมาจำนวนหนึ่ง ทั้งนี้ก็โดยมีการคาดว่าระยะเวลา “สั่งสอน” ประชาธิปไตยนี้คงจะยุติลงภายในสิบปี หรือเมื่อครึ่งหนึ่งของประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งสามารถรู้หนังสืออ่านออกเขียนได้ แล้วแต่จะถึงเงื่อนไขใดก่อน นับแต่นั้นมารัฐสภาไทยก็ประกอบด้วยสมาชิกประเภทเลือกตั้งครึ่งหนึ่ง ประเภทแต่งตั้งอีกครึ่งหนึ่งเสมอมา ในกรณีที่มีสภาผู้แทนราษฎรสภาเดียวหรือมีสมาชิกเลือกตั้งในสภาล่างและมีสมาชิกแต่งตั้งในสภาสูงในคราวที่สองสภา แม้ว่ารัฐสภาอาจจะคุกคามฐานะของคณะรัฐมนตรีในบางเวลาก็ตาม แต่แท้จริงแล้วคณะรัฐมนตรีก็คือผู้มีอำนาจทางการเมืองอย่างแท้จริงนั่นเอง

 

การปกครองไทยสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์
สมัยกรุงสุโขทัย
ลักษณะการปกครอง
พ่อขุนรามคำแหงปรับปรุงการปกครอง
สมัยกรุงศรีอยุธยา
ลักษณะการปกครอง
การจัดการปกครองสมัยพระบรมไตรโลกนาถ
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
การปกครองสมัยรัชกาลที่ 5
การปฏิรูปการปกครองส่วนกลาง
การปฏิรูปการปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
การปกครองสมัยรัชกาลที่ 6
การปรับปรุงโครงสร้างการปกครอง
การปกครองรัชกาลที่ 7
ทรงปรับปรุงการปกครอง
การปกครองในสมัยประชาธิปไตย
กระแสความคิดการปกครองแบบประชาธิปไตย
มูลเหตุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475
หลัก 6 ประการของคณะราษฎร
เค้าโครงเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ์ธรรมนูญ
พื้นฐานประชาธิปไตยของคณะราษฎร
รัฐสภาในระบอบประชาธิปไตยของไทย
รัฐสภาไทย
บทบาทและอำนาจหน้าที่รัฐสภา
การใช้อำนาจของรัฐสภา
การเสนอร่างพระราชบัญญัติ
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของสภาผู้แทนราษฎร
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภา
การเสนอญัตติ
การตั้งกระทู้ถามและตอบกระทู้ถาม
การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมาธิการ
หลักประกันของสมาชิกรัฐสภา
ประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2521
สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
หน้าที่ของชนชาวไทย
แนวนโยบายแห่งรัฐ
รัฐสภา
วุฒิสภา
สภาผู้แทนราษฎร
สมัยประชุมสามัญของรัฐสภา
ที่มาของคณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีกับอำนาจทางการเมือง
คณะรัฐมนตรีกับฝ่ายบริหาร
การสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรี
การปกครองส่วนท้องถิ่น
ตุลาการรัฐธรรมนูญ
รัฐบาลในระบอบประชาธิปไตย

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย